Funkce Err

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za běhu programu.

Syntaxe:


Err

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Funkcí Err se v rutinách pro zpracování chyb zjišťuje typ chyby a určuje způsob jejího odstranění.

Příklad:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Nastaví zpracování chyb
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Chyba kvůli neexistujícímu souboru
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Chyba " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na řádku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Nastala chyba"
End Sub

Podpořte nás!