Služba ScriptForge.FileSystem

Služba FileSystem obsahuje procedury pro manipulaci se soubory a složkami. Příklady funkcí poskytovaných touto službou jsou:

note

Metody služby FileSystem jsou založeny převážně na rozhraní UNO XSimpleFileAccess.


Definice

Následující tabulka uvádí hlavní parametry používané většinou metod služby FileSystem.

Parametr

Popis

FileName

Úplný název souboru včetně cesty bez oddělovače cesty na konci.

FolderName

Úplný název složky včetně cesty. Na konci může volitelně obsahovat oddělovač cesty.

Name

Poslední část parametru Folder Name nebo File Name včetně přípony. Tento parametr je vždy zapsán v nativním formátu operačního systému.

BaseName

Poslední část parametru Folder Name nebo File Name bez přípony.

NamePattern

Jakýkoliv z výše uvedených názvu obsahující v poslední části zástupné znaky, kterými jsou:

 • "?" představuje libovolný jediný znak

 • "*" představuje žádný, jeden či více znaků


tip

Služba FileSystem umožňuje provádět operace na více souborech najednou. Pomocí vzorků pro názvy může uživatel více souboru kopírovat, přesouvat nebo mazat. Naproti tomu vestavěné metody Basicu mohou pracovat pouze s jednotlivými soubory.


Zápis názvu souboru

Zápis použitý pro názvy souborů a složek, a to jak pro argument, tak návratové hodnoty, je definován vlastností FileNaming služby FileSystem.

Název lze reprezentovat typem "URL" (zápis URL), "SYS" (zápis operačního systému) nebo "ANY" (výchozí). Další informace následují níže.

tip

Příkladem zápisu URL je file:///C:/Documents/my_file.odt. Zvažte použití tohoto zápisu, kdykoliv je to možné, jedná se totiž o nejpřenositelnější možnost.


warning

Zkratka "~" (vlnovka), často používaná v linuxových operačních systémech, není v zápise cesty k složce a názvu souboru podporována. Místo zápisu "~/Documents/my_file.odt" použijte úplnou cestu "/home/user/Documents/my_file.odt".


Volání služby

V následující části kódu se vytvoří instance služby FileSystem. Jako příklad se zavolá metoda BuildPath.

V Basicu

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim FSO As Object
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   FSO.BuildPath(...)
  
V Pythonu

   from scriptforge import CreateScriptService
   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   fs.BuildPath(...)
  

Přístup k virtuálnímu systému souborů pro dokument

Soubory s dokumenty LibreOffice jsou komprimovanými soubory formátu ZIP, které obsahují soubory a složky představující vlastní obsah dokumentu. Během doby, kdy je dokument otevřený, je možné k tomuto virtuálnímu systému souborů přistupovat, prohlížet jeho strukturu a načítat a vytvářet jeho soubory a složky.

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit textový soubor pojmenovaný myFile.txt a uložit jej do virtuálního systému souborů pro dokument.

V Basicu

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oDoc As Object, fso As Object, oFile As Object
  Dim sRoot, sFile, sMyDir
  Set fso = CreateScriptService("FileSystem")
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisComponent)
  ' Získá URL cesty ke kořeni virtuálního systému souborů
  sRoot = oDoc.FileSystem()
  sMyDir = sRoot & "myDir"
  ' Vytvoří složku "myDir", pokud ještě neexistuje
  If Not fso.FolderExists(sMyDir) Then
    fso.CreateFolder(sMyDir)
  End If
  ' Vytvoří soubor a zapíše do něj text
  sFile = fso.BuildPath(sMyDir, "myFile.txt")
  oFile = fso.CreateTextFile(sFile)
  oFile.WriteLine("Hello!")
  oFile.CloseFile()
 
V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisComponent)
  fso = CreateScriptService("FileSystem")
  sRoot = doc.FileSystem
  sMyDir = sRoot + "myDir"
  if not fso.FolderExists(sMyDir):
    fso.CreateFolder(sMyDir)
  sFile = fso.BuildPath(sMyDir, "myFile.txt")
  oFile = fso.CreateTextFile(sFile)
  oFile.WriteLine("Hello!")
  oFile.CloseFile()
 

Obecně platí, že k práci se soubory z virtuálního systému souborů pro dokument lze používat metody služby FileSystem. Spojena s tím však jsou následující omezení:

note

Cesta k virtuálnímu systému souborů není fyzickou adresou na pevném disku počítače. Je možné k ní přistupovat pouze ze skriptů LibreOffice a existuje pouze tehdy, je-li dokument otevřený.


Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

FileNaming

ne

String

Nastaví nebo vrátí aktuální zápis pro soubory a složky jako jednu z možností "ANY", "URL" a "SYS":

 • "ANY": (výchozí). Metodám služby FileSystem lze předávat vstupní argumenty v zápise URL i aktuálního operačního systému, ale vždy vrátí řetězce URL.

 • "URL": metody služby FileSystem používají zápis URL pro vstupní argumenty i návratové hodnoty.

 • "SYS": metody služby FileSystem používají zápis aktuálního operačního systému pro vstupní argumenty i návratové hodnoty.

Jakmile je nastavena, zůstává vlastnost FileNaming nezměněna buď do svého opětovného nastavení, nebo do ukončení relace LibreOffice.

ConfigFolder

ano

String

Vrátí konfigurační složku LibreOffice.

ExtensionsFolder

ano

String

Vrátí složku s nainstalovanými rozšířeními.

HomeFolder

ano

String

Vrátí domovskou složku uživatele.

InstallFolder

ano

String

Vrátí instalační složku LibreOffice.

TemplatesFolder

ano

String

Vrátí složku obsahující soubory s nainstalovanými šablonami.

TemporaryFolder

ano

String

Vrátí složku s dočasnými soubory určenou v nastavení cest pro LibreOffice.

UserTemplatesFolder

ano

String

Vrátí složku obsahující soubory s uživatelem definovanými šablonami.


Seznam metod služby FileSystem

BuildPath
CompareFiles
CopyFile
CopyFolder
CreateFolder
CreateTextFile
DeleteFile
DeleteFolder
ExtensionFolder

FileExists
Files
FolderExists
GetBaseName
GetExtension
GetFileLen
GetFileModified
GetName
GetParentFolderName

GetTempName
HashFile
MoveFile
MoveFolder
Normalize
OpenTextFile
PickFile
PickFolder
SubFolders


BuildPath

Spojí název složky s názvem souboru a vrátí úplný název s platným oddělovačem cesty, který se přidá jen tehdy, je-li to nutné.

Syntaxe:

svc.BuildPath(foldername: str, name: str): str

Parametry:

foldername: Cesta, s níž se zkombinuje argument name. Určená cesta nemusí odpovídat existující složce.

name: Název souboru, který se má připojit k argumentu foldername. Tento parametr používá zápis aktuálního operačního systému.

Příklad:

V Basicu

   Dim FSO as Object
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Dim aFileName as String
   FSO.FileNaming = "URL"
   aFileName = FSO.BuildPath("file:///home/user", "sample file.odt")
   ' file:///home/user/sample%20file.odt
  
V Pythonu

   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   fs.FileNaming = "URL"
   aFileName = fs.BuildPath("file:///home/user", "sample file.odt")
   # file:///home/user/sample%20file.odt
  

CompareFiles

Porovná dva soubory a vrátí True, pokud se zdají být totožné.

V závislosti na hodnotě argumentu comparecontents je k porovnání souborů použity buď pouze jejich atributy (například datum poslední změny), nebo obsah souboru.

Syntaxe:

svc.CompareFiles(filename1: str, filename2: str, comparecontents: bool = False): bool

Parametry:

filename1, filename2: Soubory, které se mají porovnat.

comparecontents: Je-li True, porovná se obsah souborů (výchozí = False).

Příklad:

V Basicu

   FSO.FileNaming = "SYS"
   If FSO.CompareFiles("C:\myFile1.txt", "C:\myFile2.txt", CompareContents := False) Then
     ' ...
   End If
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   if fs.CompareFiles(r"C:\myFile1.txt", r"C:\myFile2.txt", comparecontents = False):
     # ...
  

CopyFile

Zkopíruje jeden či více souborů z jednoho umístění na jiné. Vrátí True, pokud byl zkopírován alespoň jeden soubor, nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr source používá zástupné znaky, které neodpovídají žádnému souboru.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.CopyFile(source: str, destination: str, overwrite: bool = True): bool

Parametry:

source: Jeden či více souborů, které se mají zkopírovat, zadané jako FileName nebo NamePattern.

destination: Může být FileName určující, kam se má zkopírovat jediný soubor source, nebo FolderName udávající, kam se má zkopírovat více souborů source.

overwrite: Je-li True (výchozí), soubory mohou být přepsány. Pokud je složka destination pouze pro čtení, metoda selže bez ohledu na hodnotu tohoto parametru.

