Služba SFDialogs.Dialog

Služba Dialog přispívá ke správě dialogových oken vytvořených v editoru dialogových oken Basicu nebo dialogových oken vytvořených za běhu programu. Každá instance třídy představuje jedno dialogové okno zobrazené uživateli.

tip

Dialogové okno může být zobrazeno v modálním nebo nemodálním režimu.


V modálním režimu se po zobrazení okna pozastaví vykonávání makra, dokud není stisknuto tlačítko OK nebo Zrušit. Mezitím může uživatel spouštět v okně specifické akce.

V nemodálním režimu je okno na pracovní ploše uživatele „plovoucí“ a vykonávání makra normálně pokračuje. Nemodální okno se zavře, pokud je ukončeno metodou Terminate() nebo pokud skončí relace LibreOffice. Tlačítko pro zavření okna je v těchto oknech neaktivní.

Při explicitním zavření je dialogové okno vymazáno z paměti.

tip

Služba SFDialogs.Dialog úzce souvisí se službou SFDialogs.DialogControl.


Volání a použití služby

Před používáním služby Dialog je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Služba Dialog je vytvořena metodou CreateScriptService. Ta vyžaduje tři dodatečné argumenty určující, jaké dialogové okno se má aktivovat:

Container: "GlobalScope" pro předinstalované knihovny nebo název okna, jak byl definován službou ScriptForge.UI. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec "", který znamená aktuální dokument.

Library: Název knihovny obsažené v kontejneru, záleží u něj na velikosti písmen. Výchozí hodnotou je "Standard".

DialogName: Řetězec označující dialogové okno, záleží u něj na velikosti písmen.

V následujících příkladech pro Basic a Python se zobrazí dialogové okno dlgConsole, které je součástí sdílené knihovny ScriptForge:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   ' ... místo pro inicializaci ovládacích prvků...
   lButton = oDlg.Execute()
   ' Výchozí režim je modální
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   ' ... Místo pro zpracování ovládacích prvků a provedení potřebných akcí
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Nebo pomocí Pythonu:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ... místo pro inicializaci ovládacích prvků...
  rc = dlg.Execute()
  # Výchozí režim je modální
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Místo pro zpracování ovládacích prvků a provedení potřebných akcí
  dlg.Terminate()
 
note

Řetězec "GlobalScope" použije jako argument container v případě, že je dialogové okno uloženo v části Moje makra a dialogová okna nebo Makra a dialogová okna aplikace.


tip

Služba pro dialogová okna nabízí metody, pomocí nichž lze do již existujících oken, vytvořených v editoru dialogových oken, dynamicky přidávat nové ovládací prvky. Okno je inicializováno s ovládacími prvky nastavenými v editoru a nové prvky lze doplňovat za běhu, a to před i po zavolání Execute().


Službu Dialog je také možné plnohodnotně volat - pomocí metody CreateScriptService - při vytváření dialogových oken za běhu. V tom případě jsou vyžadovány za názvem ad hoc služby "NewDialog" vyžadovány dva dodatečné argumenty:

DialogName: Řetězec označující dialogové okno, záleží u něj na velikosti písmen.

Place: umístění dialogového okna, kterým může být:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.


  Sub newDialog()
    Dim oDlg As Object
    oDlg = CreateScriptService("NewDialog", "myDialog1", Array(100,200, 40, 110))
    ' ...
  End Sub
 

Nebo pomocí Pythonu:


  def newDialog():
    dlg = CreateScriptService('NewDialog', 'myDialog1', (100,200, 40, 110))
    # ... Zpracování ovládacích prvků a provedení potřebných akcí
 

Všechny vlastnosti a metody použitelné na předem určená dialogová okna jsou k dispozici také pro tato nová okna, včetně sady metod CreateXXX() přidávajících do okna nové ovládací prvky.

Získání instance služby Dialog, která spustila událost dialogového okna

Instanci služby Dialog lze získat pomocí služby SFDialogs.DialogEvent, a to za předpokladu, že dialogové okno bylo službou Dialog vytvořeno. V následujícím příkladu je instanci služby Dialog, která spustila událost dialogového okna, obsažena v proměnné oDlg.


