Volání skriptů Pythonu z Basicu

Z maker LibreOffice Basic je možné volat skripty Pythonu a díky tomu lze přistupovat k užitečným funkcím jako například:

tip

Pokud chcete volat volat z jazyka LibreOffice Basic jazyky jiné (Python, JavaScript nebo jiný skriptovací jazyk), je vhodné, abyste měli odpovídající znalost Basicu a rozhraní pro programování aplikací (API).


Získávání skriptů Pythonu

Skripty Pythonu mohou být osobní, sdílené nebo vložené v dokumentech. Chcete-li je spouštět, je nutné jazyku LibreOffice Basic poskytnout informaci o jejich umístění. Toho dosáhnete pomocí rozhraní com.sun.star.script.provider.XScript, které odpovídá objektům UNO:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Před spuštěním získá objekt se skriptem Pythonu
       ' Argumenty:
       '  macro  : jako "library/module.py$macro" nebo "module.py$macro"
       '  location: jako "document", "share", "user" nebo ENUM(eration)
       ' Výsledek:
       '  služba UNO com.sun.star.script.provider.XScript s umístěním'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' kompatibilní s com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Spouštění skriptů Pythonu

Za tím účelem skriptovací rozhraní z rozhraní pro programování aplikací (API) LibreOffice umožňuje spouštění skriptů mezi Pythonem a Basicem, případně mezi dalšími podporovanými programovacími jazyky. Ve voláních lze předávat oběma směry argumenty za předpokladu, že se jedná o primitivní datové typy rozpoznatelné oběma jazyky a že je skriptovací rozhraní umí správně převést.

Syntaxe

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out je typu Array

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Příklady vložených skriptů

Níže uvedené programy ComputerName a GetFilelen volají odpovídající kód v Pythonu, a to s využitím výše zmíněné funkce GetPythonScript. V kódu není uvažováno zpracování chyb.


     Option Explicit
     Option Compatible ' zapnutí podpory Properties
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Název počítače'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Velikost souboru v bajtech'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' skript v dokumentu
       ISPERSONAL As String ' uživatelský skript
       ISSHARED As String ' makro LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' skript v dokumentu
         .ISPERSONAL = "user" ' uživatelský skript
         .ISSHARED = "share" ' makro LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Volají se dva různé moduly Pythonu. Tu mohou být buď vloženy do aktuálního dokumenty, nebo být uloženy v souborovém systému. Pro přehlednost je vynechána kontrola typu argumentů:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Příklady osobních nebo sdílených skriptů

Způsob volání osobních nebo sdílených skriptů Pythonu je stejný jako u vložených skriptů. Názvy knihoven jsou namapovány na složky. Cesty k souborům uživatelského profilu LibreOffice a sdílených modulů lze zjistit tak, jak je popsáno na stránce Zjišťování informací o relaci. Níže uvedené programy OSName, HelloWorld a NormalizePath volají odpovídající kód v Pythonu, a to s využitím výše zmíněné funkce GetPythonScript. V kódu není uvažováno zpracování chyb.


     Option Explicit
     Option Compatible ' zapnutí podpory Properties
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Název platformy jako "Linux", "Darwin" nebo "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Příklad sdíleného skriptu Pythonu v LibreOffice'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Odstraní z řetězce s cestou nadbytečné '\..''''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Standardní moduly Pythonu

Python, který je součástí LibreOffice, obsahuje řadu užitečných standardních knihoven, které pokrývají širokou škálu funkcí. Mimo jiné se jedná o knihovny:

Podpořte nás!