Funkce Tan

Určí tangens úhlu. Úhel se zadává v radiánech.

Na základě úhlu alfa funkce Tan vypočítá poměr délky protilehlé odvěsny k délce přilehlé odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku.

Tan(alfa) = protilehlá odvěsna / přilehlá odvěsna

Syntaxe:


Tan (Number As Double) As Double

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz určující úhel v radiánech, pro který chcete spočítat tangens.

Stupně lze převést na radiány vynásobením hodnoty ve stupních hodnotou Pi/180. Radiány lze převést na stupně vynásobením hodnoty v radiánech hodnotou 180/Pi.

hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi

hodnota v radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180

Pi je přibližně rovno 3,141593.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


' Pro pravoúhlý trojúhelník platí například následující hodnoty:
' Z protilehlé odvěsny a úhlu (ve stupních) bude vypočtena délka přilehlé odvěsny:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 je předdefinovaná konstanta
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Zadejte délku odvěsny protilehlé danému úhlu: ","Protilehlá odvěsna")
    dAlpha = InputBox("Zadejte úhel alfa (ve stupních): ","Alfa")
    Print "Délka odvěsny přilehlé danému úhlu je"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Podpořte nás!