Příkaz Close

Zavře určený soubor, který byl otevřen příkazem Open.

Syntaxe:

Diagram příkazu Close


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Parametry:

fileNum: Celočíselný výraz určující číslo datového kanálu, který byl otevřen příkazem Open.

Příklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"
  Print #iNumber, "Toto je další řádek textu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podpořte nás!