Příklad:

V níže uvedených příkladech se na prvním řádku zkopíruje jediný soubor, na druhém pomocí zástupných znaků více souborů.

V Basicu

   FSO.CopyFile("C:\Documents\my_file.odt", "C:\Temp\copied_file.odt")
   FSO.CopyFile("C:\Documents\*.*", "C:\Temp\", Overwrite := False)
  
V Pythonu

   fs.CopyFile(r"C:\Documents\my_file.odt", r"C:\Temp\copied_file.odt")
   fs.CopyFile(r"C:\Documents\*.*", r"C:\Temp", overwrite = False)
  
note

Mějte na paměti, že při použití zástupných znaků v argumentu source se nezkopírují podsložky a jejich obsah.


CopyFolder

Zkopíruje jednu či více složek z jednoho umístění na jiné. Vrátí True, pokud byla zkopírována alespoň jeden složka, nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr source používá zástupné znaky, které neodpovídají žádné složce.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.CopyFolder(source: str, destination: str, overwrite: bool = True): bool

Parametry:

source: Jedna či více složek, které se mají zkopírovat, zadané jako FolderName nebo NamePattern.

destination: Určuje jako FolderName složku, do níž se má jedna či více složek definovaná argumentem source zkopírovat.

overwrite: Je-li True (výchozí), soubory mohou být přepsány. Pokud je složka destination pouze pro čtení, metoda selže bez ohledu na hodnotu tohoto parametru.

Příklad:

V níže uvedených příkladech se zkopírují všechny soubory, složky a podsložky.


   ' Basic
   FSO.CopyFolder("C:\Documents\*", "C:\Temp\", Overwrite := False)
  

   # Python
   fs.CopyFolder(r"C:\Documents\*", r"C:\Temp", overwrite = False)
  

CreateFolder

Vytvoří složku zadanou jako FolderName. V případě úspěšného vytvoření vrátí True.

Pokud pro zadanou složku neexistuje rodičovská složka, vytvoří se.

Syntaxe:

svc.CreateFolder(foldername: str): bool

Parametry:

foldername: Řetězec představující složku, která se má vytvořit. Pokud již složka existuje, nastane výjimka.

Příklad:


   ' Basic
   FSO.CreateFolder("C:\NewFolder")
  

   # Python
   fs.CreateFolder(r"C:\NewFolder")
  

CreateTextFile

Vytvoří zadaný soubor a vrátí instanci služby TextStream, kterou lze použít k zápisu do tohoto souboru.

Nastane-li chyba, metoda vrátí objekt Null.

Syntaxe:

svc.CreateTextFile(filename: str, overwrite: bool = True, encoding: str = 'UTF-8'): svc

Parametry:

filename: Název souboru, který se má vytvořit.

overwrite: Booleovská hodnota určující, zda je možné soubor filename přepsat (výchozí = True).

encoding: Znaková sada, která se má použít. Výchozím kódováním je "UTF-8".

Příklad:

V Basicu

   Dim myFile As Object
   FSO.FileNaming = "SYS"
   Set myFile = FSO.CreateTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", Overwrite := True)
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   myFile = fs.CreateTextFile(r"C:\Temp\ThisFile.txt", overwrite = True)
  
note

Podrobnosti o názvech znakových sad naleznete na stránce znakových sad IANA. Mějte na paměti, že v LibreOffice nemusí být všechny znakové sady implementovány.


DeleteFile

Smaže jeden či více souborů. Vrátí True, pokud byl smazán alespoň jeden soubor, nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr filename používá zástupné znaky, které neodpovídají žádnému souboru.

Soubory, které se mají smazat, nesmí být pouze pro čtení.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.DeleteFile(filename: str): bool

Parametry:

filename: Jeden či více souborů, které se mají smazat, zadané jako FileName nebo NamePattern.

Příklad:

V níže uvedených příkladech se smažou pouze soubory, podsložky smazány nejsou.


   ' Basic
   FSO.DeleteFile("C:\Temp\*.docx")
  

   # Python
   fs.DeleteFile(r"C:\Temp\*.docx")
  

DeleteFolder

Smaže jednu či více složek. Vrátí True, pokud byla smazána alespoň jedna složka nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr foldername používá zástupné znaky, které neodpovídají žádné složce.