  Sub aDialogEventHander(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 

Nebo pomocí Pythonu:


  def control_event_handler(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
    # ...
 

Ve výše uvedených příkladech je možné předponu "SFDialogs." vynechat.

Zpracování výjimek v handlerech událostí

Při vytváření handleru události pro událost dialogového okna je vhodné zpracovávat chyby v samotném podprogramu. Například následující handler je volán tehdy, když je v dialogovém okně stisknuto tlačítko myši.


  Sub OnMouseButtonPressed(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oDialog As Object
    oDialog = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Zpracování události
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Volání SF_Exception.Clear použijte, pokud si nepřejete, aby se chyba propagovala.


V Pythonu použijte pro zpracování výjimek nativní bloky try/except, jak ukazuje následující příklad:


  def on_mouse_button_pressed(event=None):
    try:
      dlg = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Zpracování události
    except Exception as e:
      # Objekt "bas" je instancí služby Basic
      bas.MsgBox(str(e))
 

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

OKBUTTON

ano

Integer

Hodnota = 1. Bylo stisknuto tlačítko OK.

CANCELBUTTON

ano

Integer

Hodnota = 0. Bylo stisknuto tlačítko Zrušit.

Caption

ne

String

Určuje popisek dialogového okna.

Height

ne

Long

Určuje výšku dialogového okna.

Modal

ano

Boolean

Určuje, zda je dialogové okno aktuálně v modálním režimu.

Name

ano

String

Název dialogového okna.

Page

ne

Integer

Dialogové okno může mít několik stránek, které uživatel krok za krokem prochází. Vlastnost Page objektu Dialog určuje, která stránka okna je aktivní.

Visible

ne

Boolean

Určuje, zda je dialogové okno na pracovní ploše viditelné. Ve výchozím nastavení je viditelné až po spuštění metody Execute().

XDialogModel

ano

UNO
object

Objekt UNO představující model dialogového okna. Podrobné informace naleznete v dokumentaci API na stránkách XControlModel a UnoControlDialogModel.

XDialogView

ano

UNO
object

Objekt UNO představující pohled (view) dialogového okna. Podrobné informace naleznete v dokumentaci API na stránkách XControl a UnoControlDialog.

Width

ne

Long

Určuje šířku dialogového okna.


Vlastnosti události

Vlastnosti On... vracejí řetězec URI s odkazem na skript spuštěný událostí. Je možné tyto vlastnosti nastavit programově.
Jejich specifikaci na wiki stránce v části Scripting framework URI specification.

Název

Čtení/zápis

Popis v IDE jazyka BASIC

OnFocusGained

ano

Při zaměření

OnFocusLost

ano

Při ztrátě zaměření

OnKeyPressed

ano

Klávesa stisknuta

OnKeyReleased

ano

Klávesa uvolněna

OnMouseDragged

ano

Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou

OnMouseEntered

ano

Myš uvnitř

OnMouseExited

ano

Myš vně

OnMouseMoved

ano

Posuv myši

OnMousePressed

ano

Stisknuto tlačítko myši

OnMouseReleased

ano

Uvolněno tlačítko myši


warning

Přiřazování událostí pomocí IDE Basicu a pomocí maker se vzájemně vylučuje.


Seznam metod služby Dialog

Activate
Center
Controls
CloneControl
CreateButton
CreateCheckBox
CreateComboBox
CreateCurrencyField
CreateDateField
CreateFileControl
CreateFixedLine

CreateFixedText
CreateFormattedField
CreateGroupBox
CreateHyperlink
CreateImageControl
CreateListBox
CreateNumericField
CreatePatternField
CreateProgressBar
CreateRadioButton
CreateScrollBar

CreateTableControl
CreateTextField
CreateTimeField
CreateTreeControl
EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N
Resize
OrderTabs
SetPageManager
Terminate


note

Rozměry dialogových oken jsou nastavovány v jednotkách Map AppFont. Stejné jednotky využívají i modely pro dialogová okna a ovládací prvky, zatímco při jejich zobrazení se používají pixely.


