Knihovna ScriptForge

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte kontejner Makra aplikace.


Knihovny ScriptForge představují rozšiřitelnou sadu pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z maker Basicu nebo skriptů Pythonu.

note

• V makrech Basicu je nutné načíst knihovnu ScriptForge následujícím příkazem:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Ve skriptech Pythonu je nezbytné import z modulu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


tip

Další informace o vytváření a spouštění skriptů Pythonu využívajících knihovnu ScriptForge naleznete na stránce nápovědy Vytváření skriptů Pythonu pomocí ScriptForge.


Volání služeb ScriptForge

Popsané moduly a třídy se z uživatelských skriptů volají jako „služby“. Za tím účelem byl pro tyto služby vytvořen pro každý jazyk obecný konstruktor.

Metoda Dispose je dostupná ve všech službách a měla by být volána, aby se zdroje po použití uvolnily:

V Basicu

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  ' ...
  oSvc.Dispose()
 
V Pythonu

  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
  # ...
  svc.Dispose()
 

Služby poskytované knihovnou ScriptForge

Kategorie

Služby

LibreOffice Basic

Array
Dictionary

Exception
FileSystem

String
TextStream

Obsah dokumentu

Base
Calc
Chart

Database
Dataset
Datasheet

Document
FormDocument
Writer

Uživatelské rozhraní

Dialog
DialogControl
Form

FormControl
Menu
PopupMenu

Toolbar
ToolbarButton
UI

Nástroje

Basic
L10N
Platform

Region
Services
Session

Timer
UnitTest


Služba ScriptForge.Array

Poskytuje sadu metod pro manipulaci s jednorozměrnými poli (vektory) a dvourozměrnými poli (maticemi) a jejich transformaci. Mezi ně patří množinové operace, řazení, import z textových souborů a import do nich.

Pole s více než dvěma rozměry nelze pomocí metod této služby používat, jedinou výjimkou je metoda CountDims, která přijímá pole s libovolným počtem rozměrů.

Služba SFDocuments.Base

Služba Base poskytuje řadu metod a vlastností usnadňujících správu a obsluhu dokumentů LibreOffice Base.

Služba úzce souvisí se službou Dokument, která nabízí obecné metody pro nakládání s dokumenty LibreOffice, a to včetně dokumentů aplikace Base. Služba Base tak službu Document rozšiřuje, nabízí dodatečné metody specifické pro Base, a umožňuje uživatelům:

Služba ScriptForge.Basic

Záměrem služby ScriptForge.Basic je, aby šla v kontextu Pythonu spouštět vybraná sada metod jazyka LibreOffice Basic. Metody služby Basic přesně reprodukují syntaxi a chování funkcí vestavěných v Basicu.

Služba SFDocuments.Calc

Sdílená knihovnaSFDocuments poskytuje řadu metod a vlastností usnadňujících správu a obsluhu dokumentů LibreOffice.

Služba SFDocuments.Calc je podtřídou služby SFDocuments.Document. Ke všem metodám a vlastnostem služby Document lze přistupovat také pomocí instance služby Calc.

Služba Calc se zaměřuje na:

Služba SFDocuments.Chart

Služba Chart poskytuje sadu vlastností a metod pro obsluhu grafů v dokumentech Calcu. Umožňuje:

Služba SFDatabases.Database

Služba Database poskytuje přístup k databázím, a to jak vestavěným, tak popsaným v dokumentech Base. Pomocí metod této služby lze:

Služba SFDatabases.Dataset

Služba Dataset se používá k tomu, aby reprezentovala tabulková data z databáze. Pomocí této služby je možné:

Služba SFDatabases.Datasheet

Služba Datasheet umožňuje vizualizovat obsah databázových tabulek a výsledků dotazů a SQL příkazů pomocí Pohledu na data aplikace Base. Kromě toho lze pomocí této služby:

Služba SFDialogs.Dialog

Služba Dialog přispívá ke správě dialogových oken vytvořených v editoru dialogových oken Basicu nebo dialogových oken vytvořených za běhu programu. Každá instance třídy představuje jedno dialogové okno zobrazené uživateli.

Služba SFDialogs.DialogControl

Služba DialogControl je určena pro správu ovládacích prvků náležejících k dialogovému oknu definovanému v editoru dialogových oken Basicu. Každá instance aktuální služby představuje jeden ovládací prvek v dialogovém okně.

Služba je zaměřena na získávání a nastavování hodnot zobrazených v ovládacích prvcích okna. Formátovat lze prvky prostřednictvím vlastností XControlModel a XControlView.

Obsah důležité vlastnosti DialogControl.Value závisí na druhu ovládacího prvku.

Důraz je kladen na ovládací prvky typu stromu. Lze je snadno plnit daty, buď větev po větvi, nebo najednou pro skupinu větví. Plnění může probíhat jak staticky, tak dynamicky.

Služba ScriptForge.Dictionary

Slovník je kolekce dvojic klíč a položka.

