Příkaz Line Input#

Načte řádek ze sekvenčního souboru do proměnné.

Syntaxe:

Diagram příkazu Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametry:

fileNum: Číslo souboru, který obsahuje data, jež chcete načíst. Před použitím klíčového slova INPUT musí být soubor otevřen příkazem Open.

variable: Název proměnné, do které se uloží výsledek.

Příkazem Line Input# je možné načítat řetězce z otevřeného souboru do proměnné. Řetězcové proměnné se načítají řádek po řádku, až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13) nebo nový řádek (Asc=10). Znaky konce řádku nejsou zahrnuty ve výsledném řetězci.

Příklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"
  Print #iNumber, "Toto je další řádek textu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podpořte nás!