Activate

Nastaví aktuální instanci služby Dialog zaměření. V případě úspěšného nastavení vrátí True.

Metoda je volána z události dialogového okna či ovládacího prvku, případně při zobrazení okna v nemodálním režimu.

Syntaxe:

svc.Activate(): bool

Příklad:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

V příkladech v Pythonu i jazyce LibreOffice Basic se předpokládá, že je okno uloženo v aktuálním dokumentu v knihovně Standard.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Zarovná aktuální instanci dialogového okna na střed rodičovského okna. Bez argumentů metoda dialogové okno zarovná na střed aktuálního okna.

V případě úspěšného zarovnání vrátí True.

Syntaxe:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parametry:

Parent: Nepovinný objekt, kterým může být:

Příklad:

V Basicu

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Dialogové okno, které způsobilo událost
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Otevře druhé dialogové okno
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
V Pythonu

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', event) # Dialogové okno, které způsobilo událost
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Otevře druhé dialogové okno
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

CloneControl

Zduplikuje v dialogovém okně již existující ovládací prvek jakéhokoliv typu. Duplicitní prvek je ponechán beze změny a je možné jej přesunout.

Syntaxe:

svc.CloneControl(SourceName: str, ControlName: str, Left: num, Top: num): svc

Parametry:

SourceName: Název ovládacího prvku, který se má zduplikovat.

ControlName: Platný název ovládacího prvku jako řetězec, u něhož se rozlišuje velikost písmen. Tento název nesmí být ještě použit.

Left, Top: Souřadnice nového ovládacího prvku vyjádřené v jednotkách Map AppFont.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myButton2 = oDlg.CloneControl("Button1", "Button2", 30, 30)
  
V Pythonu

   dlg = dlg.CloneControl('Button1', 'Button2', 30, 30)
  

Controls

Vrátí:

Syntaxe:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametry:

ControlName : Platný název jako řetězec, u něhož záleží na velikost písmen. Není-li zadán, vrátí se seznam názvů ovládacích prvků jako pole začínající od 0.

Příklad:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

CreateButton

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu Button.

Syntaxe:

svc.CreateButton(ControlName: str, Place: any, Toggle: bool = False, Push: str = ""): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Toggle: je-li True, vytvoří se přepínací tlačítko. Výchozí = False

Push: "OK", "CANCEL" nebo "" (výchozí)

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myButton = oDlg.CreateButton("Button1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myButton = dlg.CreateButton('Button1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateCheckBox

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu CheckBox.

Syntaxe:

svc.CreateCheckBox(ControlName: str, Place: any, Multiline: bool = False): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

MultiLine: Je-li True (výchozí = False), popisek se bude moci zobrazit na více než jednom řádku.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myCheckBox = oDlg.CreateCheckBox("CheckBox1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myCheckBox = dlg.CreateCheckBox('CheckBox1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateComboBox

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu ComboBox.

Syntaxe:

svc.CreateComboBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

DropDown: Je-li True (výchozí), zobrazí se rozbalovací tlačítko.

LineCount: Určuje maximální počet řádků v rozbalovacím poli (výchozí = 5).

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myComboBox = oDlg.CreateComboBox("ComboBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
V Pythonu

   myComboBox = dlg.CreateComboBox('ComboBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateCurrencyField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu CurrencyField.

Syntaxe:

svc.CreateCurrencyField(ControlName: str, Place: any, Border ="3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

SpinButton: je-li True (výchozí = False), zobrazí se číselník.

MinValue: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = -1000000

MaxValue: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = +1000000

Increment: krok při stisknutí číselníku. Výchozí = 1

Accuracy: určuje desetinnou přesnost. Výchozí = 2 desetinná místa

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myCurrencyField = oDlg.CreateCurrencyField("CurrencyField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myCurrencyField = dlg.CreateCurrencyField('CurrencyField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateDateField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu DateField.

Syntaxe:

svc.CreateDateField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = False, opt MinDate: datetime, opt MaxDate: datetime): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

DropDown: je-li True (výchozí = False), zobrazí se rozbalovací tlačítko.

