Insereix un marc

Aquest submenú conté mètodes interactius i no interactius per a inserir un marc.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Insereix ▸ Marc.


Marc interactivament

Inseriu un marc dibuixant amb el cursor del ratolí.

Frame

Insereix un marc que es pot utilitzar per a crear una disposició d'una o més columnes de text i objectes.

Marc flotant

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).

Ens cal la vostra ajuda!