Funkce Atn

Trigonometrická funkce, která vrátí arkustangens číselného výrazu. Vrácená hodnota je v rozsahu -Pi/2 až +Pi/2.

Arkustanges je inverzní funkce k tangens. Funkce Atn vrací úhel "alfa", v radiánech, s použitím tangens tohoto úhlu. Funkce také může vrátit úhel "alfa" porovnáním délky protilehlé a přilehlé odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku.

Atn(protilehlá odvěsna / přilehlá odvěsna) = alfa

Syntaxe:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz, který představuje poměr dvou odvěsen trojúhelníku. Funkce Atn vrátí odpovídající úhel v radiánech (arkustangens).

Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte je hodnotou 180/Pi.

hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi

hodnota radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180

Pi je konstanta s hodnotou přibližně 3,14159. Jedná se o matematickou konstantu Basicu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    ' Následující příklad spočítá v pravoúhlém trojúhelníku
    ' úhel alfa z tangens úhlu alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' zaokrouhlené Pi = 3.14159 je předdefinovaná konstanta
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Zadejte délku odvěsny přilehlé úhlu: ","Přilehlá")
      d2 = InputBox("Zadejte délku odvěsny protilehlé úhlu: ","Protilehlá")
      Print "Úhel alfa je "; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " stupňů"
    End Sub
  

Podpořte nás!