Služba SFDocuments.Form

Služba Form nabízí metody a vlastnosti pro správu formulářů v dokumentech LibreOffice. Podporuje formuláře v aplikacích Base, Calc a Writer a umožňuje:

tip

Služba SFDocuments.Form je k dispozici od verze LibreOffice 7.2.


Formuláře se v dokumentech LibreOffice často využívají pro vytvoření uživatelského rozhraní propojeného s relační databází. Služba Form tak umožňuje rychlý přístup k odkazované databázi prostřednictvím služby SFDatabases.Database.

tip

Služba SFDocuments.Form úzce souvisí se službou SFDocuments.FormControl.


Definice

FormDocument

Formuláře jsou zpravidla vytvářeny v dokumentech aplikace Base, je ale možné je přidat rovněž do dokumentů Writeru nebo Calcu.

V aplikaci Base je každý formulář vytvořený funkcí Vložit - Formulář nebo Průvodcem formulářem vlastně objektem FormDocument, se kterým lze zacházet pomocí služby Form. Dokumenty v Base mohou obsahovat neomezený počet takových dokumentů formulářů.

Níže je uveden příklad zobrazující hierarchii všech prvků, kterých se týká přístup k formulářům a podformulářům v dokumentu Base. Předpokládejme, že máte v Base soubor pojmenovaný Employees.odb a v něm jste vytvořili dokument formulářů, kterým se do databáze přidávají noví zaměstnanci. Tento dokument formulářů obsahuje hlavní formulář pojmenovaný EmployeeData umožňující přistupovat do tabulky databáze. Existuje také podformulář WorksAtPlant, pomocí něhož přiřadíte nového zaměstnance do jedné z provozoven společnosti.


  Employees.odb (dokument Base)
   |
   |-- AddEmployee (FormDocument)
     |
     |-- EmployeeData (hlavní formulář)
        |
        |-- WorksAtPlant (SubForm)
 
note

Na objekt FormDocument lze nahlížet jako na sadu formulářů, které poskytují z dokumentů LibreOffice přístup k datovým sadám, jako jsou databázové tabulky nebo dotazy. Názvy formulářů a podformulářů v objektu FormDocument je možné zjistit v Navigátoru formulářem.


Formuláře a podformuláře

Dokument formulářů se skládá z jednoho či více formulářů, které mohou obsahovat libovolný počet podformulářů. Objekt Form je abstraktní sada ovládacích prvků, které jsou propojeny s určitým zdrojem dat, kterým může být databázová tabulka, dotaz nebo SQL příkaz SELECT.

V dokumentech Calcu a Writeru je možné propojit každý formulář s datovou sadou v jiné databázi. Naproti tomu databáze obsažená v dokumentu Base je společná pro všechny formuláře.

tip

Při volání služby SFDocuments.Form využijete metody Forms(), FormDocuments() a OpenFormDocument() ze služby SFDocuments.Document.


Volání služby

Před používáním služby Form je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


V dokumentech Writeru

Následující část kódu ukazuje, jak přistupovat k formuláři pojmenovanému Form1, který je uložen v souboru Writeru:


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForm.odt")
   Set myForm = oDoc.Forms("Form1")
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   ui = CreateScriptService('UI') 
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForm.odt')
   my_form = doc.Forms('Form1')
  

K formulářům lze přistupovat buď pomocí názvu, nebo indexu, například:


   Set myForm = oDoc.Forms(0)
  
V Pythonu

   my_form = doc.Forms(0)
  
warning

Pokud se pokusíte přistoupit k objektu FormDocument, který je aktuálně otevřen v režimu návrhu, bude vyvolána výjimka.


V dokumentech Calcu

Formulář v souboru Calcu musí mít v rámci listu jedinečný název. Metoda Forms proto vyžaduje dva argumenty, první označující název listu a druhý určující název formuláře.


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForms.ods")
   Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "Form1")
  

Totéž lze provést v Pythonu:


   ui = CreateScriptService('UI')
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForms.ods')
   my_form = doc.Forms('Sheet1', 'Form1')
  

V dokumentech Base

K objektu FormDocument se v dokumentu Base přistupuje pomocí jeho názvu. V následujícím příkladu je otevřen dokument formulářů pojmenovaný thisFormDocument a přistoupí se k formuláři MainForm:


   Dim oDb As Object, myForm As Object
   Set oDb = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDatabaseDocument)
   ' Níže uvedený příkaz je nutný pouze tehdy, nebyl-li formulář dosud otevřen
   oDb.OpenFormDocument("thisFormDocument")
   Set myForm = oDoc.Forms("thisFormDocument", "MainForm")
   ' K formuláři lze také přistupovat prostřednictvím jeho indexu
   Set myForm = oDb.Forms("thisFormDocument", 0)
  
note

Aby bylo možné ve formuláři provést jakoukoliv akci pomocí služby Form, je nutné, aby bylo objekt FormDocument otevřen, ať už ručně, nebo v uživatelském skriptu. Druhou možnost lze provést volání metody OpenFormDocument ze služby Base.


