Příkaz Open

Otevře datový kanál.

Syntaxe:


Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As Integer [Len = DatasetLength]i37502

Parametry:

FileName: Název a cesta souboru, který chcete otevřít. Pokud se pokusíte otevřít neexistující soubor (Access = Read), zobrazí se chybová zpráva. Pokud se pokusíte zapsat do neexistujícího souboru (Access = Write), vytvoří se nový soubor.

Mode: Klíčové slovo určující režim souboru. Platné hodnoty: Append (připojení na konec sekvenčního souboru), binary (k datům lze přistupovat po bajtech pomocí Get a Put), Input (otevře datový kanál pro čtení), Output (otevře datový kanál pro zápis) a Random (úprava relativních souborů).

IOMode: Klíčové slovo definující typ přístupu. Platné hodnoty: Read (jen pro čtení), Write (jen pro zápis), Read Write (obojí).

Protected: Klíčové slovo definující bezpečnostní stav souboru po otevření. Platné hodnoty: Shared (soubor mohou otevřít i další aplikace), Lock Read (soubor je chráněn proti čtení), Lock Write (soubor je chráněn proti zápisu), Lock Read Write (zamezí přístup k souboru).

FileNumber: Celočíselný výraz od 0 do 511 určující číslo volného datového kanálu. Skrze datový kanál je možné předávat příkazy k přístupu k souboru. Číslo souboru musí být těsně před příkazem Open určeno funkcí FreeFile.

DatasetLength: Pro relativní soubory vrací délku určitého záznamu.

note

Upravovat je možné jen obsah souboru otevřeného příkazem Open. Pokud se pokusíte otevřít již otevřený soubor, zobrazí se chybová zpráva.


Příklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"
  Print #iNumber, "Toto je další řádek textu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podpořte nás!