Služba SFDialogs.Dialog

Služba Dialog přispívá ke správě dialogových oken vytvořených v editoru dialogových oken Basicu. Každá instance třídy představuje jedno dialogové okno zobrazené uživateli.

tip

Dialogové okno může být zobrazeno v modálním nebo nemodálním režimu.


V modálním režimu se po zobrazení okna pozastaví vykonávání makra, dokud není stisknuto tlačítko OK nebo Zrušit. Mezitím může uživatel spouštět v okně specifické akce.

V nemodálním režimu je okno na pracovní ploše uživatele „plovoucí“ a vykonávání makra normálně pokračuje. Nemodální okno se zavře, pokud je ukončeno metodou Terminate() nebo pokud skončí relace LibreOffice. Tlačítko pro zavření okna je v těchto oknech neaktivní.

Při explicitním zavření je dialogové okno vymazáno z paměti.

tip

Služba SFDialogs.Dialog úzce souvisí se službou SFDialogs.DialogControl.


Volání a použití služby

Před používáním služby Dialog je nutné načíst či naimportovat knihovnu ScriptForge pomocí:

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Služba Dialog je vytvořena metodou CreateScriptService. Ta vyžaduje tři argumenty určující, jaké dialogové okno se má aktivovat:

Container: "GlobalScope" pro předinstalované knihovny nebo název okna, jak byl definován službou ScriptForge.UI. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec "", který znamená aktuální dokument.

Library: Název knihovny obsažené v kontejneru, záleží u něj na velikosti písmen. Výchozí hodnotou je "Standard".

DialogName: Řetězec označující dialogové okno, záleží u něj na velikosti písmen.

V následujících příkladech pro LibreOffice Basic a Python se zobrazí dialogové okno dlgConsole, které je součástí sdílené knihovny ScriptForge:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   ' ... místo pro inicializaci ovládacích prvků...
   lButton = oDlg.Execute()
   ' Výchozí režim je modální
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   ' ... Místo pro zpracování ovládacích prvků a provedení potřebných akcí
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Nebo pomocí Pythonu:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ... místo pro inicializaci ovládacích prvků...
  rc = dlg.Execute()
  # Výchozí režim je modální
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Místo pro zpracování ovládacích prvků a provedení potřebných akcí
  dlg.Terminate()
 

Instanci služby Dialog lze také získat prostřednictvím služby SFDialogs.DialogEvent za předpokladu, že dialogové okno bylo službou Dialog inicializováno. DialogEvent totiž vrátí instanci služby SFDialogs.Dialog, která událost spustila.


  Sub SomeEvent(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
  End Sub
 

Pomocí Pythonu:


  def some_event(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
 

V předchozích příkladech může být vynechána předpona "SFDialogs.", je-li to považováno za vhodné.

Vlastnosti

Název

Pouze pro čtení

Typ

Popis

OKBUTTON

ano

Integer

Hodnota = 1. Bylo stisknuto tlačítko OK.

CANCELBUTTON

ano

Integer

Hodnota = 0. Bylo stisknuto tlačítko Zrušit.

Caption

ne

String

Určuje popisek dialogového okna.

Height

ne

Long

Určuje výšku dialogového okna.

Modal

ano

Boolean

Určuje, zda je dialogové okno aktuálně v modálním režimu.

Name

ano

String

Název dialogového okna.

Page

ne

Integer

Dialogové okno může mít několik stránek, které uživatel krok za krokem prochází. Vlastnost Page objektu Dialog určuje, která stránka okna je aktivní.

Visible

ne

Boolean

Určuje, zda je dialogové okno na pracovní ploše viditelné. Ve výchozím nastavení je viditelné až po spuštění metody Execute().

XDialogModel

ano

UNO
object

Objekt UNO představující model dialogového okna. Podrobné informace naleznete v dokumentaci API na stránkách XControlModel a UnoControlDialogModel.

XDialogView

ano

UNO
object

Objekt UNO představující pohled (view) dialogového okna. Podrobné informace naleznete v dokumentaci API na stránkách XControl a UnoControlDialog.

Width

ne

Long

Určuje šířku dialogového okna.


Vlastnosti události

Vrátí řetězec URI s odkazem na skript spuštěný událostí. Specifikaci tohoto řetězce naleznete na wiki stránce Scripting framework URI specification.

Název

Pouze pro čtení

Popis v IDE jazyka BASIC

OnFocusGained

ano

Při zaměření

OnFocusLost

ano

Při ztrátě zaměření

OnKeyPressed

ano

Klávesa stisknuta

OnKeyReleased

ano

Klávesa uvolněna

OnMouseDragged

Ano

Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou

OnMouseEntered

ano

Myš uvnitř

OnMouseExited

ano

Myš vně

OnMouseMoved

ano

Posuv myši

OnMousePressed

ano

Stisknuto tlačítko myši

OnMouseReleased

ano

Uvolněno tlačítko myši


Metody

Activate
Center
Controls

EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N

Resize
Terminate


Activate

Nastaví aktuální instanci služby Dialog zaměření. V případě úspěšného nastavení vrátí True.

