Služba ScriptForge.Platform

Služba Platform nabízí sadu vlastností popisujících aktuální běhové prostředí a kontext, jako jsou:

note

Všechny vlastnosti služby Platform jsou pouze pro čtení.


Volání služby

Před používáním služby Platform je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V níže uvedených příkladech v Basicu a Pythonu je vytvořena instance služby Platform a je získán přístup k vlastnosti Architecture.

V Basicu

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

Architecture

ano

String

Bitová architektura hardwaru. Například: 32bit nebo 64bit.

ComputerName

ano

String

Název sítě počítače.

CPUCount

ano

Integer

Počet centrálních procesorových jednotek.

CurrentUser

ano

String

Jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

Extensions

ano

pole řetězců (String)

Vrátí pole řetězců začínající od 0, které obsahuje interní identifikátory všech nainstalovaných rozšíření.

FilterNames

ano

pole řetězců (String)

Vrátí pole řetězců začínající od 0, které obsahuje názvy dostupných importních a exportních filtrů pro dokument.

Fonts

ano

pole řetězců (String)

Vrátí pole řetězců začínající od 0, které obsahuje názvy všech dostupných písem.

FormatLocale

ano

String

Vrátí národní prostředí používané pro čísla a data jako řetězec ve formátu "la-CO" (language-COUNTRY, jazyk a země).

Locale

ano

String

Vrátí národní prostředí operačního systému jako řetězec ve formátu "la-CO" (language-COUNTRY, jazyk a země). Odpovídá vlastnosti SystemLocale.

Machine

ano

String

Typ zařízení. Například: i386 nebo x86_64.

OfficeLocale

ano

String

Vrátí národní prostředí uživatelského rozhraní jako řetězec ve formátu "la-CO" (language-COUNTRY, jazyk a země).

OfficeVersion

ano

String

Aktuální verze LibreOffice zapsaná jako
LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation).

Příklad: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian and Ubuntu)'

OSName

ano

String

Typ operačního systému: Například: Darwin, Linux nebo Windows.

OSPlatform

ano

String

Jediný řetězec uvádějící pro platformu, na které program běží, řadu užitečných a lidsky čitelných informací.

Příklad: Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32.

OSRelease

ano

String

Vydání operačního systému. Příklad: 5.8.0-44-generic.

OSVersion

ano

String

Číslo sestavení nebo verze operačního systému.

Příklad: #50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021.

Printers

ano

String
array

Seznam dostupných tiskáren jako pole začínající od 0.

Na prvním místě tohoto seznamu (index = 0) se nachází výchozí tiskárna.

Processor

ano

String

Skutečný název procesoru. Příklad: amdk6.

Tato vlastnost může vrátit stejnou hodnotu jako vlastnost Machine.

PythonVersion

ano

String

Vrátí verzi používaného interpretu Pythonu jako řetězec ve formátu "Python major.minor.patchlevel" (např.: "Python 3.9.7").

SystemLocale

ano

String

Vrátí národní prostředí operačního systému jako řetězec ve formátu "la-CO" (language-COUNTRY, jazyk a země). Odpovídá vlastnosti Locale.

UserData

ano

Dictionary

Vrátí instanci Dictionary obsahující dvojice klíč-hodnota vztahující se k dialogovému oknu Nástroje - Možnosti - Uživatelské údaje.


Příklad:

V Basicu

Následující příkazy v Basicu a Pythonu ukazují, jak využít vlastnost Fonts k výpisu názvů všech dostupných písem na aktuální list Calcu do oblasti začínající buňkou A1:


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit v Calcu tabulku se všemi hodnotami uloženými ve vlastnosti UserData, která je instancí služby Dictionary:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
V Pythonu

V Pythonu lze tyto příklady zapsat následovně:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!