Složky, které se mají smazat, nesmí být pouze pro čtení.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.DeleteFolder(foldername: str): bool

Parametry:

foldername: Jedna či více složek, které se mají smazat, zadané jako FolderName nebo NamePattern.

Příklad:

V níže uvedených příkladech se smažou pouze složky a jejich obsah. Soubory v rodičovské složce "C:\Temp" smazány nejsou.


   ' Basic
   FSO.DeleteFolder("C:\Temp\*")
  

   # Python
   fs.DeleteFolder(r"C:\Temp\*")
  

ExtensionFolder

Vrátí řetězec obsahující složku, v níž je nainstalován zadaný balík s rozšířením.

note

U vráceného řetězce je použit zápis podle aktuální hodnoty vlastnosti SF_FileSystem.FileNaming.


tip

Pole řetězců s identifikátory všech nainstalovaných rozšíření získáte pomocí vlastnosti Extensions ze služby Platform.


Syntaxe:

svc.ExtensionFolder(extension: str): str

Parametry:

extension: Řetězec s identifikátorem rozšíření. Není-li takové rozšíření nainstalováno, nastane výjimka.

Příklad:

V níže uvedených příkladech v Basicu a Pythonu se vrátí složka, v níž je nainstalováno rozšíření APSO.


   ' Basic
   sFolder = FSO.ExtensionFolder("apso.python.script.organizer")
   ' file:///home/username/.config/libreoffice/4/user/uno_packages/cache/uno_packages/lu10833wz3u2i.tmp_/apso_1_2_7.oxt
  

   # Python
   sFolder = fs.ExtensionFolder("apso.python.script.organizer")
  

FileExists

Vrátí True, pokud je zadaný název souboru platný a soubor existuje. V opačném případě metoda vrátí False.

Jestliže je parametr filename názvem existující složky, metoda vrátí False.

Syntaxe:

svc.FileExists(filename: str): bool

Parametry:

filename: Řetězec představující soubor, který se má otestovat.

Příklad:

V Basicu

   FSO.FileNaming = "SYS"
   If FSO.FileExists("C:\Documents\my_file.odt") Then
     '...
   End If
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   if fs.FileExists(r"C:\Documents\my_file.odt"):
     # ...
  

Files

Vrátí pole začínající od 0 se soubory uloženými v zadané složce. Položkami pole jsou řetězce obsahující úplnou cestu a název souboru.

Pokud argument foldername určuje složku, která neexistuje, je vyvolána výjimka.

Výsledný seznam může být filtrován pomocí zástupných znaků.

Syntaxe:

svc.Files(foldername: str, filter: str = '', includesubfolders: bool = False): str[0..*]

Parametry:

foldername: Řetězec představující složku, která musí existovat. Tento argument nesmí označovat soubor.

filter: Řetězec obsahující zástupné znaky ("?" nebo "*"), které se použijí na výsledný seznam souborů (výchozí = "").

includesubfolders: Nastavením tohoto argumentu na True zahrnete obsah podsložek (výchozí = False).

Příklad:

V Basicu

   Dim filesList As Variant, file As String
   FSO.FileNaming = "SYS"
   ' Vrátí všechny soubory odpovídající filtru "*.txt" včetně souborů v podsložkách
   filesList = FSO.Files("/home/user/", "*.txt", IncludeSubfolders := True)
   For Each file In filesList
     ' ...
   Next file
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   filesList = fs.Files("/home/user/", "*.txt", includesubfolders = True)
   for file in fileList:
     # ...
  

FolderExists

Vrátí True, pokud je zadaný název složky FolderName platný a složka existuje. V opačném případě metoda vrátí False.

Jestliže je parametr foldername názvem existujícího souboru, metoda vrátí False.

Syntaxe:

svc.FolderExists(foldername: str): bool

Parametry:

foldername: Řetězec představující složku, která se má otestovat.

Příklad:

V Basicu

   FSO.FileNaming = "SYS"
   If FSO.FolderExists("C:\Documents\Thesis") Then
     '...
   End If
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   if fs.FolderExists(r"C:\Documents\Thesis")
     # ...
  

GetBaseName

Vrátí BaseName (poslední část) názvu složky nebo souboru bez přípony.

Metoda nekontroluje, zda zadaný soubor či složka existuje.