Pro přístup k podformuláři použijte metodu SubForms. V níže uvedeném příkladu je mySubForm novou instancí služby Form.


   Dim mySubForm As Object
   Set mySubForm = myForm.SubForms("mySubForm")
  

Předchozí příklady lze zapsat v Pythonu jako:


   db = CreateScriptService('SFDocuments.Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   # Níže uvedený příkaz je nutný pouze tehdy, nebyl-li formulář dosud otevřen
   form_doc = db.OpenFormDocument('thisFormDocument')
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 'MainForm')
   # K formuláři lze také přistupovat prostřednictvím jeho indexu
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 0)
   sub_form = form.SubForms('mySubForm')
  

V událostech formuláře

Vytvoření instance služby Form, když nastane událost:


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim myForm As Object
     Set myForm = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     '(...)
   End sub
  
V Pythonu

   def OnEvent(event: uno):
     form = CreateScriptService('SFDocuments.FormEvent', event)
     pass
  
note

Služba FormEvent se používá pro vytvoření instancí služeb SFDocuments.Form a SFDocuments.FormControl výhradně v případě, že nastane událost formuláře nebo ovládacího prvku.


Po použití služby Form je doporučeno uvolnit zdroje.


   myForm.Dispose() ' Basic
  

   form.Dispose() # Python
  

Tato operace se automaticky provede při uzavření dokumentu formulářů pomocí níže popsané metody CloseFormDocument().

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

AllowDeletes

ne

Boolean

Určuje, zda formulář umožňuje mazat záznamy.

AllowInserts

ne

Boolean

Určuje, zda formulář umožňuje přidávat záznamy.

AllowUpdates

ne

Boolean

Určuje, zda formulář umožňuje aktualizovat záznamy.

BaseForm

ano

String

Určuje v hierarchii název formuláře Base obsahujícího aktuální formulář.

Bookmark

ne

Variant

Určuje unikátně aktuální záznam z tabulky, dotazu nebo SQL příkazu propojeného s formulářem.

CurrentRecord

ne

Long

Identifikuje aktuální záznam v datové sadě, která se ve formuláři zobrazuje. Je-li číslo řádku kladné, kurzor se na daný řádek přesune od začátku výsledné sady. Čísla řádků začínají od 1. Je-li číslo řádku záporné, kurzor se přesune na pozici řádku od konce výsledné sady. Řádek -1 tak odkazuje na poslední řádek výsledků.

Filter

ne

String

Určuje podmnožinu záznamů, které se mají zobrazit jako klauzule SQL WHERE bez klíčového slova WHERE.

LinkChildFields

ano

String

Určuje, jak jsou záznamy v podformuláři propojeny se záznamy v rodičovském formuláři.

LinkParentFields

ano

String

Určuje, jak jsou záznamy v podformuláři propojeny se záznamy v rodičovském formuláři.

Name

ano

String

Název aktuálního formuláře.

OrderBy

ne

String

Určuje, v jakém pořadí se mají záznamy zobrazit jako klauzule SQL ORDER BY bez klíčových slov ORDER BY.

Parent

ano

Object

Rodičovský objekt aktuálního formuláře. Jedná se buď o objekt SFDocuments.Form, nebo SFDocuments.Document.

RecordSource

ne

String

Určuje zdroj dat, například název tabulky, název dotazu nebo SQL příkaz.

XForm

ano

objekt
UNO

Objekt UNO představující interakce s formulářem. Podrobné informace naleznete v dokumentaci API pro rozhraní XForm a službu DataForm.


Vlastnosti události

Následující vlastnosti vrátí nebo nastaví řetězce URI, které určují skript, který byl událostí spuštěn.

Název

Pouze pro čtení

Popis v IDE jazyka BASIC

OnApproveCursorMove

ne

Před změnou záznamu

OnApproveParameter

ne

Vyplnit parametry

OnApproveReset

ne

Před přenastavením

OnApproveRowChange

ne

Před záznamem

OnApproveSubmit

ne

Před odesláním

OnConfirmDelete

ne

Potvrdit odstranění

OnCursorMoved

ne

Po změně záznamu

OnErrorOccurred

ne

Došlo k chybě

OnLoaded

ne

Při načítání

OnReloaded

ne

Při opětovném načtení

OnReloading

ne

Před opětovným načtením

OnResetted

ne

Po přenastavení

OnRowChanged

ne

Po záznamu

OnUnloaded

ne

Při uvolnění

OnUnloading

ne

Před uvolněním


tip

Podrobnosti o řetězcích URI naleznete na stránce Scripting Framework URI Specification.


Seznam metod služby Form

Activate
CloseFormDocument
Controls
GetDatabase

MoveFirst
MoveLast
MoveNext
MoveNew

MovePrevious
Requery
SubForms


Activate

Nastaví aktuální instanci služby Form zaměření. V případě úspěšného nastavení vrátí True.

Chování metody Activate závisí na typu dokumentu, v němž se formulář nachází:

Syntaxe:

svc.Activate(): bool

Příklad:

V následujícím příkladu se předpokládá, že chcete aktivovat formulář pojmenovaný FormA, umístěný na listu Sheet1 aktuálně otevřeného souboru Calcu. Nejprve se získá pomocí služby Document a komponenty ThisComponent přístup k dokumentu, poté se formulář aktivuje.