MinDate: nejčasnější datum, které lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 1900-01-01

MaxDate: nejpozdnější datum, které lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 2200-12-31

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myDateField = oDlg.CreateDateField("DateField1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
V Pythonu

   myDateField = dlg.CreateDateField('DateField1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateFileControl

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu FileControl.

Syntaxe:

svc.CreateFileControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D"): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myFileControl = oDlg.CreateFileControl("FileControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myFileControl = dlg.CreateFileControl('FileControl1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateFixedLine

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu FixedLine.

Syntaxe:

svc.CreateFixedLine(ControlName: str, Place: any, Orientation: str): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Orientation: "H[orizontal]" nebo "V[ertical]".

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myFixedLine = oDlg.CreateFixedLine("FixedLine1", Array(20, 20, 60, 15), Orientation := "vertical")
  
V Pythonu

   myFixedLine = dlg.CreateFixedLine('FixedLine1', (20, 20, 60, 15), Orientation = 'vertical')
  

CreateFixedText

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu FixedText.

Syntaxe:

svc.CreateFixedText(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, Align: str = "LEFT", VerticalAlign: str = "TOP"): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "NONE" (výchozí), "FLAT" nebo "3D"

Multiline: Je-li True (výchozí = False), popisek se bude moci zobrazit na více než jednom řádku.

Align: vodorovné zarovnání, "LEFT" (výchozí), "CENTER" nebo "RIGHT"

VerticalAlign: svislé zarovnání, "TOP" (výchozí), "MIDDLE" nebo "BOTTOM"

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myFixedText = oDlg.CreateFixedText("FixedText1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myFixedText = dlg.CreateFixedText('FixedText1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateFormattedField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu FormattedField.

Syntaxe:

svc.CreateFormattedField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

SpinButton: je-li True (výchozí = False), zobrazí se číselník.

MinValue: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = -1000000

MaxValue: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = +1000000

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myFormattedField = oDlg.CreateFormattedField("FormattedField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myFormattedField = dlg.CreateFormattedField('FormattedField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateGroupBox

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu GroupBox.

Syntaxe:

svc.CreateGroupBox(ControlName: str, Place: any): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myGroupBox = oDlg.CreateGroupBox("GroupBox1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myGroupBox = dlg.CreateGroupBox('GroupBox1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateHyperlink

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu Hyperlink.

Syntaxe:

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "NONE" (výchozí), "FLAT" nebo "3D"

MultiLine: Je-li True (výchozí = False), popisek se bude moci zobrazit na více než jednom řádku.

Align: vodorovné zarovnání, "LEFT" (výchozí), "CENTER" nebo "RIGHT"

VerticalAlign: svislé zarovnání, "TOP" (výchozí), "MIDDLE" nebo "BOTTOM"

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myHyperlink = oDlg.CreateHyperlink("Hyperlink1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myHyperlink = dlg.CreateHyperlink('Hyperlink1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateImageControl

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu ImageControl.

Syntaxe:

svc.CreateImageControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", Scale: str = "FITTOSIZE"): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

Scale: Jedna z následujících hodnot: "FITTOSIZE" (výchozí), "KEEPRATIO" nebo "NO"

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myImageControl = oDlg.CreateImageControl("ImageControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

    myImageControl = dlg.CreateImageControl('ImageControl1", (20, 20, 60, 15))
  

CreateListBox

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu ListBox.

Syntaxe:

svc.CreateListBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5, MultiSelect: bool = False): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

DropDown: Je-li True (výchozí), zobrazí se rozbalovací tlačítko.

LineCount: Určuje maximální počet řádků v rozbalovacím poli (výchozí = 5).

MultiSelect: Je-li True, bude možné vybrat více než 1 položku. Výchozí = False

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myListBox = oDlg.CreateListBox("ListBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True, MultiSelect := True)
  
V Pythonu

   myListBox = dlg.CreateListBox('ListBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True, MultiSelect = True)
  

CreateNumericField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu NumericField.

Syntaxe:

svc.CreateNumericField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = 1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

SpinButton: je-li True (výchozí = False), zobrazí se číselník.

