Převádění hodnot dat

Následující funkce převádějí datové hodnoty na číselné a zpět.

Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu Date pro určený rok, měsíc a den.

Funkce DateValue

Vrátí objekt Date z řetězce představujícího datum.

Vrácený objekt je vnitřně reprezentován jako jediná číselná hodnota odpovídající stanoveného datu. Tuto hodnotu je možné použít pro výpočet počtu dní mezi dvěma daty.

Funkce Day

Vrací hodnotu určující den v měsíci odpovídající datu v číselné podobě (vytvořené DateSerial nebo DateValue).

Funkce Month

Vrátí hodnotu určující měsíc v roce odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Funkce WeekDay

Vrátí hodnotu určující den v týdnu odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Funkce Year

Vrátí hodnotu určující rok odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Funkce CDateToIso

Vrátí datum ve formátu ISO bez oddělovačů (YYYYMMDD) od sériového čísla datumu, které je generováno funkcí DateSerial nebo DateValue nebo funkcí CDateFromIso.

Část s rokem se skládá z alespoň čtyř číslic a obsahuje úvodní nuly, je-li absolutní hodnota menší než 1000. Může být záporná s úvodním znaménkem minus, pokud zadané datum značí rok před naším letopočtem (př. n. l.), a může mít více než čtyři číslice, pokud je absolutní hodnota větší než 9999. Vrácený formátovaný řetězec je v rozmezí od "-327680101" do "327671231".

Ikona poznámky

Roky menší než 100 a větší než 9999 jsou podporovány od LibreOffice 5.4.


Funkce CDateFromIso

Vrátí interní číselnou hodnotu data z řetězce obsahujícího datum ve formátu ISO(YYYYMMDD nebo YYYY-MM-DD).

Část s rokem se skládá buď ze dvou (kvůli kompatibilitě podporováno pouze u formátu YYMMDD bez oddělovačů), nebo z alespoň čtyř číslic. V případě čtyř číslic musí obsahovat úvodní nuly, je-li absolutní hodnota menší než 1000, a může být záporná s úvodním znaménkem minus, pokud zadané datum značí rok před naším letopočtem (př. n. l.), a může mít více než čtyři číslice, pokud je absolutní hodnota větší než 9999. Formátovaný řetězec je v rozmezí od "-327680101" do "327671231" nebo od "-32768-01-01" do "32767-12-31".

Neplatné datum vyvolá chybu. Rok 0 není přijatelný, poslední den před naším letopočtem je -0001-12-31 a následující den našeho letopočtu 0001-01-01. Data před dnem 1582-10-15 odpovídají extrapolovanému gregoriánskému kalendáři.

Ikona tipu

Převod pořadového čísla data na tisknutelný řetězec, například u příkazů Print nebo MsgBox, je probíhá podle výchozího kalendáře národního nastavení a ten může před přelomovým datem 1582-10-15 používat juliánský kalendář, což může vést k tomu, že se zobrazí jiné než očekávané datum. Chcete-li převést pořadové číslo data na řetězec podle extrapolovaného gregoriánského kalendáře, použijte funkci CDateToIso.


Ikona poznámky

Formát YYYY-MM-DD s oddělovači je podporován od LibreOffice 5.3.4. Roky menší než 100 nebo větší než 9999 je možné zadat od LibreOffice 5.4, pokud není zapnut režim kompatibility VBA.


Funkce CDateToUnoDate

Vrátí datum jako strukturu UNO com.sun.star.util.Date.

Funkce CDateFromUnoDate

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.Date na hodnotu Date.

Funkce CDateToUnoDateTime

Vrátí čas z data jako strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime.

Funkce CDateFromUnoDateTime

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime na hodnotu Date.

Funkce DateAdd

Přidá k určenému datu interval (se zadaným počtem opakování) a vrátí výsledné datum.

Funkce DateDiff

Vrátí počet intervalů mezi dvěma daty.

Funkce DatePart

Funkce DatePart vrací určenou část data.

Podpořte nás!