Služba ScriptForge.TextStream

Služba TextStream se používá k postupnému čtení/zápisu z/do souborů otevřených či vytvořených pomocí služby ScriptForge.FileSystem.

Instanci služby TextStream vrátí metody OpenTextFile a CreateTextFile ze služby FileSystem.

Uživatel může určit oddělovače řádků. Při vstupních operacích je možné použít CR, LF nebo CR+LF. Při výstupních operacích je výchozím oddělovačem řádků ten, který je používán operačním systémem.

Oddělovač řádků pro operační systém, v němž je marko spuštěno, lze získat z vlastnosti SF_String.sfNEWLINE.

note

Předpokládá se, že všechny operace potřebné k čtení ze souboru nebo zápisu do něj (otevření, čtení/zápis a zavření) budou provedeny během téhož běhu makra.


Volání služby

Níže uvedené příklady v Basicu a Pythonu používají pro vytvoření instance služby TextStream metodu OpenTextFile.

V Basicu

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim FSO As Variant
  FSO = CreateScriptService("FileSystem")
  Set myFile = FSO.OpenTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", FSO.ForReading)
 

Po provedení všech operací čtení či zápisu je nutné soubor uzavřít pomocí metody CloseFile:


  myFile.CloseFile()
 

Zdroje použité instancí služby TextStream lze také uvolnit metodou Dispose:


  Set myFile = myFile.Dispose()
 
note

Metody služby TextStream jsou zpravidla založeny na rozhraních UNO XTextInputStream a XTextOutputStream.


V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  myFile = fs.OpenTextFile(r"C:\Temp\ThisFile.txt", fs.ForReading)
  # ...
  myFile.CloseFile()
  myFile = myFile.Dispose()
 

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

AtEndOfStream

ano

Boolean

Použito v režimu čtení. Hodnota True značí, že bylo dosaženo konce souboru. Kontrola provedená touto metodou by měla předcházet volání metody ReadLine.

Encoding

ano

String

Znaková sada, která se má použít. Výchozím kódováním je "UTF-8".

FileName

ano

String

Vrátí název aktuálního souboru buď ve formátu URL, nebo v nativním formátu operačního systému, a to podle aktuální hodnoty vlastnosti FileNaming služby FileSystem.

IOMode

ano

String

Udává režim vstupu/výstupu. Možnými hodnotami jsou "READ" (čtení), "WRITE" (zápis) a "APPEND" (přidávání).

Line

ano

Long

Vrátí počet doposud přečtených či zapsaných řádků.

NewLine

ne

String

Nastaví nebo vrátí aktuální oddělovač vkládaný mezi dva následující zapisované řádky. Výchozí hodnotou je nativní oddělovač řádků z aktuálního operačního systému.


note

Podrobnosti o názvech znakových sad naleznete na stránce znakových sad IANA. Mějte na paměti, že v LibreOffice nemusí být všechny znakové sady implementovány.


Seznam metod služby TextStream

CloseFile
ReadAll

ReadLine
SkipLine

WriteBlankLines
WriteLine


CloseFile

Zavře aktuální vstupní či výstupní proud a vyprázdní výstupní buffer, je-li to relevantní. V případě úspěšného uzavření vrátí True.

Syntaxe:

myFile.CloseFile(): bool

ReadAll

Vrátí všechny řádky zbývající v textovém proudu jako jediný řetězec. Zalomení řádků nejsou odstraněna.

Výsledný řetězec je možné rozdělit na řádky pomocí vestavěné funkce Basicu Split, je-li oddělovač řádků znám, nebo metodou SF_String.SplitLines.

U velkých souborů znamená použití metody ReadAll zbytečně velké paměťové nároky. V takových případech je doporučeno číst řádky souboru po jednom pomocí metody ReadLine.

