Funkce FreeFile

Vrátí další dostupné číslo souboru pro otevření souboru. Pomocí této funkce je možné otevřít soubor s číslem souboru, které ještě není použito.

Syntaxe:


FreeFile

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Tuto funkci lze použít pouze okamžitě před příkazem Open. FreeFile vrátí další dostupné číslo souboru, ale nerezervuje ho.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

67 Příliš mnoho souborů

Příklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podpořte nás!