ScriptForge.Basic service

The ScriptForge.Basic service proposes a collection of LibreOffice Basic methods to be executed in a Python context. Basic service methods reproduce the exact syntax and behaviour of Basic builtin functions.

note

Tato služba je k dispozici od verze LibreOffice 7.2.


Typical example:


  svc.MsgBox('This has to be displayed in a message box')
 
warning

ScriptForge.Basic service is limited to Python scripts.


Service invocation

Before using the Basic service, import the CreateScriptService() method from the scriptforge module:


  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService("Basic")
 

Properties

Name

ReadOnly

Type

Description

MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL

Yes

integer

Values: 0, 1, 5, 4, 3

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP

Yes

integer

Values: 48, 64, 32, 16

MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3

Yes

integer

Values: 2, 128, 256, 512

IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES

Yes

integer

Values: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6
Constants indicating MsgBox selected button.

StarDesktop

Yes

UNO
object

StarDesktop object represents LibreOffice Start Center.


List of Methods in the Basic Service

CDate
CDateFromUnoDateTime
CDateToUnoDateTime
ConvertFromUrl
ConvertToUrl
CreateUnoService
DateAdd
DateDiff
DatePart

DateValue
Format
GetDefaultContext
GetGuiType
GetPathSeparator
GetSystemTicks
GlobalScope.BasicLibraries
GlobalScope.DialogLibraries
InputBox

MsgBox
Now
RGB
ThisComponent
ThisDatabaseDocument
Xray
CDate

Converts a numeric expression or a string to a datetime.datetime Python native object.

note

This method exposes the Basic builtin function CDate to Python scripts.


Syntaxe:

svc.CDate(expression: any): obj

Parametry:

expression: a numeric expression or a string representing a date.

Při převádění řetězce musejí být datum a čas zadány buď podle některé z masek pro rozpoznání data stanovených v národním nastavení ( - Jazyková nastavení - Jazyky), nebo ve formátu data podle normy ISO (prozatím je povolený pouze formát ISO se spojovníky, např. "2012-12-31"). V číselných výrazech představuje část vlevo od desetinné čárky datum (počítáno od 31. prosince 1899) a část vpravo od desetinné čárky představuje čas.

Příklad:


  d = svc.CDate(1000.25)
  svc.MsgBox(str(d)) # 1902-09-26 06:00:00
  svc.MsgBox(d.year) # 1902
 

CDateFromUnoDateTime

Converts a UNO date/time representation to a datetime.datetime Python native object.

Syntaxe:

svc.CDateFromUnoDateTime(unodate: uno): obj

Parametry:

unodate: A UNO date/time object of one of the following types: com.sun.star.util.DateTime, com.sun.star.util.Date or com.sun.star.util.Time

Příklad:

The following example creates a com.sun.star.util.DateTime object and converts it to a datetime.datetime Python object.


  import uno
  uno_date = uno.createUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
  uno_date.Year = 1983
  uno_date.Month = 2
  uno_date.Day = 23
  new_date = svc.CDateFromUnoDateTime(uno_date)
  svc.MsgBox(str(new_date)) # 1983-02-23 00:00:00
 

CDateToUnoDateTime

Converts a date representation into a com.sun.star.util.DateTime object.

Syntaxe:

svc.CDateToUnoDateTime(date: obj): uno

Parametry:

date: A Python date/time object of one of the following types: datetime.datetime, datetime.date, datetime.time, float (time.time) or time.struct_time.

Příklad:


  from datetime import datetime
  current_datetime = datetime.now()
  uno_date = svc.CDateToUnoDateTime(current_datetime)
  svc.MsgBox(str(uno_date.Year) + "-" + str(uno_date.Month) + "-" + str(uno_date.Day))
 

ConvertFromUrl

Returns a system path file name for the given file: URL.

Syntaxe:

svc.ConvertFromUrl(url: str): str

Parametry:

url: An absolute file: URL.

Návratová hodnota:

A system path file name.

Příklad:


  filename = svc.ConvertFromUrl( "file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LibreOffice/News.txt")
  svc.MsgBox(filename)
 

ConvertToUrl

Returns a file: URL for the given system path.

Syntaxe:

svc.ConvertToUrl(systempath: str): str

Parametry:

systempath: A system file name as a string.

Návratová hodnota:

A file: URL as a string.

Příklad:


  url = svc.ConvertToUrl( 'C:\Program Files(x86)\LibreOffice\News.txt')
  svc.MsgBox(url)
 

CreateUnoService

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager.

Syntaxe:

svc.CreateUnoService(servicename: str): uno

Parametry:

servicename : A fully qualified service name such as "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" or 'com.sun.star.sheet.FunctionAccess'.

Příklad:


  dsk = svc.CreateUnoService('com.sun.star.frame.Desktop')
 

DateAdd

Adds a date or time interval to a given date/time a number of times and returns the resulting date.