   ' Získá přístup k formuláři, který se má aktivovat
   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisComponent)
   

Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "FormA")

' Aktivuje formulář myForm.Activate()
V Pythonu

   doc = CreateScriptService('Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   form = doc.Forms('Sheet1', 'FormA')
   form.Activate()
  
note

ThisComponent je relevantní pro dokumenty Calcu a Writeru. V dokumentech Base se používá ThisDataBaseDocument.


CloseFormDocument

Zavře dokument formulářů obsahující aktuální instanci služby Form. Tato instance je uvolněna.

Syntaxe:

svc.CloseFormDocument(): bool

Příklad:


   myForm.CloseFormDocument() ' Basic
  
V Pythonu

   form.CloseFormDocument() # Python
  
note

Tato metoda zavře pouze dokumenty formulářů umístěné v dokumentech Base. Jestliže je formulář uložen v dokumentu Writeru či Calcu, volání metody CloseFormDocument nic neprovede.


Controls

Hodnota vrácená metodou Controls závisí na zadaných argumentech:

Syntaxe:

svc.Controls(opt controlname: str): any

Parametry:

controlname: Platný název ovládacího prvku jako řetězec, u něhož záleží na velikost písmen. Není-li zadán, vrátí se seznam názvů ovládacích prvků jako pole začínající od 0.

Příklad:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myForm = myDoc.Forms("myForm")
   myList = myform.Controls()
   Set myControl = myform.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
  
V Pythonu

   form = doc.Forms('myForm')
   form_names = form.Controls()
   form_control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl
  

GetDatabase

Vrátí instanci objektu SFDatabases.Database, která poskytuje přístup ke spouštění SQL příkazů na databázi, ke které je aktuální formulář připojen nebo která je uložena v aktuálním dokumentu Base.

Každý formulář má své spojení s databází, výjimkou jsou dokumenty Base, kde všechny formuláře sdílí stejné spojení.

Syntaxe:

svc.GetDatabase(opt user: str, opt password: str): svc

Parametry:

user, password: Nepovinné přihlašovací parametry (výchozí = "").

Příklad:


   Dim myDb As Object ' SFDatabases.Database
   Set myDb = oForm.GetDatabase()
  
V Pythonu

   db = form.GetDatabase() # SFDatabases.Database
  

MoveFirst

Umístí kurzor formuláře na první záznam. V případě úspěšného umístění vrátí True.

Syntaxe:

svc.MoveFirst(): bool

Příklad:


   myForm.MoveFirst() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveFirst() # Python
  

MoveLast

Umístí kurzor formuláře na poslední záznam. V případě úspěšného umístění vrátí True.

Syntaxe:

svc.MoveLast(): bool

Příklad:


   myForm.MoveLast() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveLast() # Python
  

MoveNew

Umístí kurzor formuláře na oblast s novým záznamem. V případě úspěšného umístění vrátí True.

Syntaxe:

svc.MoveNew(): bool

Příklad:


   myForm.MoveNew() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveNew() # Python
  

MoveNext

Umístí kurzor formuláře na následující záznam. V případě úspěšného umístění vrátí True.

Syntaxe:

svc.MoveNext(opt offset: int): bool

Parametry:

offset: Počet záznamů, o který se má přejít vpřed (výchozí = 1).

Příklad:


   myForm.MoveNext() ' Basic
  
V Pythonu

   form.MoveNext() # Python
  

MovePrevious

Umístí kurzor formuláře na předchozí záznam. V případě úspěšného umístění vrátí True.

Syntaxe:

svc.MovePrevious(opt offset: int): bool

Parametry:

offset: Počet záznamů, o který se má přejít zpět (výchozí = 1).

Příklad:


   myForm.MovePrevious() ' Basic
  

   form.MovePrevious() # Python
  

Requery

Znovu načte z databáze aktuální data a obnoví formulář. Kurzor je umístěn na první záznam. V případě úspěšného provedení vrátí True.

Syntaxe:

svc.Requery(): bool

Příklad:


   myForm.Requery() ' Basic
  
V Pythonu

   form.Requery() # Python
  

Subforms

Hodnota vrácená metodou Subforms závisí na zadaných argumentech:

Syntaxe:

svc.Subforms(): str[0..*]

svc.Subforms(subform: str): svc

svc.Subforms(subform: int): svc

Parametry:

subform: Podformulář uložený v aktuální instanci třídy Form zadaný názvem nebo indexem.

Pokud tento argument chybí, metoda vrátí seznam dostupných podformulářů, a to jako pole začínající od 0. Obsahuje-li formulář jediný podformulář a chcete-li k němu získat přístup, nastavte argument subform = 0.

Příklad:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, mySubform As Object
   myList = myform.Subforms()
   Set mySubform = myForm.Subforms("mySubform") ' SFDocuments.Form
  
V Pythonu

   subform_names = form.Subforms()
   subform = form.Subforms('mySubform') # SFDocuments.Form
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!