Obecné

Určuje vlastnosti vybraného ovládacího prvku nebo dialogového okna. Dostupné vlastnosti závisí na druhu vybraného ovládacího prvku. Následující vlastnosti tudíž nejsou k dispozici pro všechny druhy ovládacích prvků.

Automatické vyplňování

Výběrem "Ano" povolíte funkci Automatické vyplňování pro vybraný ovládací prvek.

Barva pozadí

Určuje barvu pozadí pro vybraný ovládací prvek.

Datum

Zadejte výchozí datum, které se zobrazí v ovládacím prvku Date.

Desetinná přesnost

Určuje počet desetinných míst zobrazených v ovládacích prvcích čísel nebo měny.

Druh výběru

Určuje režim výběru, který je zapnut pro strom.

Formát data

Zadejte požadovaný formát ovládacích prvků data. V závislosti na tomto nastavení se interpretuje vstup uživatele.

Formát času

Určuje formát použitý pro ovládací prvky času.

Hodnota

Určuje hodnotu ovládacího prvku.

Hodnota posunu

Zadejte počáteční hodnotu posuvníku. To určí jeho výchozí pozici.

Hodnota průběhu

Určuje hodnotu průběhu pro ukazatel průběhu.

Krok tabulátoru

Určuje chování vybraného ovládacího prvku při stisku klávesy Tab.

Výchozí

Při použití klávesy Tab získají zaměření pouze ovládací prvky umožňující vstup. Ostatní ovládací prvky, jako třeba popisky, budou přeskakovány.

ne

Při použití klávesy Tab bude ovládací prvek přeskočen.

ano

Na pole lze přejít stisknutím klávesy Tab.


Malá změna

Určuje počet jednotek, o které se pole posune, pokud uživatel klepne na šipku posuvníku.

Max. datum

Určuje horní limit pro ovládací prvky data.

Max. hodnota

Určuje maximální hodnotu ovládacího prvku.

Max. hodnota posunu

Určuje maximální hodnotu posuvníku.

Max. hodnota průběhu

Určuje maximální hodnotu ukazatele průběhu.

Max. čas

Určuje maximální hodnotu pro ovládací prvek času.

Maximální délka textu

Určuje maximální počet znaků, které může uživatel zadat.

Min. datum

Určuje dolní limit pro ovládací prvky data.

Min. hodnota

Určuje minimální hodnotu ovládacího prvku.

Min. hodnota posunu

Určuje minimální hodnotu posuvníku.

Min. hodnota průběhu

Určuje minimální hodnotu ukazatele průběhu.

Min. čas

Určuje minimální hodnotu pro ovládací prvek času.

Měřítko

Upraví velikost obrázku, aby odpovídal velikosti ovládacího prvku.

Název

Zadejte název vybraného ovládacího prvku. Tento název se používá pro identifikaci ovládacího prvku.

Obrázek

Určuje zdroj obrázku pro tlačítko nebo obrázek. Klepnutím na "..." vyberete soubor.

Oddělovač tisíců

Výběrem "Ano" zobrazíte oddělovač tisíců v ovládacím prvku čísla nebo měny.

Ohraničení

Určuje druh ohraničení vybraného ovládacího prvku.

Opakovat

Opakuje spouštění událostí, pokud držíte stisknuté tlačítko myši na ovládacím prvku, např. rolovacím tlačítku nebo posuvníku.

Orientace

Určuje orientaci posuvníku.

Položky seznamu

Určuje položky v seznamu. Jeden řádek představuje jednu položku. Nový řádek vložíte pomocí Shift+Enter.

Pomocný text

Zadejte pomocný text, který se zobrazí jako tip (bublinová nápověda), když podržíte ukazatel myši nad ovládacím prvkem.

Popisek

Určuje popisek vybraného ovládacího prvku. Tento popisek se zobrazí spolu s ovládacím prvkem.

Víceřádkové popisky je možné vytvořit vložením ručního zalomení řádku pomocí Shift+Enter.

Posuvník

Přidá takový posuvník, jehož typ určíte v textovém poli.

Posuvník

Přidá k textovému poli posuvník určeného druhu.

Pouze pro čtení

Výběrem "Ano" zabráníte uživateli upravovat hodnotu vybraného ovládacího prvku. Ovládací prvek je zapnut, může být zaměřen, ale nelze jej upravit.