Syntaxe:

svc.GetBaseName(filename: str): str

Parametry:

filename: Řetězec představující název souboru včetně cesty.

Příklad:

V níže uvedených příkladech odpovídá první volání metody GetBaseName složce, funkce proto vrátí poslední část cesty. Vstupem do druhého volání je název souboru, vrátí se tudíž název soubory bez přípony.

V Basicu

   MsgBox FSO.GetBaseName("/home/user/Documents") ' "Documents"
   MsgBox FSO.GetBaseName("/home/user/Documents/my_file.ods") ' "my_file"
  
V Pythonu

   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(fs.GetBaseName("/home/user/Documents")) # "Documents"
   bas.MsgBox(fs.GetBaseName("/home/user/Documents/my_file.ods")) # "my_file"
  

GetExtension

Vrátí z názvu souboru nebo složky část s příponou bez znaku tečky ".".

Metoda nekontroluje, zda zadaný soubor nebo složka existuje.

Použije-li se tato metoda na název složky nebo název souboru bez přípony, vrátí se prázdný řetězec.

Syntaxe:

svc.GetExtension(filename: str): str

Parametry:

filename: Řetězec představující název souboru včetně cesty.

Příklad:


   ' Basic
   ext = FSO.GetExtension("C:\Windows\Notepad.exe") ' "exe"
  

   # Python
   ext = fs.GetExtension(r"C:\Windows\Notepad.exe") # "exe"
  

GetFileLen

Vestavěná funkce Basicu FileLen vrátí počet bajtů pro obsah souboru jako hodnotu typu Long, tj. maximálně 2 GB.

Metodou GetFileLen lze zpracovat značně větší soubory díky tomu, že se vrátí hodnoty typu Currency.

Syntaxe:

svc.GetFileLen(filename: str): num

Parametry:

filename: Řetězec představující existující soubor.

Příklad:

V Basicu

   Dim fLen As Currency
   FSO.FileNaming = "SYS"
   fLen = FSO.GetFileLen("C:\pagefile.sys")
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   fLen = fs.GetFileLen(r"C:\pagefile.sys")
  

GetFileModified

Vrátí pro zadaný soubor datum poslední změny.

Syntaxe:

svc.GetFileModified(filename: str): datetime

Parametry:

filename: Řetězec představující existující soubor.

Příklad:

V Basicu

   Dim aDate As Date
   FSO.FileNaming = "SYS"
   aDate = FSO.GetFileModified("C:\Documents\my_file.odt")
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   aDate = FSO.GetFileModified(r"C:\Documents\my_file.odt")
  

GetName

Vrátí poslední část názvu souboru či složky v nativním formátu operačního systému.

Metoda nekontroluje, zda zadaný soubor či složka existuje.

Syntaxe:

svc.GetName(filename: str): str

Parametry:

filename: Řetězec představující název souboru včetně cesty.

Příklad:


   ' Basic
   a = FSO.GetName("C:\Windows\Notepad.exe") ' Notepad.exe
  

   # Python
   a = fs.GetName(r"C:\Windows\Notepad.exe") # Notepad.exe
  

GetParentFolderName

Vrátí řetězec představující název rodičovské složky zadaného souboru nebo název složky.

Metoda nekontroluje, zda zadaný soubor či složka existuje.

Syntaxe:

svc.GetParentFolderName(filename: str): str

Parametry:

filename: Řetězec s názvem analyzovaného souboru nebo složky.

Příklad:


   ' Basic
   a = FSO.GetParentFolderName("C:\Windows\Notepad.exe") ' C:\Windows\
  

   # Python
   a = fs.GetParentFolderName(r"C:\Windows\Notepad.exe") # C:\Windows\
  

GetTempName

Vrátí náhodně generovaný název souboru, použitelný pro operace, které vyžadují dočasný soubor.

Ve výchozím nastavení vrácený název souboru neobsahuje příponu. Tu pro soubor, který se má vygenerovat, určíte parametrem extension.

Složka vráceného řetězce odpovídá systémové složce s dočasnými soubory.

Metoda dočasný soubor nevytvoří.

Syntaxe:

svc.GetTempName(extension: str): str

Parametry:

extension: Přípona názvu dočasného souboru (výchozí = "").

