Služba SFWidgets.PopupMenu

Službu PopupMenu je možné použít k vytváření vyskakovacích nabídek, které lze propojovat s událostmi nebo spouštět pomocí skriptů. Služba nabízí následující možnosti:

Volání služby

Před používáním služby PopupMenu je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V Basicu

Instanci služby PopupMenu lze vytvořit několika způsoby. V níže uvedeném příkladu je vyskakovací nabídka vytvořena, aniž by byla přiřazena k události myši nebo aplikace.


  Sub ShowPopup
    GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", , 300, 300)
    myPopup.AddItem("Item ~A")
    myPopup.AddItem("Item ~B")
    vResponse = myPopup.Execute()
    MsgBox("ID vybrané položky: " & vResponse)
    myPopup.Dispose()
  End Sub
 

Spuštění tohoto kódu vytvoří vyskakovací nabídku se dvěma položkami, umístěnou na souřadnicích obrazovky X=300 a Y=300.

tip

Předponu SFWidgets je možné při vytváření služby PopupMenu vynechat.


V následujícím příkladu je definován podprogram Sub, který lze přiřadit k události myši:


  Sub MyPopupClick(Optional poMouseEvent as Object)
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("PopupMenu", poMouseEvent)
    ' Naplní vyskakovací nabídku položkami
    Dim vResponse As Variant
    vResponse = myPopup.Execute(False)
    ' Provedení něčeho podle hodnoty vResponse
    ' ...
    myPopup.Dispose()
  End Sub
 
tip

Po provedení kódu s vyskakovací nabídkou uvolněte zdroje pomocí metody Dispose.


Vyskakovací nabídku lze také propojit s událostmi spouštěnými aplikacemi, formuláři a dialogovými okny LibreOffice. Obvykle bývají k vyskakovacím nabídkám přiřazovány události jako „Stisknuto tlačítko myši“ či „Uvolněno tlačítko myši“.


  Sub MyPopupClick(Optional poEvent as Object)
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("PopupMenu", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 
V Pythonu

V Pythonu lze výše uvedené příklady zapsat následovně:


  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def show_popup(args=None):
    my_popup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", None, 300, 300)
    bas = CreateScriptService("Basic")
    my_popup.AddItem("Item ~A")
    my_popup.AddItem("Item ~B")
    response = my_popup.Execute()
    bas.MsgBox(f"Selected item ID: {response}")
    my_popup.Dispose()
 

  def my_popup_click(poEvent=None):
    my_popup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", poEvent)
    # Naplní vyskakovací nabídku položkami
    response = my_popup.Execute()
    # Provedení něčeho podle hodnoty response
    my_popup.Dispose()
 

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

ShortcutCharacter

ne

String

Znak použitý pro určení přístupové klávesy pro položku nabídky. Výchozím znakem je ~.

SubmenuCharacter

ne

String

Znak nebo řetězec určující, jak jsou položky nabídky vnořeny. Výchozím znakem je >.


Nabídka a podnabídky

Chcete-li vytvořit vyskakovací nabídku s podnabídkami, použijte při vytváření položky znak definovaný vlastností SubmenuCharacter, kterým určíte umístění položky. Příkladem může být následující hierarchie nabídky a podnabídek.


  ' Item A
  ' Item B > Item B.1
  '     Item B.2
  ' ------ (line separator)
  ' Item C > Item C.1 > Item C.1.1
  '           Item C.1.2
  ' Item C > Item C.2 > Item C.2.1
  '           Item C.2.2
  '           ------ (line separator)
  '           Item C.2.3
  '           Item C.2.4
 

V následujícím kódu je pro vytvoření výše uvedené hierarchie nabídky a podnabídek použit výchozí znak pro podnabídky >:


  myPopup.AddItem("Item A")
  myPopup.AddItem("Item B>Item B.1")
  myPopup.AddItem("Item B>Item B.2")
  myPopup.AddItem("---")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.1")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.2")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.1")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.2")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>---")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.3")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.4")
 
note

Řetězcem --- se definuje oddělovací čára v nabídkách nebo podnabídkách.