PoziceX

Určuje vzdálenost vybraného ovládacího prvku od levého okraje dialogu.

PoziceY

Určuje vzdálenost vybraného ovládacího prvku od horního okraje dialogu.

Počet řádků

Zadejte počet řádků, které se v seznamu mohou zobrazit. Pro pole se seznamem je toto nastavení aktivní jen tehdy, je-li povoleno rozbalování.

Pořadí

Určuje pořadí, ve kterém ovládací prvky získávají zaměření při stisku klávesy Tab v dialogu. Po otevření dialogu je zaměřen prvek s nejnižším pořadím (0). Po stisku klávesy Tab jsou zaměřovány další prvky podle pořadí určeného svými čísly.

Nejprve získají ovládací prvky čísla podle pořadí, v jakém byly přidány do dialogu. Poté je možné jejich pořadí upravit. LibreOffice Basic pořadí automaticky aktualizuje, aby předešel duplicitním číslům. Ovládací prvky, které nemohou být zaměřeny, mají číslo také přiřazeno, ale při použití klávesy Tab jsou přeskočeny.

Prodleva

Určuje prodlevu v milisekundách mezi událostmi posuvníku. Tato událost nastane, když klepnete na šipku posuvníku nebo pozadí posuvníku. Pokud tlačítko myši držíte, dojde k opakovanému spuštění události. Pokud chcete, je možné zadat i platné časové jednotky; např. 2 s nebo 500 ms.

Písmo

Určuje písmo použité pro zobrazení obsahu vybraného ovládacího prvku.

Přesný formát

Výběrem "Ano" povolíte do ovládacích prvků čísel, měny, data nebo času pouze zadání platných znaků.

Rolovací tlačítko

Výběrem "Ano" přidáte k ovládacímu prvku čísla, měny, data nebo času rolovací tlačítka, která dovolují zvýšení či snížení hodnoty pomocí šipek.

Rozbalovací

Výběrem "Ano" povolíte, aby bylo možné seznam nebo pole se seznamem rozbalovat. Rozbalovací ovládací prvek má šipku, na kterou je možné klepnout a tím otevřít seznam existujících položek.

Ruční zalomení řádku

Výběrem "Ano" povolíte ruční zalomení řádku ve víceřádkových ovládacích prvcích.

Stav

Určuje stav ovládacího prvku.

Stránka (krok)

Určuje číslo stránky dialogu, na kterou patří vybraný ovládací prvek, nebo číslo stránky dialogu, kterou chcete upravit. Pokud má dialog jen jednu stránku, nastavte hodnotu Stránka (krok) na 0.

Zadáním Stránka (krok) = 0 zařídíte, že se ovládací prvek zobrazí na každé stránce dialogu.

Chcete-li za běhu přepínat mezi stránkami dialogu, musíte vytvořit makro, které mění hodnotu Stránka (krok).

Symbol měny

Zadejte symbol měny použitý pro ovládací prvky měny.

Symbol pro předponu

Výběrem "Ano" určíte, že se má zobrazovat předpona při zadávání čísel pro ovládací prvky měny.

Tisk

Výběrem "Ano" přidáte aktuální ovládací prvek do tiskového výstupu dialogu.

Titulek

Určuje titulek dialogu. Klepnutím na ohraničení dialogu vyberete dialog.

Titulek používejte jen pro označení dialogu, smí obsahovat jen jednu řádku. Pokud pracujete s makry, volejte ovládací prvky pomocí vlastnosti Název.

Trojstav

Výběrem "Ano" povolíte tři stavy pole (zaškrtnuto, nezaškrtnuto, zešedlé) místo dvou stavů (zaškrtnuto, nezaškrtnuto).

Typ tlačítka

Určuje druh tlačítka. Druh tlačítka určuje, jaká činnost nastane.

URL nápovědy

Určuje URL nápovědy, která se zobrazí, když má tento ovládací prvek zaměření a stisknete F1. Např. pomocí HID:1234 zavoláte Help-ID s číslem 1234.

Při nastavení proměnné prostředí HELP_DEBUG na 1 se Help-ID zobrazí jako rozšířené tipy.

Upravit masku

Určuje masku pro kontrolu vstupních údajů. Maska je kód, který určuje vstupní formát ovládacího prvku.

