Získávání informací o relaci

Cesty k souborům modulů v uživatelském profilu LibreOffice a ke sdíleným modulům je možné zjistit pomocí jazyků Python nebo Basic. Z takto získaných informací lze odvodit umístění skriptů pro jazyky BeanShell, Java, JavaScript a Python.

Příklady:

Pomocí shellu Pythonu:

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # statická metoda

>>> print(Session().UserName) # vlastnost objektu

>>> input(Session().UserProfile) # vlastnost objektu

Z nabídky Nástroje – Makra - Spustit makro


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Sdílené skripty') # statická metoda
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # statická metoda
      s = Session() # vytvoření instance
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Uživatelské skripty') # vlastnost objektu
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # vlastnost objektu
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # veřejná makra
  

Pomocí jazyka LibreOffice Basic


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Umístění sdílených skriptů:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Uživatel"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Pomocí COM/OLE a skriptovacího jazyka Visual Basic


    ' Vstupním bodem je vždy správce služeb
    ' Případně se spustí vše potřebné
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' Služba PathSubstitution přináší informace pro odvození
    ' umístění <UživatelskýProfil|Sdílené>/Scripts/python
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Třída Pythonu Session:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternativa proměnné '$(username)'
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

Na rozdíl od Basicu je název cesty v rámci třídy Pythonu Session normalizován.


Třída Basicu Session:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Soukromý člen
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Konstruktor
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Destruktor
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Název uživatelského účtu
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Cesta systému k uživatelskému profilu
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Cesta systému k uživatelským skriptům
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Cesta systému k uživatelským skriptům Pythonu
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Podpořte nás!