Funkce Erl

Vrátí číslo řádku, na kterém došlo k chybě za běhu programu.

Syntaxe:


Erl

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Ikona poznámky

Funkce Erl pouze vrací číslo řádku, ne popis řádku.


Příklad:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Set up error handler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Chyba způsobená neexistujícím souborem
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Chyba " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Na řádku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Nastala chyba"
End Sub

Podpořte nás!