MinValue: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = -1000000

MaxValue: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = +1000000

Increment: krok při stisknutí číselníku. Výchozí = 1

Accuracy: určuje desetinnou přesnost. Výchozí = 2 desetinná místa

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myNumericField = oDlg.CreateNumericField("NumericField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
V Pythonu

   myNumericField = dlg.CreateNumericField('NumericField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreatePatternField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu PatternField.

Syntaxe:

svc.CreatePatternField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", EditMask: str, opt LiteralMax: str): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

EditMask: znak určující, co může uživatel zadat.
Další informace naleznete na wiki v části Pattern_Field.

LiteralMask: obsahuje výchozí hodnoty, které se v poli zobrazí.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myPatternField = oDlg.CreatePatternField("PatternField1", Array(20, 20, 60, 15), EditMask := "NNLNNLLLLL", LiteralMask := "__.__.2002")
  
V Pythonu

   myPatternField = dlg.CreatePatternField('PatternField1', (20, 20, 60, 15), EditMask = 'NNLNNLLLLL', LiteralMask = '__.__.2002')
  

CreateProgressBar

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu ProgressBar.

Syntaxe:

svc.CreateProgressBar(ControlName: str, opt Place: any, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

MinValue: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 0

MaxValue: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 100

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myProgressBar = oDlg.CreateProgressBar("ProgressBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
V Pythonu

   myProgressBar = dlg.CreateProgressBar('ProgressBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateRadioButton

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu RadioButton.

Syntaxe:

svc.CreateRadioButton(ControlName: str, Place: any, MultiLine: bool = False): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

MultiLine: Je-li True (výchozí = False), popisek se bude moci zobrazit na více než jednom řádku.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myRadioButton = oDlg.CreateRadioButton("RadioButton1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myRadioButton = dlg.CreateRadioButton('RadioButton1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateScrollBar

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu ScrollBar.

Syntaxe:

svc.CreateScrollBar(ControlName: str, Place, Orientation: str, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Orientation: "H[orizontal]" nebo "V[ertical]".

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

MinValue: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 0

MaxValue: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 100

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myScrollBar = oDlg.CreateScrollBar("ScrollBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
V Pythonu

   myScrollBar = dialog.CreateScrollBar('ScrollBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateTableControl

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu TableControl.

Syntaxe:

svc.CreateTableControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", RowHeaders: bool = True, ColumnHeaders: bool = True, ScrollBars: str = "N", GridLines: bool = False): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

RowHeaders: je-li True (výchozí), zobrazí se záhlaví řádků.

ColumnHeaders: je-li True (výchozí), zobrazí se záhlaví sloupců.

ScrollBars: H[orizontal], V[ertical], B[oth] nebo N[one] (výchozí). Posuvníky se zobrazují dynamicky podle potřeby.

GridLines: je-li True (výchozí = False), mezi buňkami se vykreslí vodorovné a svislé čáry.

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myTableControl = oDlg.CreateTableControl("TableControl1", Array(20, 20, 60, 15), ScrollBars := "B")
  
V Pythonu

   myTableControl = dlg.CreateTableControl('TableControl1', (20, 20, 60, 15), ScrollBars = 'B')
  

CreateTextField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu TextField.

Syntaxe:

svc.CreateTextField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, MaximumLength: num = 0, PasswordCharacter: str = ""): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

MultiLine: Je-li True (výchozí = False), popisek se bude moci zobrazit na více než jednom řádku.

MaximumLength: maximální počet znaků (výchozí = 0 znamená neomezený)

PasswordCharacter: jediný znak určující zástupný znak pro textové pole s heslem (výchozí = "")

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu
Set myTextField = oDlg.CreateTextField("TextField1", Array(20, 20, 120, 50), MultiLine := True)
  
V Pythonu

   myTextField = dlg.CreateTextField('TextField1', (20, 20, 120, 50), MultiLine = True)
  

CreateTimeField

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu TimeField.