Syntaxe:

myFile.ReadAll(): str

Příklad:

Textový soubor "Students.txt" obsahuje následující řádky (jméno na každém z nich):


  Herbie Peggy
  Hardy Jarrett
  Edith Lorelle
  Roderick Rosamund
  Placid Everette
 

V níže uvedených příkladech v Basicu a Pythonu se využívají metody ReadAll a SplitLines k načtení obsahu souboru do pole řetězců:

V Basicu

  ' Načte službu FileSystem
  Dim FSO : FSO = CreateScriptService("FileSystem")
  ' Otevře textový soubor se jmény, která se mají načíst
  Dim inputFile as Object
  Set inputFile = FSO.OpenTextFile("/home/user/Documents/Students.txt")
  ' Načte celý obsah vstupního souboru jako jediný řetězec
  Dim allData as String
  allData = inputFile.ReadAll()
  ' Rozdělí řetězec na pole
  Dim arrNames as Variant
  arrNames = SF_String.SplitLines(allData)
  ' (...)
  inputFile.CloseFile()
 
V Pythonu

  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  inputFile = fs.OpenTextFile("/home/user/Documents/Students.txt")
  allData = inputFile.ReadAll()
  arrNames = allData.split(inputFile.NewLine)
  # ...
  inputFile.CloseFile()
 

ReadLine

Vrátí následující řádek v textovém proudu jako řetězec. Zalomení řádků jsou z vraceného řetězce odstraněna.

Metodě ReadLine by měla předcházet kontrola vlastnosti AtEndOfStream, stejně jako v níže uvedeném příkladu.

Jestliže byl dosažen konec souboru představovaný vlastností AtEndOfStream během volání metody ReadLine nebo SkipLine, nastane chyba.

Syntaxe:

myFile.ReadLine(): str

Příklad:

V Basicu

  Dim sLine As String
  Do While Not myFile.AtEndOfStream
    sLine = myFile.ReadLine()
    ' (...)
  Loop
 
V Pythonu

  while not myFile.AtEndOfStream:
    sLine = myFile.ReadLine()
    # ...
 

SkipLine

Přeskočí při čtení ze souboru TextStream ve vstupním proudu následující řádek.

Výsledkem této metody může být nastavení vlastnosti AtEndOfStream na hodnotu True.

Syntaxe:

myFile.SkipLine()

WriteBlankLines

Zapíše do výstupního proudu zadaný počet prázdných řádků.

Syntaxe:

myFile.WriteBlankLines(lines: int)

Parametry:

lines: Počet prázdných řádků, které se mají do souboru zapsat.

WriteLine

Zapíše do výstupního proudu zadaný řetězec jako jeden řádek.

Jako oddělovač řádků se použije znak definovaný ve vlastnosti NewLine.

Syntaxe:

myFile.WriteLine(line: str)

Parametry:

line: Řádek, který se má zapsat, může být prázdný.

Příklad:

V níže uvedených příkladech v Basicu a Pythonu se vytvoří textový soubor ve formátu CSV, v němž každý řádek obsahuje hodnotu a její druhou mocninu, a to až do hodnoty lastValue.

V Basicu

  Sub SquaredValuesFile(lastValue as Integer)
    ' Vytvoří instanci služby FileSystem
    Dim FSO as Variant : FSO = CreateScriptService("FileSystem")
    ' Vytvoří textový soubor
    Dim myFile as Variant : myFile = FSO.CreateTextFile("/home/user/Documents/squares.csv")
    ' Zapíše hodnoty a jejich druhé mocniny, oddělovačem je středník ";"
    Dim value as Integer
    myFile.WriteLine("Hodnota;Druhá mocniny hodnoty")
    For value = 1 To lastValue
      myFile.WriteLine(value & ";" & value ^ 2)
    Next value
    ' Zavře soubor a uvolní zdroje
    myFile.CloseFile()
    Set myFile = myFile.Dispose()
  End Sub
 
V Pythonu

  def squared_values_file(lastValue):
    fs = CreateScriptService("FileSystem")
    myFile = fs.CreateTextFile("/home/user/Documents/squares.csv")
    myFile.WriteLine("Value;Value Squared")
    for value in range(1, lastValue + 1):
      myFile.WriteLine("{};{}".format(value, value ** 2))
    myFile.CloseFile()
    myFile = myFile.Dispose()
 
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!