Konstanty jazyka Basic

Konstanty používané v programech v jazyce Basic

Booleovské konstanty

Název

Typ

Hodnota

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Příklad:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematické konstanty

Název

Typ

Hodnota

Pi

Double

3.14159265358979


Příklad:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Konstanty objektu

Název

Typ

Použití

Empty

Variant

Hodnota Empty označuje, že proměnná nebyla inicializována.

Null

null

Označuje, že proměnná neobsahuje data.

Nothing

Object

Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.


Příklad:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Vrátí True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Chyba
      End Sub
    

Pojmenované konstanty MsgBox

Pojmenovaná konstanta

Celočíselná hodnota

Definice

MB_OK

0

Zobrazí se pouze tlačítko OK.

MB_OKCANCEL

1

Zobrazí se tlačítka OK a Zrušit.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Zobrazí se tlačítka Zrušit, Opakovat a Ignorovat.

MB_YESNOCANCEL

3

Zobrazí se tlačítka Ano, Ne a Zrušit.

MB_YESNO

4

Zobrazí se tlačítka Ano a Ne.

MB_RETRYCANCEL

5

Zobrazí se tlačítka Opakovat a Zrušit.

MB_ICONSTOP

16

Do dialogového okna je přidána ikona Zastavit.

MB_ICONQUESTION

32

Do dialogového okna je přidána ikona otazníku.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Do dialogového okna je přidána ikona vykřičníku.

MB_ICONINFORMATION

64

Do dialogového okna je přidána ikona Informace.

128

Jako výchozí je použito první tlačítko v dialogovém okně.

MB_DEFBUTTON2

256

Jako výchozí je použito druhé tlačítko v dialogovém okně.

MB_DEFBUTTON3

512

Jako výchozí je použito třetí tlačítko v dialogovém okně.


Pojmenované konstanty GetAttr

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Definice

ATTR_NORMAL

0

Normální soubory.

ATTR_READONLY

1

Soubory pouze pro čtení.

ATTR_HIDDEN

2

Skrytý soubor.

ATTR_SYSTEM

4

Systémový soubor.

ATTR_VOLUME

8

Vrátí název svazku.

ATTR_DIRECTORY

16

Vrátí pouze název adresáře.

ATTR_ARCHIVE

32

Soubor byl od posledního zálohování změněn (archivní bit).


Pojmenované konstanty datových typů

Hodnoty
TypeName

Pojmenované
konstanty

VarType
values

Typ proměnné

…()

8192

pole Array proměnných

Boolean

11

proměnná typu Boolean

Byte

17

proměnná typu Byte

Date

V_DATE

7

proměnná typu Date

Currency

V_CURRENCY

6

proměnná typu Currency

Double

V_DOUBLE

5

proměnná s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Error

11

proměnná typu chyby

Integer

V_INTEGER

2

proměnná typu Integer

Long

V_LONG

3

celočíselná proměnná typu Long

Object

9

proměnná typu Object

Single

V_SINGLE

4

proměnná s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

String

V_STRING

8

proměnná typu String

Variant

12

proměnná typu Variant (může obsahovat všechny typy a zadává se definicí)

Empty

V_EMPTY

0

neinicializovaná proměnná typu Variant

Null

V_NULL

1

Žádná platná data


Doplňkové konstanty VBA

Následující konstanty jsou k dispozici, pokud je povolen režim kompatibility VBA

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Pojmenované konstanty VBA Color

Pojmenovaná konstanta

Červená, zelená
a modrá složka

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Pojmenované konstanty Variable Type

Pojmenovaná konstanta

Desítková hodnota

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


Pojmenované konstanty VBA FormatDateTime

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Popis

vbGeneralDate

0

Zobrazí datum a/nebo čas podle systémového nastavení obecného data. Jedná-li se pouze o datum, čas se nezobrazí; jedná-li se pouze o čas, nezobrazí se datum.

vbLongDate

1

Zobrazí datum pomocí dlouhého formátu data určeného v místních nastavením počítače.

vbShortDate

2

Zobrazí datum pomocí krátkého formátu data určeného v místních nastavením počítače.

vbLongTime

3

Zobrazí čas podle dlouhého formátu času z nastavení systému.

vbShortTime

4

Zobrazí čas pomocí 24hodinového formátu (hh:mm).


Pojmenované konstanty VBA StrConv

Převod

Hodnota

Popis

vbUpperCase

1

Převede znaky argumentu Text na velká písmena.

vbLowerCase

2

Převede znaky argumentu Text na malá písmena.

vbProperCase

3

Převede první písmeno každého slova argumentu Text na velká písmena.

vbWide

4

Převede úzké znaky (s poloviční šířkou) v argumentu Text na široké (s plnou šířkou).

vbNarrow

8

Převede široké znaky (s plnou šířkou) v argumentu Text na úzké (s poloviční šířkou).

vbKatakana

16

Převede znaky písma hiragana v argumentu Text na znaky písma katakana.

vbHiragana

32

Převede znaky písma katakana v argumentu Text na znaky písma hiragana.

vbUnicode

64

Převede znaky v argumentu Text na znaky Unicode, a to pomocí výchozího kódování systému.

vbFromUnicode

128

Převede znaky v argumentu Text z Unicode na výchozí kódování systému.


Pojmenované konstanty VBA WeekDayName

Hodnota

Konstanta VBA

Popis

0

vbUseSystemDayOfWeek

Použití národního prostředí systému

1

vbSunday

Neděle (výchozí)

2

vbMonday

Pondělí

3

vbTuesday

Úterý

4

vbWednesday

Středa

5

vbThursday

Čtvrtek

6

vbFriday

Pátek

7

vbSaturday

Sobota


Různé pojmenované konstanty VBA

Pojmenovaná konstanta

Šestnáctková (desítková) hodnota

Popis

vbTrue

-1

Část výčtu vbTriState.

vbFalse

0

Část výčtu vbTriState.

vbUseDefault

-2

Část výčtu vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - carriage return a line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) pro systém Windows

\x0A (10) pro jiné systémy

LF nebo CRLF

vbNullString

""

nulový řetězec

vbTab

\x09 (9)

HT - horizontální tabulátor

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - vertikální tabulátor


Podpořte nás!