Služba SFWidgets.Menu

Službu Menu je možné použít k vytváření a odstraňování nabídek v hlavní nabídce okna LibreOffice s dokumentem. Každé položce nabídky lze přiřadit skript nebo příkaz UNO. Služba nabízí následující možnosti:

note

Nabídky vytvořené tímto způsobem jsou dostupné pouze pro určené okno. Nejsou uloženy do dokumentu nebo jako nastavení aplikace. Zavření a otevření dokumentu obnoví výchozí nastavení hlavní nabídky.


warning

Jestliže jsou v dokumentu upravovány objekty OLE, například vzorce aplikace Math nebo grafy aplikace Calc, LibreOffice změní nastavení hlavní nabídky podle upravovaného objektu. V tom případě jsou nabídky vytvořené službou Menu odstraněny a po ukončení úprav objektu OLE se již neobnoví.


Volání služby

Před používáním služby Menu je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V Basicu

Instance služby Menu je vytvořena voláním metody CreateMenu ze služby Document. V níže uvedené části kódu se vytvoří v okně aktuálního dokumentu nabídka s názvem Moje nabídka obsahující dvě položky, pojmenované Položka A a Položka B.


  Sub CreateMenu()
    GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
    Dim oDoc as Object, oMenu as Object
    Set oDoc = CreateScriptService("Document")
    Set oMenu = oDoc.CreateMenu("Moje nabídka")
    With oMenu
      .AddItem("Položka A", Command := "About")
      .AddItem("Položka B", Script := "vnd.sun.star.script:Standard.Module1.ItemB_Listener?language=Basic&location=application")
      .Dispose()
    End With
  End Sub
 
note

Po vytvoření nabídky je doporučeno zavolat metodu Dispose a uvolnit tím zdroje použité instancí službyMenu.


Ve výše uvedeném příkladu je k Položce A přiřazen příkaz UNO .uno:About, zatímco k Položce B je přiřazen skript ItemB_Listener definovaný v modulu Module1 knihovny Standard z kontejneru Moje makra.

V následujícím příkladu je definován podprogram ItemB_Listener, která se zavolá při klepnutí na Položku B. Tento posluchač pouze rozdělí řetězec z předaného argumentu a jednotlivé části zobrazí v dialogu.


  Sub ItemB_Listener(args As String)
    ' Zpracuje řetězec z argumentu předaného posluchači
    Dim sArgs as Object
    sArgs = Split(args, ",")
    MsgBox "Název nabídky: "  & sArgs(0) & Chr(13) & _
        "Položka nabídky: "  & sArgs(1) & Chr(13) & _
        "ID položky: "   & sArgs(2) & Chr(13) & _
        "Stav položky: " & sArgs(3)
  End Sub
 

Jak je ukázáno v příkladu výše, položkám nabídek přiřazených ke skriptu je předán jako argument řetězec následujících hodnot oddělených čárkou:

V Pythonu

V Pythonu lze výše uvedené příklady zapsat následovně:


  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def create_menu(args=None):
    oDoc = CreateScriptService("Document")
    oMenu = oDoc.CreateMenu("My Menu")
    oMenu.AddItem("Item A", command="About")
    oMenu.AddItem("Item B", script="vnd.sun.star.script:my_macros.py$item_b_listener?language=Python&location=user")
    oMenu.Dispose()
 

  def item_b_listener(args):
    bas = CreateScriptService("Basic")
    s_args = args.split(",")
    msg = f"Název nabídky: {s_args[0]}\n"
    msg += f"Položka nabídky: {s_args[1]}\n"
    msg += f"ID položky: {s_args[2]}\n"
    msg += f"Stav položky: {s_args[3]}"
    bas.MsgBox(msg)
 

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

ShortcutCharacter

ne

String

Znak použitý pro určení přístupové klávesy pro položku nabídky. Výchozím znakem je "~".

SubmenuCharacter

ne

String

Znak nebo řetězec určující, jak jsou položky nabídky vnořeny. Výchozím znakem je ">".


Nabídka a podnabídky

Při vytváření podnabídek použijte k určení jejich umístění znak, který byl definován vlastností SubmenuCharacter při vytváření položky nabídky. Příkladem může být následující hierarchie nabídky a podnabídek.


  ' Item A
  ' Item B > Item B.1
  '     Item B.2
  ' ------ (line separator)
  ' Item C > Item C.1 > Item C.1.1
  '           Item C.1.2
  ' Item C > Item C.2 > Item C.2.1
  '           Item C.2.2
  '           ------ (line separator)
  '           Item C.2.3
  '           Item C.2.4
 

V následujícím kódu je pro vytvoření výše uvedené hierarchie nabídky a podnabídek použit výchozí znak pro podnabídky ">":


  oMenu.AddItem("Item A")
  oMenu.AddItem("Item B>Item B.1")
  oMenu.AddItem("Item B>Item B.2")
  oMenu.AddItem("---")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.1")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.2")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.1")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.2")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.2>---")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.3")
  oMenu.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.4")
 
note

Řetězcem --- se definuje oddělovací čára v nabídkách nebo podnabídkách.


Použití ikon

Položky nabídky mohou mít ikony, které se zadávají jako argumenty metod AddCheckBox, AddItem a AddRadioButton.

Použít můžete jakoukoliv ikonu dostupnou v LibreOffice, a to tím, že určíte její cestu relativně k cestě, kde jsou soubory s ikonami v rámci složky s instalací umístěny. Ikony jsou umístěny v následující složce:

INSTALLDIR/share/config

tip

To, kde je LibreOffice v systému nainstalován, určíte pomocí vlastnosti InstallFolder ze služby FileSystem.