Použití ikon

Položky nabídky mohou mít ikony, které se zadávají jako argumenty metod AddCheckBox, AddItem a AddRadioButton.

Použít můžete jakoukoliv ikonu dostupnou v LibreOffice, a to tím, že určíte její cestu relativně k cestě, kde jsou soubory s ikonami v rámci složky s instalací umístěny. Ikony jsou umístěny v následující složce:

INSTALLDIR/share/config

tip

To, kde je LibreOffice v systému nainstalován, určíte pomocí vlastnosti InstallFolder ze služby FileSystem.


V této složce jsou umístěny soubory ZIP obsahující soubory s obrázky pro každou dostupnou sadu ikon. Obrázky jsou v těchto souborech ZIP uspořádány do složek. Při použití ikony zadáte soubor s ikonou včetně cesty k jejímu umístění v rámci souboru ZIP.

V níže uvedeném příkladu je použita ikona "sc_newdoc.svg", která se nachází ve složce "cmd". Znak lomítka "/" se používá jako oddělovač cesty bez ohledu na operační systém.

V Basicu

   myMenu.AddItem("Item A", Icon := "cmd/sc_newdoc.svg")
  
V Pythonu

   myMenu.AddItem("Item A", icon="cmd/sc_newdoc.svg")
  
note

Všechny sady ikon mají stejnou vnitřní strukturu. To, jaká ikona se zobrazí, závisí na tom, jaká sada ikon se aktuálně používá.


Metody

Seznam metod služby PopupMenu

AddCheckBox
AddItem

AddRadioButton

Execute


AddCheckBox

Vloží do vyskakovací nabídky zaškrtávací pole. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddCheckBox(menuitem: str, opt name: str, opt status: bool = False, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec vrácený při klepnutí na položku. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

status: Určuje, zda je položka při vytvoření nabídky vybrána (výchozí = False).

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

Příklad:

V Basicu

   myPopup.AddCheckBox("Option A", Status := True)
  
V Pythonu

   my_popup.AddCheckBox("Option A", status=True)
  

AddItem

Vloží do vyskakovací nabídky položku. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddItem(menuitem: str, opt name: str, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec vrácený při klepnutí na položku. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

Příklad:

V Basicu

   myPopup.AddItem("Položka A", Tooltip := "Popisek položky")
  
V Pythonu

   my_popup.AddItem("Položka A", tooltip = "Popisek položky")
  

AddRadioButton

Vloží do vyskakovací nabídky přepínač. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddRadioButton(menuitem: str, opt name: str, opt status: bool = False, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec vrácený při klepnutí na položku. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

status: Určuje, zda je položka při vytvoření nabídky vybrána (výchozí = False).

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

Příklad:

V Basicu

   myPopup.AddRadioButton("Option A", Name := "A", Status := True)
  
V Pythonu

   my_popup.AddRadioButton("Option A", name="A", status=True)
  

Execute

Zobrazí vyskakovací nabídku a počká na akci uživatele. Vrátí položku, na kterou uživatel klepne.

Jestliže uživatele klepne mimo vyskakovací menu nebo stiskne klávesu Esc, nevybere se žádná položka. V takovém případě závisí návratová hodnota na parametru returnid. Je-li returnid = True a položka není vybrána, vrátí se hodnota 0 (nula). V opačném případě se vrátí prázdný řetězec "".

Syntaxe:

svc.Execute(opt returnid: bool = True): any

Parametry:

returnid: Je-li True, vrátí se ID vybrané položky. Je-li False, metoda vrátí název položky (výchozí = True).

Příklad:

V níže uvedených příkladech se vytvoří vyskakovací nabídka a vrátí se název položky, protože argument returnid je nastaven na False.

V Basicu

   myPopup.AddItem("Item A", Name := "A")
   myPopup.AddItem("Item B", Name := "B")
   Dim vResponse as Variant
   vResponse = myPopup.Execute(False)
  
V Pythonu

   my_popup.AddItem("Item A", name="A")
   my_popup.AddItem("Item B", name="B")
   response = my_popup.Execute(False)
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!