Syntaxe:

svc.CreateTimeField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MinTime: num = 0, MaxTime: num = 24): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

MinTime: nejmenší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 0

MaxTime: největší hodnota, kterou lze do ovládacího prvku zadat. Výchozí = 24h

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myTimeField = oDlg.CreateTimeField("TimeField1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myTimeField = dlog.CreateTimeField('TimeField1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateTreeControl

Vytvoří v aktuálním dialogovém okně nový ovládací prvek typu TreeControl.

Syntaxe:

svc.CreateTreeControl(ControlName: str, Place: any, Border = "3D"): svc

Parametry:

ControlName: název nového ovládacího prvku. Tento název nesmí být ještě použit.

Place: jedna z možností:

Všechny prvky jsou uvedeny v jednotkách Map AppFont.

Border: "3D" (výchozí), "FLAT" nebo "NONE"

Návratová hodnota:

Instance služby SFDialogs.DialogControl nebo Nothing.

Příklad:

V Basicu

   Set myTreeControl = oDlg.CreateTreeControl("TreeControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
V Pythonu

   myTreeControl = dlg.CreateTreeControl('TreeControl1', (20, 20, 60, 15))
  

EndExecute

Ukončí zobrazení modálního dialogového okna a předá zadaný argument do návratové hodnoty aktuálně spuštěné akce Excecute().

Metodu EndExecute() obvykle obsahuje zpracování makra spuštěného událostí dialogového okna či ovládacího prvku.

Syntaxe:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametry:

returnvalue: Hodnota předaná spuštěné metodě Execute().

Příklad:

V Basicu

   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  
V Pythonu

   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Výše zmíněný zápis com.sun.star.lang.EventObject je nepovinný. Podobná označení napomáhají identifikovat rozhraní pro programování aplikací (API) pro LibreOffice.


Execute

Zobrazí dialogové okno, a pokud je okno modální, počká na jeho zavření uživatelem. Vrácená hodnota je:

U nemodálních oken vrátí tato metoda vždy hodnotu 0 a bude pokračovat provádění makra.

Syntaxe:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametry:

modal: False v případě nemodálního dialogového okna. Výchozí = True.

Příklad:

V tomto příkladu Basicu je okno myDialog uloženo v knihovně Standard v aktuálním dokumentu.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Tento kód v Pythonu zobrazí modální dialogového okno DlgConvert se sdílené knihovny Basicu Euro.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Nahradí všechny textové řetězce dialogového okna jejich přeloženými verzemi z instance služby L10N. Metoda přeloží následující řetězce:

V případě úspěšného nahrazení vrátí metoda True.

Seznam řetězců okna určených k překladu vytvoříte metodou AddTextsFromDialog ze služby L10N.

Syntaxe:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parametry:

l10n: Instance služby L10N, ze které se přeložené řetězce získají.

Příklad:

V následujícím příkladu se načtou přeložené řetězce a použijí se na dialogové okno "MyDialog".

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
V Pythonu

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Další informace o nakládání se soubory PO a POT naleznete na stránce služby L10N.


OrderTabs

Nastaví indexy pro aktivaci ovládacích prvků. Jejich posloupnost je zadána jako pole názvů prvků od prvního po poslední.

warning

Ovládací prvky s indexem >= 1 nejsou přístupné pomocí klávesy TAB v případě, že:
- nejsou uvedeny v zadaném seznamu
- jsou typu FixedLine, GroupBox nebo ProgressBar
- jsou zakázané


Syntaxe:

svc.TabsList(TabsList: num, Start: num = 1, Increment: num = 1): bool

Parametry:

TabsList: pole s platnými názvy ovládacích prvků v pořadí aktivace.

Start: index aktivace, který se má přiřadit prvnímu ovládacímu prvku v seznamu. Výchozí = 1

Increment: rozdíl mezi dvěma následujícími indexy pořadí. Výchozí = 1

Návratová hodnota:

True v případě úspěšného nastavení.

Příklad:

V Basicu

   oDlg.OrderTabs(Array("myListBox", "myTextField", "myNumericField"), Start := 10)
  
V Pythonu

   dlg.OrderTabs(('myListBox', 'myTextField', 'myNumericField'), Start = 10)
  

Resize

Přesune levý horní roh dialogového okna na nové souřadnice a/nebo změní rozměry okna. Všechny vzdálenosti jsou udávány v jednotkách AppFont. Bez argumentů tato metoda nastaví výchozí rozměry. V případě úspěšné změny vrátí True.

