Naslouchání událostem v dokumentu

Naslouchání událostem v dokumentu může pomoci v následujících situacích:

Kromě přiřazování maker k událostem je možné události vyvolané dokumenty LibreOffice sledovat. Za volání skriptů pro události jsou zodpovědné broadcastery z rozhraní pro programování aplikací (API). Na rozdíl od posluchačů, u nichž je nutné definovat všechny podporované metody (i nepoužité), funkce pro sledování dokumentu vyžadují kromě skriptů pro událost, ke které se vztahují, pouze dvě metody.

Sledování událostí v dokumentu

Sledování je níže znázorněno pro jazyky Basic a Python a objektově orientované programování. Přiřadíte-li události Otevřít dokument skript OnLoad, můžete sledovat události inicializace a zavření dokumentu. K přiřazení skriptů slouží karta Události z nabídky Nástroje – Přizpůsobit.

Zastavování událostí napomáhá tomu, abyste nastavili prostředí pro skripty, například můžete načíst nebo uvolnit knihovny nebo nastavit na pozadí sledování skriptů. Příkladem posledně jmenované činnosti je použití modulu Access2Base.Trace.

Pomocí Pythonu

Sledování událostí začíná při vytvoření instance objektu a končí, když je objekt v Pythonu uvolněn. Vyvolané události jsou zaznamenávány pomocí konzole Access2Base.

note

Události OnLoad a OnUnload můžete využít k tomu, abyste nastavili, případně zrušili nastavení cesty k programům Pythonu. Tyto události jsou uváděny pod názvy Otevřít dokument a Dokument zavřen.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Sledování události v dokumentu """
       '''
       upraveno ze stránky 'Python script to monitor OnSave event' na
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Sledování událostí v dokumentu """
         ''' záznam pomocí konzole Access2Base.Trace nebo
         do prvního sloupce na prvním listu v dokumentu Calcu '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # odkomentovat pouze pro dokumenty Calcu
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Začne sledovat události v dokumentu
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Vypíše události v dokumentu do prvního sloupce sešitu Calcu """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # nejprve OnLoad/OnNew
         """ Začne sledovat události v dokumentu """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Události v dokumentu se zaznamenávají", True)
       
       def sleep(self, *args): # nakonec OnUnload (nepovinné)
         """ Zastaví sledování událostí v dokumentu """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Události v dokumentu byly zaznamenány", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Přeruší každou událost v dokumentu """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # pouze pro dokumenty Calcu
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Uvolní všechny činnosti """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Událost 'Otevřít dokument'
       listener = UiDocument() # Inicializuje naslouchání
       
     def OnUnload(*args): # Událost 'Dokument zavřen'
       pass # (nepovinné) provedeno při uvolňování
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Konzole na pozadí nebo v popředí pro záznam vykonávání programu.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Vypíše do konzole libovolně dlouhý seznam položek """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Přidá do konzole zprávu protokolu, volitelně s uživatelským vstupem """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Nastaví dolní mez pro úroveň zpráv protokolu """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Zobrazí obsah konzole """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Použije skript Basicu pro aplikaci '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Název metody documentEventOccured obsahuje pravopisnou chybu, protože stejná chyba se nachází v rozhraní pro programování aplikací (API) pro LibreOffice.


Ikona tipu

Události Spustit aplikaci a Ukončit aplikaci je možné použít k tomu, abyste nastavili či zrušili nastavení cesty k Pythonu pro uživatelské skripty nebo skripty LibreOffice. Podobným způsobem, pomocí událostí Otevřít dokument a Dokument zavřen, lze načítat a uvolňovat knihovny nebo moduly Pythonu vložené v dokumentu. Další informace naleznete v části Import modulů Pythonu.


Pomocí jazyka LibreOffice Basic

Po nastavení na kartě Události z nabídky Nástroje - Přizpůsobit spouští událost Otevřít dokument inicializaci instance pro ConsoleLogger. Podprogram _documentEventOccured - který nastavuje ConsoleLogger - slouží jako jediný vstupní bod zachycující všechny události v dokumentu.

Modul controller.Events


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' instance controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' "Otevřít dokument"
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' jediný vstupní bod pro ConsoleLogger '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

Modul třídy controller.ConsoleLogger

Sledování události začíná ve chvíli, kdy je inicializován objekt ConsoleLogger a končí při uzavření dokumentu. Podprogram StartAdapter načte nezbytné knihovny Basicu, zachycené události jsou hlášeny modulem Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' objekt návrhového vzoru adaptér, který se inicializuje v události "Otevřít dokument"
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Nastavením na True události v dokumentu zobrazíte
       
     ' členové
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' textová zpráva zaznamenávaná do konzole
       
     ' VLASTNOSTI
     Private Property Get FileName As String
       ''' Název souboru závislý na operačním systému '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' metody
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Sleduje události v dokumentu '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Inicializuje zápis událostí v dokumentu do protokolu '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Zaznamenávají se události v dokumentu", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Ukončí zápis událostí v dokumentu do protokolu '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Události v dokumentu byly zaznamenány", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Dialogové okno se zachycenými událostmi
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' UDÁLOSTI
     ' Místo pro kód pro zpracovávané události
   
warning

Název metody documentEventOccured obsahuje pravopisnou chybu, protože stejná chyba se nachází v rozhraní pro programování aplikací (API) pro LibreOffice.


Seznam událostí v dokumentu

Broadcaster, objekt API, umožňuje získat seznam událostí, za něž je zodpovědný:

Pomocí Pythonu


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Zobrazí události v dokumentu """
       '''
       upraveno z funkce DisplayAvailableEvents() od A. Pitonyaka
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Pro výpis informací o událostech na obrazovku se používá rozšíření Alternative Python Script Organizer (APSO).


Pomocí jazyka LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Zobrazí události v dokumentu '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Podpořte nás!