V této složce jsou umístěny soubory ZIP obsahující soubory s obrázky pro každou dostupnou sadu ikon. Obrázky jsou v těchto souborech ZIP uspořádány do složek. Při použití ikony zadáte soubor s ikonou včetně cesty k jejímu umístění v rámci souboru ZIP.

V níže uvedeném příkladu je použita ikona "sc_newdoc.svg", která se nachází ve složce "cmd". Znak lomítka "/" se používá jako oddělovač cesty bez ohledu na operační systém.

V Basicu

   myMenu.AddItem("Item A", Icon := "cmd/sc_newdoc.svg")
  
V Pythonu

   myMenu.AddItem("Item A", icon="cmd/sc_newdoc.svg")
  
note

Všechny sady ikon mají stejnou vnitřní strukturu. To, jaká ikona se zobrazí, závisí na tom, jaká sada ikon se aktuálně používá.


Metody

Seznam metod služby Menu

AddCheckBox

AddItem

AddRadioButton


AddCheckBox

Vloží do nabídky zaškrtávací pole. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddCheckBox(menuitem: str, opt name: str, opt status: bool, opt icon: str, opt tooltip: str, opt command: str, opt script: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec použití pro identifikaci položky nabídky. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

status: Určuje, zda je položka při vytvoření nabídky vybrána (výchozí = False).

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

command: Název příkazu UNO bez předpony .uno:. Pokud příkaz se zadaným názvem neexistuje, nic se neprovede.

script: URI skriptu v Basicu nebo v Pythonu, který se spustí po klepnutí na položku.

note

Argumenty command a script se vzájemně vylučují, pro každou položku nabídky tak může být nastaven pouze jediný z nich.


tip

Další informace o syntaxi identifikátoru URI použitého v argumentu script naleznete na stránce Scripting Framework URI Specification.


Příklad:

V Basicu

   ' Položka nabídky s přiřazeným příkazem .uno:Paste
   oMenu.AddCheckBox("Item A", Status := True, ToolTip := "Paste values", Command := "Paste")
   ' Spustí skript Basicu Standard.Module1.MyListener uložený v dokumentu
   oMenu.AddCheckBox("Item B", Status := False, Script := "vnd.sun.star.script:Standard.Module1.MyListener?language=Basic&location=document")
   ' Spustí skript Pythonu MyListener umístěný v souboru myScripts.py ve složce uživatelských skriptů
   oMenu.AddCheckBox("Item C", Status := True, Script := "vnd.sun.star.script:myScripts.py$MyListener?language=Python&location=user")
  
V Pythonu

   oMenu.AddCheckBox("Item A", status=True, tooltip="Paste values", command="Paste")
   oMenu.AddCheckBox("Item B", status=False, script="vnd.sun.star.script:Standard.Module1.MyListener?language=Basic&location=document")
   oMenu.AddCheckBox("Item C", Status=True, Script="vnd.sun.star.script:myScripts.py$MyListener?language=Python&location=user")
  

AddItem

Vloží do nabídky položku s popiskem. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddItem(menuitem: str, opt name: str, opt icon: str, opt tooltip: str, opt command: str, opt script: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec vrácený při klepnutí na položku. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

command: Název příkazu UNO bez předpony .uno:. Pokud příkaz se zadaným názvem neexistuje, nic se neprovede.

script: URI skriptu v Basicu nebo v Pythonu, který se spustí po klepnutí na položku.

note

Argumenty command a script se vzájemně vylučují, pro každou položku nabídky tak může být nastaven pouze jediný z nich.


tip

Další informace o syntaxi identifikátoru URI použitého v argumentu script naleznete na stránce Scripting Framework URI Specification.


Příklad:

V Basicu

   oMenu.AddItem("Položka A", Tooltip := "Popisek položky")
  
V Pythonu

   oMenu.AddItem("Položka A", tooltip = "Popisek položky")
  

AddRadioButton

Vloží do nabídky přepínač. Vrátí celočíselnou hodnotu označující vloženou položku.

Syntaxe:

svc.AddRadioButton(menuitem: str, opt name: str, opt status: str, opt icon: str, opt tooltip: str, opt command: str, opt script: str): int

Parametry:

menuitem: Určuje text, který se má v nabídce zobrazit. Při použití znaku pro podnabídku tento argument rovněž udává hierarchii položky v rámci nabídky.

name: Řetězec vrácený při klepnutí na položku. Ve výchozím nastavení se použije poslední součást hierarchie nabídky.

status: Určuje, zda je položka při vytvoření nabídky vybrána (výchozí = False).

icon: Cesta a název ikony (bez úvodního oddělovače cesty), která se má zobrazit. Vzhled skutečně zobrazené ikony závisí použité sadě ikon.

tooltip: Text zobrazený pro položku jako tip.

command: Název příkazu UNO bez předpony .uno:. Pokud příkaz se zadaným názvem neexistuje, nic se neprovede.

script: URI skriptu v Basicu nebo v Pythonu, který se spustí po klepnutí na položku.

note

Argumenty command a script se vzájemně vylučují, pro každou položku nabídky tak může být nastaven pouze jediný z nich.


tip

Další informace o syntaxi identifikátoru URI použitého v argumentu script naleznete na stránce Scripting Framework URI Specification.


Příklad:

V Basicu

   oMenu.AddRadioButton("Item A", Name := "A", Status := True)
  
V Pythonu

   oMenu.AddRadioButton("Item A", name="A", status=True)
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!