Čtení a zápis hodnot do oblastí

Makra v aplikaci LibreOffice často vyžadují čtení a zápis hodnot z listů a do listů. Tato stránka popisuje různé možnosti, jak k listům a oblastem přistupovat a jak z nich číst a do nich zapisovat hodnoty.

note

Všechny příklady na této stránce mohou být implementovány jak v Basicu, tak v Pythonu.


Přístup k jediné buňce

V následujícím příkladu je do buňky "A1" z aktuálního listu zadána číselná hodnota 123.


  Dim oSheet as Object
  Dim oCell as Object
  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

Téhož lze dosáhnout v Pythonu:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

V těchto příkladech je k přístupu k buňce použit název oblasti "A1". K buňce je možné přistupovat také pomocí indexů, které odpovídají představě, že list je matice a jeho řádky a sloupce začínají od indexu 0.

K tomu slouží metoda getCellByPosition(colIndex, rowIndex), jejímiž argumenty jsou index sloupce a index řádku. Následující příklad v Basicu změní textovou hodnotu v buňce "C1" (sloupec 2, řádek 0).


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 0)
  oCell.setString("Hello")
 

V Pythonu lze tento příklad implementovat následovně:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellByPosition(2, 0)
  cell.setString("Hello")
 
note

Hlavní rozdíl mezi skripty v Pythonu a Basicu spočívá v tom, že v Pythonu se získává přístup k objektu s listem pomocí kontextové proměnné XSCRIPTCONTEXT. Poté jsou všechny metody a vlastnosti v obou jazycích stejné.


Hodnoty, řetězce a vzorce

Buňky Calcu mohou obsahovat tři typu hodnot: čísla, řetězce a vzorce. Každý typ má vlastní metody set a get:

Typ

Get Method

Set Method

Číslo

getValue()

setValue(newValue)

Text

getString()

setString(newString)

Vzorec

getFormula()

setFormula(newFormula)


note

Hodnoty data a měny jsou Calcu považovány za číselné.


V následujícím příkladu jsou do buněk "A1" a "A2" zadány číselné hodnoty a do buňky "A3" je vložen vzorec, který vrátí součin těchto hodnot.


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(10)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A2")
  oCell.setValue(20)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A3")
  oCell.setFormula("=A1*A2")
 

Přístup k oblastem na jiných listech

V předchozí příklady pracovaly pouze s aktivním listem. Je však možné přistupovat k oblastem buněk na jiných listech, a to pomocí jejich indexů nebo názvů.

V následujícím příkladu je zadána číselná hodnota do buňky "A1" na listu pojmenovaném "Sheet2".


  oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Sheet2")
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

V Pythonu lze tento příklad implementovat následovně:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.Sheets["Sheet2"]
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

K listům lze přistupovat také pomocí indexů (začínajících od nuly), které označují pořadí listu v souboru Calcu.

V Basicu použijte místo metody getByName Sheets(sheetIndex), jak ukazuje následující příklad:


  oSheet = ThisComponent.Sheets(0)
 

Podobným způsobem lze totéž provést v Pythonu:


  sheet = doc.Sheets[0]
 

Pomocí knihovny ScriptForge

K získávání a nastavování hodnot buněk lze použít službu Calc knihovny ScriptForge, a to následovně:


  

' Načte knihovnu ScriptForge

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

' Získá přístup k aktuálnímu dokumentu Calcu

oDoc = CreateScriptService("Calc")

' Nastaví hodnoty buněk A1 a A2

oDoc.setValue("A1", "Hello")

oDoc.setValue("A2", 123)

note

Metodu setValue lze použít pro zadání číselných i textových hodnot. Chcete-li nastavit vzorec, použijte metodu setFormula.


Pomocí služby Calc je možné získávat a nastavovat hodnoty buněk jediným řádkem kódu. V následujícím příkladu se získá hodnota buňky "A1" a zobrazí se jako zpráva.


  Dim val as Variant, oDoc as Object
  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  val = oDoc.getValue("A1")
  MsgBox val
 

Knihovna ScriptForge rovněž zjednodušuje přístup k oblastem na jiných listech, jak ukazuje následující příklad:


  Dim val1, val2
  ' Získá hodnotu buňky "A1" z listu pojmenovaného "Sheet1"
  val1 = oDoc.getValue("Sheet1.A1")
  ' Získá hodnotu buňky "B3" z listu pojmenovaného "Sheet2"
  val2 = oDoc.getValue("Sheet2.B3")
  ' Umístí výsledek do buňky "A1" na listu "Report"
  Dim result : result = val1 * val2
  oDoc.setValue("Report.A1", result)
 

V Pythonu lze tyto příklady implementovat následovně:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  doc.setValue("A1", "Hello")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  val = doc.getValue("A1")
  bas.MsgBox(val)
 

  first_val = doc.getValue("Sheet1.A1")
  second_val = doc.getValue("Sheet2.B3")
  result = first_val * second_val
  doc.setValue("Report.A1", result)
 

Podpořte nás!