Syntaxe:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parametry:

Left: vodorovná vzdálenost od levého horního rohu

Top: svislá vzdálenost od levého horního rohu

Width: šířka obdélníku představujícího dialogové okno

Height: výška obdélníku představujícího dialogové okno

Vynechané argumenty zůstanou nezměněny.

Příklad:

V Basicu

   oDlg.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Šířka se nezmění
  
V Pythonu

   dlg.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Šířka se nezmění
  

SetPageManager

Určuje, které ovládací prvky dialogového okna slouží k přepínání stránek. Tím usnadní správu vlastnosti Page dialogového okna a souvisejících ovládacích prvků.

Dialogová okna mohou mít více stránek. Aktuálně zobrazenou stránku určuje vlastnost Page dialogového okna. Pokud tato vlastnost není změněna, výchozí zobrazená stránka bude rovna 0 (nule), což znamená, že nebude stránka nebude určena a zobrazí se všechny viditelné ovládací prvky bez ohledu na to, jako hodnotu mají nastavenu ve svých vlastnostech Page.

Změní-li se vlastnost Page dialogového okna, například na hodnotu 1, 2, 3 atd., zobrazí se pouze ty ovládací prvky, jejichž vlastnost Page aktuální stránce dialogového okna odpovídá.

Metodou SetPageManager je možné určit čtyři typu prvků spravujících stránky:

tip

Je možné použít více způsobů správy stránek zároveň.


Předpokládá se, že se tato metoda bude volat pouze jednou, před voláním metody Execute. Následující volání jsou ignorována.

V případě úspěšného provedení vrátí metoda True.

Syntaxe:

svc.SetPageManager(pilotcontrols: str = "", tabcontrols: str = "", wizardcontrols: str = "", opt lastpage: int): bool

Parametry:

pilotcontrols: čárkami oddělený seznam názvů ovládacích prvků typu ListBox, ComboBox nebo RadioButton, které se použijí pro správu stránek. U ovládacích prvků typu RadioButton zadejte název prvního prvku skupiny, která se má použít.

tabcontrols: čárkami oddělený seznam názvů tlačítek, která se použijí pro správu stránky. Pořadí, v jakém jsou zadány, odpovídá číslům stránek, ke kterým jsou přiřazeny.

wizardcontrols: čárkou oddělený seznam názvů dvou tlačítek, které se použijí jako tlačítka Předchozí/Další.

lastpage: číslo poslední dostupné stránky. Tuto hodnotu je vhodné zadat při použití správy stránek s tlačítky Předchozí/Další.

Příklad:

Dialogové okno obsahuje tři stránky a ovládací prvek typu ListBox pojmenovaný "aPageList", který se použije k nastavení zobrazené stránky. Kromě toho má dvě tlačítka pojmenovaná "btnPrevious" a "btnNext", která se použijí jako tlačítka Předchozí/Další.

V Basicu

  oDlg.SetPageManager(PilotControls := "aPageList", _
              WizardControls := "btnPrevious,btnNext", _
              LastPage := 3)
  oDlg.Execute()
 
V Pythonu

  dlg.SetPageManager(pilotcontrols="aPageList",
            wizardcontrols="btnPrevious,btnNext",
            lastpage=3)
  dlg.Execute()
 

Terminate

Ukončí službu Dialog pro aktuální instanci. V případě úspěšného ukončení vrátí True.

Syntaxe:

svc.Terminate(): bool

Příklad:

V níže uvedených příkladech v Basicu a v Pythonu je otevřena dialogová okna DlgConsole a dlgTrace, která jsou uložena ve sdílených knihovnách ScriptForge a Access2Base. Tlačítka pro zavření okna jsou zakázána, a na konci spuštěného procesu je proto okno ukončeno explicitně.

V tomto příkladu je potlačené zavírání okna nahrazeno tlačítkem v DlgConsole:

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  
V Pythonu

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!