Vytvoření dialogového okna s handlerem

Kromě přiřazování maker událostem a vytváření posluchačů událostí je možné použít dialogová okna s handlery, v nichž jsou definována klíčová slova UNO nebo metody, které jsou namapovány na sledované události. Handler události je zodpovědný za spouštění metod pomocí protokolu vnd.sun.star.UNO:<název_metody>. Na rozdíl od posluchačů, u nichž je nutné definovat všechny podporované metody (i nepoužité), handlery dialogových oken vyžadují kromě skriptů pro událost, ke které se vztahují, pouze dvě metody.

Výhody tohoto přístupu:

Tato technika je zde znázorněna pro jazyky Basic a Python, příklady využívají importovanou kopii dialogového okna dlgTrace z knihovny Access2Base. Pro přehlednost je vynecháno zpracování výjimek a lokalizace.

Přiřazení metod dialogového okna

Exportujte dialogové okno dlgTrace z knihovny Access2Base a importujte jej do knihovny MyLib.

V editoru dialogových oken přejděte na panelu vlastností pro ovládací prvek na kartu Události, nahraďte tam přiřazená makra komponentami a zadejte názvy požadovaných metod:

V událostech přiřazených těmto akcím by měl být zmíněn protokol vnd.sun.star.UNO:.

Vytvoření handleru

K nastavení dialogového okna a jeho handleru je použita metoda createDialogWithHandler služby com.sun.star.awt.DialogProvider2. Handler je zodpovědný za implementaci rozhraní com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Při použití handleru dialogového okna je nutné deklarovat všechny názvy metod komponent.


Pomocí Pythonu

V tomto příkladu je dialogové okno uloženo na počítači.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Handler konzole Access2Base """
     ''' upraveno z příkladu "Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements" od JM Zambona
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Vytvoří dialogové okno z daného umístění """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Ošklivý MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Podle očekávání vyvolá chybějící metoda onOkHasFocus výjimku.


tip

Popis funkce getBasicScript a podrobnosti o spouštění skriptů v různých jazycích naleznete na stránce Volání maker Basicu z Pythonu.


Pomocí jazyka LibreOffice Basic

V tomto příkladu může být dialogové okno vloženo do dokumentu i uloženo na počítači.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' je-li dialogové okno vloženo v dokumentu
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) jde-li o dialogové okno na počítači
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' upraveno z příkladu "Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements" od JM Zambona
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Podle očekávání vyvolá chybějící metoda onOkHasFocus výjimku.


Podpořte nás!