Služba SFDocuments.Document

Knihovna SFDocuments nabízí metody a vlastnosti pro správu dokumentů LibreOffice a manipulaci s nimi.

Metody, které lze použít u všech typů dokumentů (textové dokumenty, sešity, prezentace apod.), jsou poskytovány službou SFDocuments.Document. Jedná se například o:

Služba ScriptForge.Exception

Služba Exception je sada metod napomáhajících ladění kódu ve skriptech Basicu a Pythonu a zpracování chyb ve skriptech Basicu.

Když ve skriptech Basicu nastane běhová chyba, metody a vlastnosti služby Exception pomáhají identifikovat kontext chyby a umožňují chybu zpracovat.

Služba ScriptForge.FileSystem

Služba FileSystem obsahuje procedury pro manipulaci se soubory a složkami. Příklady funkcí poskytovaných touto službou jsou:

Služba SFDocuments.Form

Služba Form nabízí metody a vlastnosti pro správu formulářů v dokumentech LibreOffice. Podporuje formuláře v aplikacích Base, Calc a Writer a umožňuje:

Služba SFDocuments.FormControl

Služba FormControl poskytuje přístup k ovládacím prvkům náležejícím k formuláři, podformuláři nebo prvku tabulky objektu FormDocument. Každá instance služby FormControl odkazuje na jeden ovládací prvek ve formuláři. Služba umožňuje uživatelům:

Služba SFDocuments.FormDocument

Služba FormDocument umožňuje přistupovat k dokumentům formulářů uloženým v dokumentech LibreOffice Base.

V dokumentu aplikace Base lze stávající dokumenty formulářů zobrazovat v uživatelském rozhraní volbou Zobrazit - Formuláře. Každý dokument formulářů může obsahovat jeden či více formulářů, a to včetně hlavního formuláře a podformulářů.

Služba ScriptForge.L10N

Tato služba nabízí řadu metod souvisejících s překladem řetězců s minimálním zásahem do zdrojového kódu programu. Metody poskytované službou L10 lze použít zejména pro:

Služba SFWidgets.Menu

Službu Menu je možné použít k vytváření a odstraňování nabídek v hlavní nabídce okna LibreOffice s dokumentem. Každé položce nabídky lze přiřadit skript nebo příkaz UNO. Služba nabízí následující možnosti:

Služba ScriptForge.Platform

Služba Platform nabízí sadu vlastností popisujících aktuální běhové prostředí a kontext, jako jsou:

Služba SFWidgets.PopupMenu

Službu PopupMenu je možné použít k vytváření vyskakovacích nabídek, které lze propojovat s událostmi nebo spouštět pomocí skriptů. Služba nabízí následující možnosti:

Služba ScriptForge.Region

Služba Region nabízí sadu vlastností a metod pro práci s národním prostředím a dalšími částmi programování souvisejícími s regionem, například:

Služba ScriptForge.Services

Hlavním účelem modulu Service je poskytovat přístup k metodě CreateScriptService, pomocí které lze v uživatelských skriptech vytvářet instance služeb implementovaných v knihovnách ScriptForge.

Služba ScriptForge.Session

Služba Session sdružuje různé obecné metody týkající se:

Služba ScriptForge.String

Služba String nabízí sadu metod na zpracování řetězců. Pomocí těchto metod je možné:

Služba ScriptForge.TextStream

Služba TextStream se používá k postupnému čtení/zápisu z/do souborů otevřených či vytvořených pomocí služby ScriptForge.FileSystem.

Instanci služby TextStream vrátí metody OpenTextFile a CreateTextFile ze služby FileSystem.

Služba ScriptForge.Timer

Služba Timer měří dobu, kterou trvá spouštění uživatelských skriptů.

Timer měří dobu trvání. Je možné jej:

Služba SFWidgets.Toolbar

Služba Toolbar umožňuje získávat informace týkající se nástrojových lišt dostupných v určitém okně dokumentu. Pomocí této služby lze:

Služba SFWidgets.ToolbarButton

Služba ToolbarButton umožňuje získávat informace týkající se tlačítek dostupných na zadané nástrojové liště. Pomocí této služby lze:

Služba ScriptForge.UI

Služba UI (user interface, uživatelské rozhraní) zjednodušuje identifikování a manipulace s různými okny, ze kterých se skládá celá aplikace LibreOffice.

SFUnitTests.UnitTest

Služba UnitTest nabízí prostředí pro automatizaci jednotkových testů v jazyce Basic, a to včetně možností:

Služba SFDocuments.Writer

Sdílená knihovnaSFDocuments poskytuje řadu metod a vlastností usnadňujících správu a obsluhu dokumentů LibreOffice.

Některé metody, zděděné z modulu SF_Document, jsou obecné pro všechny typy dokumentů, zatímco jiné, specifické pro dokumenty Writeru, jsou definovány v modulu SF_Writer.

Poznámka: Další, nepopisované moduly ScriptForge jsou určeny pro interní použití. Jejich obsah se může bez upozornění měnit.

warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu nebo skriptech Pythonu.


Podpořte nás!