Funkce DateAdd

Přidá k určenému datu interval (se zadaným počtem opakování) a vrátí výsledné datum.

Syntaxe:


DateAdd (interval As String, number As Long, date As Date) As Date

Návratová hodnota:

Proměnná typu Variant, která obsahuje datum.

Parametry:

interval - Řetězec z následující tabulky, který určuje interval.

Interval (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


number - Číselný výraz, který určuje, kolikrát se má interval přidat (number je kladné) nebo odebrat (number je záporné).

date - Datum nebo název proměnné typu Variant obsahující datum. K této hodnotě se přidá hodnota interval tolikrát, kolik udává proměnná number.

Datové literály umožňují jednoznačně určit proměnnou data, která je nezávislá na aktuálním jazyku. Literály se uzavírají znaky křížků #. Lze použít formáty:

Příklad:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Podpořte nás!