Syntaxe:

svc.DateAdd(interval: str, number: num, date: datetime): datetime

Parametry:

interval: A string expression from the following table, specifying the date or time interval.

Interval (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


number: A numerical expression specifying how often the interval value will be added when positive or subtracted when negative.

date: A given datetime.datetime value, the interval value will be added number times to this date/time value.

Návratová hodnota:

A datetime.datetime value.

Příklad:


  dt = datetime.datetime(2004, 1, 31)
  dt = svc.DateAdd("m", 1, dt)
  print(dt)
 

DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date/time values.

Syntaxe:

svc.DateDiff(interval: str, date1: datetime, date2: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametry:

interval: A string expression specifying the date interval, as detailed in above DateAdd method.

date1, date2: The two datetime.datetime values to be compared.

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

Neděle (výchozí)

2

Pondělí

3

Úterý

4

Středa

5

Čtvrtek

6

Pátek

7

Sobota


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)

2

První týden je ten, který obsahuje alespoň čtyři dny roku

3

První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového roku


Návratová hodnota:

A number.

Příklad:


  date1 = datetime.datetime(2005,1, 1)
  date2 = datetime.datetime(2005,12,31)
  diffDays = svc.DateDiff('d', date1, date2)
  print(diffDays)
 

DatePart

The DatePart function returns a specified part of a date.

Syntaxe:

svc.DatePart(interval: str, date: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametry:

interval: A string expression specifying the date interval, as detailed in above DateAdd method.

date: The date/time from which the result is calculated.

firstdayofweek, firstweekofyear: optional parameters that respectively specify the starting day of a week and the starting week of a year, as detailed in above DateDiff method.

Návratová hodnota:

The extracted part for the given date/time.

Příklad:


  print(svc.DatePart("ww", datetime.datetime(2005,12,31)
  print(svc.DatePart('q', datetime.datetime(1999,12,30)
 

DateValue

Computes a date value from a date string.

Syntaxe:

svc.DateValue(date: str): datetime

Parametry:

Date: String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).

Návratová hodnota:

The computed date.

Příklad:


  dt = svc.DateValue("23-02-2011")
  print(dt)
 

Format

Converts a number to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Syntaxe:

svc.Format(expression: any, format = ''): str

Parametry:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Návratová hodnota:

Text string.

Formatting Codes

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Zástupný znak pro desetinný oddělovač.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Je-li exponent záporný, zobrazí se bezprostředně před exponentem s E-, E+, e-, e+ znaménko minus. Je-li exponent kladný, zobrazí se znaménko plus pouze před exponenty s E+ nebo e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Použití tečky jako oddělovače tisíců nebo desetinného oddělovače závisí na místním nastavení. Když zadáváte číslo přímo do kódu Basic, vždy používejte tečku jako desetinný oddělovač. Podle místního nastavení vašeho systému se zobrazí skutečný desetinný oddělovač.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Chcete-li zobrazit jiné znaky, musíte jim předřadit zpětné lomítko (\) nebo je uzavřít do uvozovek (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Znaky, před které musíte přidat zpětné lomítko, aby se zobrazily přímo jako znaky, jsou formátovací znaky pro datum a čas (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), formátovací znaky pro čísla (#, 0, %, E, e, čárka, tečka) a formátovací znaky pro řetězce (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Pokud používáte předem definované formáty, musí být název formátu uveden v uvozovkách.

Predefined Formats

General Number: Čísla se zobrazí, jak jsou zadána.

Currency: Vloží před číslo znak dolaru a záporná čísla uzavře do závorek.

Fixed: Zobrazí před desetinným oddělovačem alespoň jednu číslici.

Standard: Zobrazí čísla s oddělovačem tisíců.

Percent: Vynásobí číslo 100 a přidá k číslu znak procent.

Scientific: Zobrazí čísla ve vědeckém formátu (např. 1.00E+03 místo 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Národní prostředí použité pro formátování čísel, dat a měny v jazyce LibreOffice Basic můžete nastavit v - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech se jako zástupný znak pro desetinný oddělovač používá vždy tečka (.), která se při zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního prostředí.

Totéž platí pro národní prostředí formátu data, času a měny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle aktuálního národního prostředí.

Příklad:


  txt = svc.Format(6328.2, '##.##0.00')
  print(txt)
 

GetDefaultContext

Returns the default context of the process service factory, if existent, else returns a null reference.

GetDefaultContext is an alternative to the getComponentContext() method available from XSCRIPTCONTEXT global variable or from uno.py module.

Syntaxe:

svc.GetDefaultContext(): uno

Návratová hodnota:

The default component context is used, when instantiating services via XMultiServiceFactory. See the Professional UNO chapter in the Developer's Guide on api.libreoffice.org for more information.

Příklad:


  ctx = svc.GetDefaultContext()
 

GetGuiType

Returns a numerical value that specifies the graphical user interface. This function is only provided for backward compatibility with previous versions.

