Funkce DateAdd

Přidá k určenému datu interval (se zadaným počtem opakování) a vrátí výsledné datum.

Syntaxe:


DateAdd (Add, Count, Date)

Návratová hodnota:

Proměnná typu Variant, která obsahuje datum.

Parametry:

Add - Řetězec z následující tabulky, který určuje interval.

Add (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Count - Číselný výraz, který určuje, kolikrát se má interval přidat (Count je kladné) nebo odebrat (Count je záporné).

Date - Datum nebo název proměnné typu Variant obsahující datum. K této hodnotě se přidá určený počet intervalů.

Příklad:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Podpořte nás!