Formátování ohraničení v Calcu pomocí maker

V programovacích jazycích Basic nebo Python lze psát makra, která použijí na oblast buněk v Calcu určité formátování.

Formátování ohraničení oblastí buněk

Následující část kódu vytvoří podprogram (Sub) pojmenovaný FormatCellBorder, který podle zadané adresy použije na oblast buněk v aktuálním listu Calcu nový formát ohraničení.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Vytvoří strukturu UNO, do níž se uloží nový formát čáry
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Zjistí cílovou buňku
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Použije na všechna ohraničení nový formát
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

Výše uvedený Sub přijímá čtyři argumenty:

Chcete-li podprogram FormatCellBorder zavolat, vytvořte nové makro a předejte mu požadované argumenty následovně:


  Sub MyMacro
    ' Umožňuje přistupovat ke konstantám pro styly čar
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Naformátuje ohraničení u "B5" na plné modré
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Naformátuje všechna ohraničení v oblasti "D2:F6" na červená tečkovaná
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

Stejnou funkcionalitu je možné implementovat v Pythonu:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Definuje nový formát čáry
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Služba ScriptForge pro přístup k oblastem buněk
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

V následujícím úryvku kódu je implementováno makro pojmenované myMacro, které funkci formatCellBorder volá:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

Výše uvedený kód Pythonu používá knihovnu ScriptForge, která je k dispozici od verze LibreOffice 7.2.


Styly čar

Styly čar jsou definovány jako celočíselné konstanty. Následující tabulka uvádí seznam konstant pro styly čar, které jsou k dispozici v Formát - Buňky - Ohraničení:

Název konstanty

Celočíselná hodnota

Název stylu čáry

SOLID

0

Plná

DOTTED

1

Tečkovaná

DASHED

2

Čárkovaná

FINE_DASHED

14

Jemně čárkovaná

DOUBLE_THIN

15

Dvojitá tenká

DASH_DOT

16

Čerchovaná

DASH_DOT_DOT

17

Čerchovaná s dvěma tečkami


tip

Další informace o konstantách pro styly čar naleznete v dokumentaci API pro LibreOffice v části BorderLineStyle Constant Reference.


Formátování ohraničení pomocí vlastnosti TableBorder2

Objekty s oblastí mají vlastnost TableBorder2, kterou lze použít pro stejné formátování ohraničení, jaké se nastavuje v dialogovém okně Formát - Buňky - Ohraničení v části Uspořádání čar.

Kromě ohraničení nahoře, dole, vlevo a vpravo určuje TableBorder2 také svislé a vodorovné ohraničení. Následující makro nastavuje pro oblast "B2:E5" pouze ohraničení nahoře a dole:


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Definuje nový formát čáry
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' Struktura pro uložení nové definice TableBorder2
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Použije formát tabulky na oblast "B2:E5"
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

Toto makro je možné implementovat v Pythonu následovně:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Další informace o atributech této struktury naleznete v dokumentaci API pro LibreOffice v části TableBorder2 Struct Reference.


Podpořte nás!