Informace

Národní prostředí použité pro formátování čísel, dat a měny v jazyce LibreOffice Basic můžete nastavit v - Jazyková nastavení - Jazyky. Ve formátovacích kódech se jako zástupný znak pro desetinný oddělovač používá vždy tečka (.), která se při zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního prostředí.

Totéž platí pro národní prostředí formátu data, času a měny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle aktuálního národního prostředí.

Hodnoty pro 16 základních barev jsou následující:

Hodnota

Jméno barvy

0

Černá

128

Modrá

32768

Zelená

32896

Modrozelená

8388608

Červená

8388736

Purpurová

8421376

Žlutá

8421504

Bílá

12632256

Šedá

255

Světle modrá

65280

Světle zelená

65535

Světle azurová

16711680

Světle červená

16711935

Světle purpurová

16776960

Světle žlutá

16777215

Průhledná bílá


Otevřete Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a vyberte Dialogová okna LibreOffice.

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte kontejner Makra aplikace.

Tuto knihovnu je nutné nahrát před spuštěním programu. Před spuštěním jakéhokoliv makra, které používá tuto knihovnu, umístěte následující příkaz:

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


warning

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


Syntaxe:

Návratová hodnota:

Parametry:

Příklad:

V Basicu

V Pythonu

note

Tato metoda je k dispozici pouze pro skripty Basicu.


note

Tato metoda je k dispozici pouze pro skripty Pythonu.


warning

Tato metoda vyžaduje nainstalované rozšíření APSO (Alternative Script Organizer for Python). Toto rozšíření vyžaduje v LibreOffice přítomnost skriptovacího prostředí pro Python. Pokud APSO či Python chybí, nastane chyba.


note

Tato služba je plně podporována v jazycích Basic i Python. Všechny příklady jsou uvedeny v programovacím jazyce Basic a lze je snadno převést na Python.


Řetězcové funkce

Finanční funkce VBA

Funkce VBA času a data

Funkce VBA pro práci se vstupy a výstupy (I/O)

Matematické funkce VBA

Funkce VBA pro práci s objekty

Chybové kódy:

1 Vyskytla se výjimka

2 Syntaktická chyba

3 Return bez Gosub

4 Neplatný vstup; prosím zkuste znovu

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

7 Nedostatek paměti

8 Velikost pole již byla určena

9 Index mimo definovaný rozsah

10 Dvojí definice

11 Dělení nulou

12 Nedefinovaná proměnná

13 Datové typy nesouhlasí

14 Neplatný parametr

18 Proces přerušen uživatelem

20 Pokračovat bez chyb

28 Nedostatek paměti v zásobníku

35 Podprocedura nebo funkční procedura není definována

48 Chyba při načítání souboru DLL

49 Chybné volání DLL

51 Interní chyba

52 Neplatný název nebo číslo souboru

53 Soubor nenalezen

54 Nesprávný režim souboru

55 Soubor je již otevřen

57 Vstupně-výstupní chyba zařízení

58 Soubor již existuje

59 Nesprávná délka záznamu

61 Disk je plný

62 Čtení překročilo konec souboru (EOF)

63 Nesprávné číslo záznamu

67 Příliš mnoho souborů

68 Zařízení není dostupné

70 Přístup odmítnut

71 Disk není připraven

73 Neimplementováno

74 Nelze přejmenovat na různých discích

75 Při přístupu k souboru došlo k chybě

76 Cesta nenalezena

91 Proměnná objektu není nastavena

93 Neplatný vzorek řetězce

94 Použití nuly nedovoleno

250 Chyba DDE

280 Očekávána odezva na připojení DDE

281 Nedostupné kanály DDE

282 Na zahájení připojení DDE neodpověděla žádná aplikace

283 Na zahájení připojení DDE odpovědělo příliš mnoho aplikací

284 Kanál DDE je uzamčen

285 Externí aplikace nemůže provést operaci DDE

286 Vypršel časový limit při čekání na odezvu DDE

287 Uživatel stiskl ESCAPE během operace DDE

288 Externí aplikace zaneprázdněna

289 Operace DDE bez dat

290 Data jsou ve špatném formátu

291 Externí aplikace byla ukončena

292 Připojení DDE přerušeno nebo změněno

293 Byla zavolána metoda DDE bez otevřeného kanálu

294 Neplatný formát odkazu DDE

295 Zpráva DDE se ztratila

296 Vložení odkazu již bylo provedeno

297 Režim odkazu nelze nastavit kvůli neplatnému předmětu odkazu

298 DDE vyžaduje soubor DDEML.DLL

323 Modul nelze načíst; neplatný formát

341 Neplatný index objektu

366 Objekt není dostupný

380 Nesprávná hodnota vlastnosti

382 Tato vlastnost je pouze pro čtení

394 Tato vlastnost je pouze pro zápis

420 Neplatný odkaz na objekt

423 Vlastnost nebo metoda nenalezena

424 Požadován objekt

425 Neplatné použití objektu

430 Propojení OLE není tímto objektem podporováno

438 Tato vlastnost nebo metoda není objektem podporována

440 Chyba propojení OLE

445 Tato akce není daným objektem podporována

446 Pojmenované argumenty nejsou daným objektem podporovány

447 Aktuální národní prostředí není daným objektem podporováno

448 Pojmenovaný argument nenalezen

449 Argument není volitelný

450 Neplatný počet argumentů

451 Objekt není seznamem

452 Neplatné pořadové číslo

453 Zadaná funkce DLL nenalezena

460 Neplatný formát schránky

951 Neočekávaný symbol:

952 Očekáváno:

953 Očekáván symbol

954 Očekávána proměnná

955 Očekáváno návěstí

956 Hodnotu nelze použít

957 Proměnná je již definována

958 Podprocedura nebo funkční procedura je již definována

959 Návěstí je již definováno

960 Proměnná nenalezena

961 Pole nebo procedura nenalezeny

962 Procedura nenalezena

963 Návěstí nedefinováno

964 Neznámý datový typ

965 Očekáván exit

966 Blok výrazu je stále otevřen: chybí

967 Závorky nejsou spárované

968 Symbol je již definován odlišně

969 Parametry procedury neodpovídají

970 Neplatný znak v čísle

971 Velikost pole musí být určena

972 Else/Endif bez If

973 Není povoleno v proceduře

974 Není povoleno vně procedury

975 Nesouhlasí zadání velikosti pole

976 Neznámá volba:

977 Konstanta předefinována

978 Program je příliš rozsáhlý

979 Řetězce nebo pole nejsou povoleny

1000 Objekt nemá tuto vlastnost

1001 Objekt nemá tuto metodu

1002 Chybí požadovaný argument

1003 Neplatný počet argumentů

1004 Chyba při vykonávání metody

1005 Nelze nastavit vlastnost

1006 Nelze zjistit vlastnost

Podpořte nás!