Metoda je volána z události dialogového okna či ovládacího prvku, případně při zobrazení okna v nemodálním režimu.

Syntaxe:

svc.Activate(): bool

Příklad:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

V příkladech v Pythonu i jazyce LibreOffice Basic se předpokládá, že je okno uloženo v aktuálním dokumentu v knihovně Standard.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Zarovná aktuální instanci dialogového okna na střed rodičovského okna. Bez argumentů metoda dialogové okno zarovná na střed aktuálního okna.

V případě úspěšného zarovnání vrátí True.

Syntaxe:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parametry:

Parent: Nepovinný objekt, kterým může být:

Příklad:

V Basicu

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Dialogové okno, které způsobilo událost
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Otevře druhé dialogové okno
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
V Pythonu

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', event) # Dialogové okno, které způsobilo událost
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Otevře druhé dialogové okno
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

Controls

Vrátí:

Syntaxe:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametry:

ControlName : Platný název jako řetězec, u něhož záleží na velikost písmen. Není-li zadán, vrátí se seznam názvů ovládacích prvků jako pole začínající od 0.

Příklad:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

EndExecute

Ukončí zobrazení modálního dialogového okna a předá zadaný argument do návratové hodnoty aktuálně spuštěné akce Excecute().

Metodu EndExecute() obvykle obsahuje zpracování makra spuštěného událostí dialogového okna či ovládacího prvku.

Syntaxe:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametry:

returnvalue: Hodnota předaná spuštěné metodě Execute().

Příklad:

Pomocí jazyka LibreOffice Basic:


   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  

Pomocí Pythonu:


   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Výše zmíněný zápis com.sun.star.lang.EventObject je nepovinný. Podobná označení napomáhají identifikovat rozhraní pro programování aplikací (API) pro LibreOffice.


Execute

Zobrazí dialogové okno, a pokud je okno modální, počká na jeho zavření uživatelem. Vrácená hodnota je:

U nemodálních oken vrátí tato metoda vždy hodnotu 0 a bude pokračovat provádění makra.

Syntaxe:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametry:

modal: False v případě nemodálního dialogového okna. Výchozí = True.

Příklad:

V tomto příkladu Basicu je okno myDialog uloženo v knihovně Standard v aktuálním dokumentu.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Tento kód v Pythonu zobrazí modální dialogového okno DlgConvert se sdílené knihovny Basicu Euro.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Nahradí všechny textové řetězce dialogového okna jejich přeloženými verzemi z instance služby L10N. Metoda přeloží následující řetězce:

V případě úspěšného nahrazení vrátí metoda True.

Seznam řetězců okna určených k překladu vytvoříte metodou AddTextsFromDialog ze služby L10N.

Syntaxe:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parametry:

l10n: Instance služby L10N, ze které se přeložené řetězce získají.

Příklad:

V následujícím příkladu se načtou přeložené řetězce a použijí se na dialogové okno "MyDialog".

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
V Pythonu

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Další informace o nakládání se soubory PO a POT naleznete na stránce služby L10N.


Resize

Přesune levý horní roh dialogového okna na nové souřadnice a/nebo změní rozměry okna. Všechny vzdálenosti jsou udávány v setinách mm. Bez argumentů tato metoda nastaví výchozí rozměry. V případě úspěšné změny vrátí True.

Syntaxe:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parametry:

Left: vodorovná vzdálenost od levého horního rohu

Top: svislá vzdálenost od levého horního rohu

Width: šířka obdélníku představujícího dialogové okno

Height: výška obdélníku představujícího dialogové okno

Záporné nebo vynechané argumenty neprovedou žádnou změnu.

Příklad:

V Basicu

   oDialog.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Šířka se nezmění
  
V Pythonu

Pomocí Pythonu:


   oDialog.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Šířka se nezmění
  

Terminate

Ukončí službu Dialog pro aktuální instanci. V případě úspěšného ukončení vrátí True.

Syntaxe:

svc.Terminate(): bool

Příklad:

V níže uvedených příkladech v Basicu a v Pythonu je otevřena dialogová okna DlgConsole a dlgTrace, která jsou uložena ve sdílených knihovnách ScriptForge a Access2Base. Tlačítka pro zavření okna jsou zakázána, a na konci spuštěného procesu je proto okno ukončeno explicitně.

V tomto příkladu je potlačené zavírání okna nahrazeno tlačítkem v DlgConsole:

V Basicu

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  

Pomocí Pythonu:

V Pythonu

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!