Konstanty jazyka Basic

Konstanty používané v programech v jazyce Basic

Booleovské konstanty

Název

Typ

Hodnota

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Příklad:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematické konstanty

Název

Typ

Hodnota

Pi

Double

3.14159265358979


Příklad:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Konstanty objektu

Název

Typ

Použití

Empty

Variant

Hodnota Empty označuje, že proměnná nebyla inicializována.

Null

null

Označuje, že proměnná neobsahuje data.

Nothing

Object

Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.


Příklad:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Doplňkové konstanty VBA

Následující konstanty jsou k dispozici, pokud je povolen režim kompatibility VBA

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Pojmenovaná konstanta

Šestnáctková (desítková) hodnota

Popis

vbTrue

-1

Část výčtu vbTriState.

vbFalse

0

Část výčtu vbTriState.

vbUseDefault

-2

Část výčtu vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - carriage return a line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) pro systém Windows

\x0A (10) pro jiné systémy

LF nebo CRLF

vbNullString

""

nulový řetězec

vbTab

\x09 (9)

HT - horizontální tabulátor

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - vertikální tabulátor


Podpořte nás!