Příklad:

V Basicu

   Dim fName As String
   FSO.FileNaming = "SYS"
   fName = FSO.GetTempName(Extension := "txt")
   ' "/tmp/SF_574068.txt"
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   fName = FSO.GetTempName(extension = "txt")
   # "/tmp/SF_574068.txt"
  

HashFile

Hashovací funkce se používají u některých kryptografických algoritmů, elektronických podpisů, autentizačních kódů, detekování podvodů, otisků (fingerprints), kontrolních součtů (kontrolách integrity zpráv), hashovacích tabulek, ukládání hesel apod.

Metoda HashFile vrátí výsledek hashovací funkce použité s daným algoritmem na zadaný soubor. Návratovou hodnotou je řetězec složený z malých šestnáctkových číslic.

Podporovanými hashovacími algoritmy jsou: MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384 a SHA512.

Syntaxe:

svc.HashFile(filename: str, algorithm: str): str

Parametry:

filename: Řetězec představující existující soubor.

algorithm: Některý z podporovaných algoritmů.

Příklad:


   ' Basic
   sHash = FSO.HashFile("C:\pagefile.sys", "MD5")
  

   # Python
   sHash = FSO.HashFile(r"C:\pagefile.sys", "MD5")
  

MoveFile

Přesune jeden či více souborů z jednoho umístění na jiné. Vrátí True, pokud byl přesunut alespoň jeden soubor, nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr source používá zástupné znaky, které neodpovídají žádnému souboru.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.MoveFile(source: str, destination: str): bool

Parametry:

source: Jeden či více souborů, které se mají přesunout, zadané jako FileName nebo NamePattern.

destination: Pokud je argument source zadán jako FileName, potom značí novou cestu a název přesunutého souboru.

Pokud se má přesunout více souborů, musí být argument destination názvem složky. Jestliže tato složka neexistuje, vytvoří se.

Mají-li source a destination stejnou rodičovskou složku, metoda soubor argument source přejmenuje.

V argumentu destination nejsou povoleny zástupné znaky.

Příklad:

V následujících příkladech jsou přesunuty pouze soubory, nikoliv složky.


   ' Basic
   FSO.MoveFile("C:\Temp1\*.*", "C:\Temp2")
  

   # Python
   fs.MoveFile(r"C:\Temp1\*.*", r"C:\Temp2")
  

MoveFolder

Přesune jednu či více složek z jednoho umístění na jiné. Vrátí True, pokud byla přesunuta alespoň jedna složka, nebo False, nastane-li chyba.

K chybě dojde i tehdy, jestliže parametr source používá zástupné znaky, které neodpovídají žádné složce.

Při výskytu chyby se metoda okamžitě ukončí. Přitom však nevrátí zpět žádné změny, které do té doby provede.

Syntaxe:

svc.MoveFolder(source: str, destination: str): bool

Parametry:

source: Jedna či více složek, které se mají přesunout, zadané jako FolderName nebo NamePattern.

destination: Pokud se má přesunout jediná složka, je argument destination názvem a cestou přesunuté složky. Tato složka nesmí existovat.

Má-li se přesunout více složek, značí argument destination umístění, na nějž se složky z argumentu source přesunou. Pokud složka destination neexistuje, vytvoří se.

V argumentu destination nejsou povoleny zástupné znaky.

Příklad:


   ' Basic
   FSO.MoveFolder("C:\Temp1\*", "C:\Temp2")
  

   # Python
   fs.MoveFolder(r"C:\Temp1\*", r"C:\Temp2")
  

Normalize

Vrátí řetězec obsahující normalizovanou cestu, tj. s odstraněnými nadbytečnými oddělovači a odkazy o úroveň výš.

Například každá z cest A//B, A/B/, A/./B a A/foo/../B je normalizována na A/B.

V systému Windows se lomítka "/" převádějí na zpětná lomítka "\".

note

U argumentu filename i vráceného řetězce je použit zápis podle aktuální hodnoty vlastnosti SF_FileSystem.FileNaming.


Syntaxe:

svc.Normalize(filename: str): str

Parametry:

filename: řetězec představující platnou cestu. Není nutné, aby soubor nebo adresář určený tímto argumentem existoval.