Refer to system() method from platform Python module to identify the operating system.

Syntaxe:

svc.GetGuiType(): int

Příklad:


  n = svc.GetGuiType()
 

GetPathSeparator

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Use os.pathsep from os Python module to identify the path separator.

Syntaxe:

svc.GetPathSeparator(): str


  svc.GetPathSeparator(): str
 

Příklad:


  sep = svc.GetPathSeparator()
 

GetSystemTicks

Returns the number of system ticks provided by the operating system. You can use this function to optimize certain processes. Use this method to estimate time in milliseconds:

Syntaxe:

svc.GetSystemTicks(): int

Příklad:


  ticks_ini = svc.GetSystemTicks()
  time.sleep(1)
  ticks_end = svc.GetSystemTicks()
  svc.MsgBox("{} - {} = {}".format(ticks_end, ticks_ini,ticks_end - ticks_ini))
 

GlobalScope.BasicLibraries

Returns the UNO object containing all shared Basic libraries and modules.

This method is the Python equivalent to GlobalScope.BasicLibraries in Basic scripts.

Syntaxe:

svc.GlobalScope.BasicLibraries(): uno

Návratová hodnota:

com.sun.star.script.XLibraryContainer

Příklad:

The following example loads the Gimmicks Basic library if it has not been loaded yet.


  libs = svc.GlobalScope.BasicLibraries()
  if not libs.isLibraryLoaded("Gimmicks"):
    libs.loadLibrary("Gimmicks")
 

GlobalScope.DialogLibraries

Returns the UNO object containing all shared dialog libraries.

This method is the Python equivalent to GlobalScope.DialogLibraries in Basic scripts.

Syntaxe:

svc.GlobalScope.DialogLibraries(): uno

Návratová hodnota:

com.sun.star.comp.sfx2.DialogLibraryContainer

Příklad:

The following example shows a message box with the names of all available dialog libraries.


  dlg_libs = svc.GlobalScope.DialogLibraries()
  lib_names = dlg_libs.getElementNames()
  svc.MsgBox("\n".join(lib_names))
 

InputBox

Syntaxe:

svc.InputBox(prompt: str, [title: str], [default: str], [xpostwips: int, ypostwips: int]): str

Parametry:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Návratová hodnota:

string

Příklad:


  txt = s.InputBox('Please enter a phrase:', "Dear user")
  s.MsgBox(txt, MB_ICONINFORMATION, "Confirmation of phrase")
 
note

For in-depth information please refer to Input/Output to Screen with Python on the Wiki.


MsgBox

Displays a dialog box containing a message and returns an optional value.
MB_xx constants help specify the dialog type, the number and type of buttons to display, plus the icon type. By adding their respective values they form bit patterns, that define the MsgBox dialog appearance.

Syntaxe:

svc.MsgBox(prompt: str, [buttons: int], [title: str])[: int]

Parametry:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Návratová hodnota:

An optional integer as detailed in above IDxx properties.

Příklad:


  txt = s.InputBox('Please enter a phrase:', "Dear user")
  s.MsgBox(txt, MB_ICONINFORMATION, "Confirmation of phrase")
 
note

For in-depth information please refer to Input/Output to Screen with Python on the Wiki.


Now

Returns the current system date and time as a datetime.datetime Python native object.

Syntaxe:

svc.Now(): datetime

Příklad:


  svc.MsgBox(svc.Now(), svc.MB_OK, "Now")
 

RGB

Returns an integer color value consisting of red, green, and blue components.

Syntaxe:

svc.RGB(red:int, green: int, blue: int): int

Parametry:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

tip

Zjistit hodnoty červené, zelené a modré složky barvy lze pomocí dialogového okna pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Návratová hodnota:

integer

Příklad:


  YELLOW = svc.RGB(255,255,0)
 

ThisComponent

If the current component refers to a LibreOffice document, this method returns the UNO object representing the document.

The method will return None when the current component does not correspond to a document.

Syntaxe:

svc.ThisComponent(): uno

Příklad:


  comp = svc.ThisComponent
  svc.MsgBox("\n".join(comp.getSupportedServiceNames()))
 

ThisDatabaseDocument

If the script is being executed from a Base document or any of its subcomponents this method returns the main component of the Base instance.

This method returns None otherwise.

Syntaxe:

svc.ThisDatabaseDocument(): uno

Příklad:


  db_doc = svc.ThisDatabaseDocument
  table_names = db_doc.DataSource.getTables().getElementNames()
  bas.MsgBox("\n".join(table_names))
 
tip

Visit the OfficeDatabaseDocument API page to learn more about Base's main component structure.


Xray

Inspect Uno objects or variables.

Syntaxe:

svc.Xray(obj: any)

Parametry:

obj: A variable or Uno object.

Příklad:


  svc.Xray(svc.StarDesktop)
 
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu.


Podpořte nás!