Musíte určit znak masky pro každý vstupní znak, pokud chcete vstup omezit na hodnoty, jejichž přehled najdete v následující tabulce:

Znak

Význam

L

Textová konstanta. Tento znak uživatel nemůže měnit.

a

V této pozici mohou být zadána libovolná písmena od a do z. Bude-li zadáno velké písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno malé.

A

V této pozici mohou být zadána libovolná písmena od A do Z. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.

c

V této pozici mohou být zadána libovolná písmena od A do Z nebo číslice od 0 do 9. Bude-li zadáno velké písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno malé.

C

V této pozici mohou být zadána libovolná písmena od A do Z nebo číslice od 0 do 9. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.

N

V této pozici mohou být zadány libovolné číslice od 0 do 9.

x

V této pozici mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky.

X

V této pozici mohou být zadány libovolné tisknutelné znaky. Bude-li zadáno malé písmeno, bude automaticky převedeno na písmeno velké.


Upravitelné

Určuje, zda je uzel stromu editovatelný.

Výchozí hodnota je FALSE.

Velká změna

Určuje počet jednotek, o které se pole posune, pokud uživatel klepne na posuvníku mezi posuvníkem a šipkami.

Viditelná velikost

Určuje velikost posouvátka na posuvníku.

Vyvolá konec editace

Určuje, co se stane, když je editace přerušena výběrem jiného uzlu stromu, změnou stromu dat nebo jiným způsobem.

Pokud je vlastnost nastavena na TRUE, při ukončení editace se změny automaticky uloží. FALSE znamená, že se editace přeruší a změny jsou ztraceny.

Výchozí hodnota je FALSE.

Vícenásobný výběr

Výběrem "Ano" povolíte výběr více položek seznamu.

Víceřádkový vstup

Výběrem "Ano" povolíte víceřádkový vstup v ovládacím prvku. Stisknutím Enter v ovládacím prvku vložíte ruční zalomení.

Výběr

Určuje pořadí vybraných položek. "0" představuje první položku. Pro výběr více než jedné položky musí být povolen Vícenásobný výběr.

Klepnutím na tlačítko ... otevřete dialog Výběr.

Klepněte na položku či položky, které chcete vybrat. Pro výběr více než jedné položky musíte povolit možnost Vícenásobný výběr.

Výchozí tlačítko

Výběrem "Ano" určíte, že toto tlačítko bude výchozí. Stisknutí klávesy Enter v dialogovém okně aktivuje právě výchozí tlačítko.

Výška

Určuje výšku vybraného ovládacího prvku.

Výška řádku

Určuje výšku každého řádku ve stromu v pixelech.

Pokud je zadaná hodnota menší nebo rovna nule, výška řádku je maximální výška všech řádků.

Výchozí hodnota je 0.

Zapnuto

Výběrem "Ano" zapnete ovládací prvek. Je-li ovládací prvek vypnut, zobrazí se v dialogovém okně šedě.

Zarovnání

Určuje zarovnání vybraného ovládacího prvku.

Znaková maska

Určuje počáteční hodnoty zobrazující ovládací prvek se vzorkem. To uživateli pomůže rozeznat, jaké hodnoty jsou v tomto poli povoleny. Zadávané hodnoty jsou omezeny formátem vstupní masky.

Znaky hesla

Zadejte znak, který se zobrazí místo znaků, které zapisujete. To lze využít např. pro zadávání hesel do textových polí.

Zobrazit kořen

Určuje, zda se zobrazí kořenový uzel stromu.

Pokud je hodnota nastavena na FALSE, kořený uzel není platným uzlem stromu a nelze jej použít žádnou metodou XTreeControl.

Výchozí hodnota je TRUE.

Zobrazit úchyt kořene

Určuje, zda se má zobrazit také úchyt kořenových uzlů.

Výchozí hodnota je TRUE.

Zobrazit úchyty

Určuje, zda se mají zobrazit úchyty uzlů.

Úchyty jsou tečkované čáry, které vizualizují hierarchii stromu.

Výchozí hodnota je TRUE.

Zvýšit/snížit hodnotu

Určuje interval zvýšení a snížení hodnoty pro rolovací tlačítka.

Šířka

Určuje šířku aktuálního ovládacího prvku nebo dialogu.

Podpořte nás!