Příkaz On Error GoTo ... Resume

Aktivuje rutinu pro zpracování chyb nebo obnoví spuštění programu, jakmile dojde k chybě.

Syntaxe:

Diagram příkazu On Error


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametry:

GoTo Labelname: Pokud nastane chyba, spustí podprogram pro zpracování chyb, který začíná na řádku "Labelname".

Resume Next: Pokud nastane chyba, pokračuje vykonání programu dalším příkazem, který následuje za příkazem, u něhož nastala chyba.

GoTo 0: Vypne zpracování chyb v aktuální proceduře.

Local: "On error" je globálního rozsahu a zůstává aktivní, dokud není zrušena novým příkazem "On error". "On Local error" je místní k funkci, která příkaz spustila. Lokální zpracování chyb přebíjí dřívější nastavení. Pokud skončí vyvolávací funkce, automaticky se zruší lokální správa chyb a obnoví případné předchozí globální nastavení.

Výrok On Error Go To se používá k reakci na chyby, které se objeví v makru.

Příklad:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Všechny soubory budou uzavřeny", 0, "Chyba"
End Sub

Podpořte nás!