Příklad:

V Basicu

  FSO.FileNaming = "URL"
  ' file:///home/user/Documents
  normPath = FSO.Normalize("file:///home/user/Documents/")
  ' file:///home/user/Documents
  normPath = FSO.Normalize("file:///home//user//Documents/")
  ' file:///home/user
  normPath = FSO.Normalize("file:///home//user//Documents/../")
 
V Pythonu

  fs.FileNaming = "URL"
  normPath = fs.Normalize("file:///home/user/Documents/")
  normPath = fs.Normalize("file:///home//user//Documents/")
  normPath = fs.Normalize("file:///home//user//Documents/../")
 

OpenTextFile

Otevře soubor a vrátí objekt TextStream, který lze použít pro čtení ze souboru, zápis do něj nebo zápis do něj v režimu přidávání.

Metoda nekontroluje, zda se jedná o textový soubor.

Nastane-li chyba, vrátí metoda objekt Null (v Basicu) nebo None (v Pythonu).

Syntaxe:

svc.OpenTextFile(filename: str, iomode: int = 1, create: bool = False, encoding: str = 'UTF-8'): svc

Parametry:

filename: Určuje soubor, který se má otevřít.

iomode: Značí režim vstupu/výstupu. Může se jednat o některou ze tří konstant: svc.ForReading (výchozí), svc.ForWriting a svc.ForAppending.

create: Booleovská hodnota určující, zda může být vytvořen nový soubor, pokud zadaný soubor filename neexistuje:

encoding: Znaková sada, která se má použít. Výchozím kódováním je "UTF-8".

Příklad:

V Basicu

   Dim myFile As Object
   FSO.FileNaming = "SYS"
   Set myFile = FSO.OpenTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", FSO.ForReading)
   If Not IsNull(myFile) Then
     ' ...
   End If
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   myFile = fs.OpenTextFile(r"C:\Temp\ThisFile.txt", fs.ForReading)
   if myFile is not None:
     # ...
  

PickFile

Otevře dialogové okno pro otevření nebo uložení souborů.

Pokud je nastaven režim SAVE a vybraný soubor již existuje, zobrazí se zpráva s upozorněním.

Syntaxe:

svc.PickFile(defaultfile: str ='', mode: str = 'OPEN', filter: str = ''): str

Parametry:

defaultfile: Řetězec složený z názvu složky a souboru:

mode: Řetězec, jehož hodnota je buď "OPEN" (pro vstupní soubory), nebo "SAVE" (pro výstupní soubory). Výchozí hodnotou je "OPEN".

filter: Přípona souborů zobrazených po otevření dialogového okna (výchozí = bez filtru).

Příklad:

V níže uvedených příkladech je otevřen výběr souboru s filtrem pro příponu "txt".


   ' Basic
   aFile = FSO.PickFile("C:\Documents", "OPEN", "txt")
  

   # Python
   aFile = fs.PickFile(r"C:\Documents", "OPEN", "txt")
  

PickFolder

Otevře dialogové okno pro výběr složky.

Syntaxe:

svc.PickFolder(defaultfolder: str = '', freetext: str = ''): str

Parametry:

defaultfolder: Řetězec obsahující název složky zobrazené po otevření dialogového okna (výchozí = naposledy vybraná složka).

freetext: Text zobrazený v okně (výchozí = "").

Příklad:


   ' Basic
   aFolder = FSO.PickFolder("C:\Dokumenty", "Zvolte složku nebo stiskněte Zrušit")
  

   # Python
   aFolder = fs.PickFolder(r"C:\Dokumenty", "Zvolte složku nebo stiskněte Zrušit")
  

SubFolders

Vrátí pole začínající od 0 s řetězci, které odpovídají složkám uloženým na zadaném umístění foldername.

Seznam může být filtrován pomocí zástupných znaků.

Syntaxe:

svc.SubFolders(foldername: str, filter: str = '', includesubfolders: bool = False): str[0..*]

Parametry:

foldername: Řetězec představující složku, která musí existovat. Tento argument nesmí označovat soubor.

filter: Řetězec obsahující zástupné znaky ("?" nebo "*"), které se použijí na výsledný seznam složek (výchozí = "").

includesubfolders: Nastavením tohoto argumentu na True zahrnete obsah podsložek (výchozí = False).

Příklad:

V Basicu

   Dim folderList As Variant, folder As String
   FSO.FileNaming = "SYS"
   folderList = FSO.SubFolders("/home/user/")
   For Each folder In folderList
     ' ...
   Next folder
  
V Pythonu

   fs.FileNaming = "SYS"
   folderList = fs.SubFolders("/home/user/")
   for folder in folderList:
     # ...
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!