Funkce Abs

Vrátí absolutní hodnotu číselného výrazu.

Syntaxe:


Abs (Číslo)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Číslo: Jakýkoli numerický výraz, jehož absolutní hodnotu chcete vrátit. Kladná čísla (včetně 0) jsou vrácena nezměněná, záporná čísla jsou převedena na kladná.

Následující příklad používá funkci Abs pro výpočet rozdílu mezi dvěma hodnotami. Nezáleží na tom, kterou hodnotu zadáte jako první.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Zadejte, prosím, první hodnotu","Vstup hodnoty"))
    siW2 = Int(InputBox("Zadejte, prosím, druhou hodnotu","Vstup hodnoty"))
    Print "Rozdíl je "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Podpořte nás!