Volání maker Basicu z Pythonu

Ze skriptů Pythonu lze volat makra jazyka LibreOffice Basic a díky tomu lze využívat mimo jiné následující vlastnosti:

Za tím účelem skriptovací rozhraní z rozhraní pro programování aplikací (API) LibreOffice umožňuje spouštění skriptů mezi Pythonem a Basicem, případně mezi dalšími podporovanými programovacími jazyky. Ve voláních lze předávat oběma směry argumenty za předpokladu, že se jedná o primitivní datové typy rozpoznatelné oběma jazyky a že je skriptovací rozhraní umí správně převést.

tip

Pokud chcete používat volání mezi Pythonem a Basicem, JavaScriptem či jiným jazykem, je vhodné, abyste měli odpovídající znalost standardních modulů Pythonu a API pro LibreOffice.


warning

Pokud spouštíte skripty Pythonu z integrovaného vývojového prostředí (IDE), může tam Basic pro LibreOffice chybět. Proto se v takovém případě volání Basicu z Pythonu vyhněte. Prostředí pro Python a Universal Networks Objects (UNO) však budou plně dostupné. Další informace naleznete v části Nastavení IDE pro Python.


Získávání skriptů jazyka LibreOffice Basic

Makra jazyka LibreOffice Basic mohou být osobní, sdílená nebo vložená v dokumentech. Chcete-li je spouštět, je nutné jazyku Python poskytnout informaci o jejich umístění. Toho dosáhnete pomocí rozhraní com.sun.star.script.provider.XScript:


		 import uno
		 from com.sun.star.script.provider import Xscript
		   
		 def getBasicScript(macro='Main', module='Module1', library='Standard',
		     isEmbedded=False) -> XScript:
		   '''Získá před spuštěním objekt se skriptem Basicu.'''
		   ctx = uno.getComponentContext()
		   smgr = ctx.ServiceManager
		   if isEmbedded:
		     desktop = smgr.createInstanceWithContext('com.sun.star.frame.Desktop', ctx)
		     scriptPro = desktop.CurrentComponent.getScriptProvider()
		     location = "document"
		   else:
		     mspf = smgr.createInstanceWithContext(
		       "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", ctx)
		     scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
		     location = "application"
		   scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+macro+ \
		         "?language=Basic&location="+location
		   xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
		   return xScript
		 

Spouštění skriptů jazyka LibreOffice Basic

Podrobnosti o pravidlech volání mezi jazyky popisuje dokumentace sady LibreOffice Software Development Kit (SDK) pro rozhraní com.sun.star.script.provider.XScript. Volání funkcí vyžadují tři pole:

Syntaxe Pythonu

results = script.invoke((prompt,buttons,title), (), ())

script.invoke((message,), tuple, ())

script.invoke((args), (), results)

Příklady osobních nebo sdílených skriptů

Volání Basicu z Pythonu přibližují příklady v části Vstup a výstup na obrazovku. Část Sledování událostí v dokumentu ilustruje využití výrazu Pythonu *args k výpisu proměnlivého počtu parametrů do dialogového okna s protokolováním z knihovny Access2Base.

tip

Během vývoje můžete přerušit vykonávání skriptu Pythonu pomocí rozšíření Xray. Poté budete schopni zkoumat vlastnosti a metody objektů UNO. Prozkoumat objekty pomocí rozšíření Xray nebo MRI umožňuje ladicí nástroj z rozšíření APSO.	 def xray(myObject):
	 	 script = getBasicScript(library="XrayTool", module="_Main", macro="Xray")
	 	 script.invoke((myObject,), (), ())
	 

Příklady skriptů vložených v dokumentu

Pro funkce jazyka LibreOffice Basic, které akceptují proměnlivý počet argumentů, lze použít zjednodušenou syntaxi Pythonu *args. Níže uvedené funkce Pythonu Print a SUM volají odpovídající funkce Basicu Print a SUM, a to pomocí výše zmíněné funkce getBasicScript. V kódu není uvažováno zpracování chyb.


	 # -*- coding: utf-8 -*-
	 from __future__ import unicode_literals
	   
	 def Print(*args):
	   """Vypíše zadaný řetězec nebo číselný výraz do dialogového okna."""
	   xScript = getBasicScript("Print", "Scripting", embedded=True)
	   xScript.invoke((args), (), ())
	   
	 def SUM(*args):
	   """Sečte zadaný číselný výraz."""
	   xScript = getBasicScript("SUM", "Scripting", embedded=True)
	   res = xScript.invoke((args), (), ())
	   return res[0]
	   
	 # def getBasicScript() # see above
	   
	 def playWithArgs():
	   Print("Fun with *args ", -9.81, 297864.681974, 8762E-137)
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974))
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974, 8762E+137))
	   
	 g_exportedScripts = (playWithArgs,)
	 

V dokumentu vložené funkce Basicu Print a SUM akceptují proměnlivý počet argumentů. Atributy Private nebo Public nemají žádný význam. Pro přehlednost je vynechána kontrola typu argumentů.


	 Option Compatible ' "Standard.Scripting" module
	 Option Explicit
	   
	 Private Sub Print(ParamArray args() As Variant, Optional sep As String = " ")
	   ''' Vypíše seznam proměnlivého počtu položek '''
	   ' možné jsou všechny argumenty, které lze převést funkcí CStr()
	   Dim str As String, i As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For i = 0 To UBound(args)
	       str = str + Cstr(args(i))+ sep 
	     Next i
	   End If
	   Print str
	 End Sub ' Standard.Scripting.Print()
	   
	 Public Function SUM(ParamArray args() As Variant) As Variant
	   ''' Sečte seznam proměnlivého počtu čísel '''
	   Dim ndx As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For ndx = 0 To UBound(args)
	       SUM = SUM + args(ndx)
	     Next ndx
	   End If
	 End Function ' Standard.Scripting.SUM()
	 

Podpořte nás!