Formulari

Conté ordres per a activar el mode de disseny de formulari, obrir els auxiliar de controls i inserir controls de formulari en el document de text.

Mode de disseny

Activa o desactiva el mode de disseny de formularis.

Auxiliars de controls

Activa o desactiva els auxiliar de controls.

Camp d'etiqueta

Icona

Afegeix un camp per mostrar etiquetes de text. Aquestes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit, no per introduir text.

Quadre de text

Icona

Afegeix un quadre d'entrada on podeu introduir i editar text.

Casella de selecció

Icona

Afegeix una casella de selecció que podeu utilitzar per activar o desactivar una funció.

Botó d'opció

Icona

Afegeix un botó que permet a l'usuari seleccionar una de diferents opcions. Els botons d'opcions agrupades han de tenir índexs de pestanyes consecutius. Normalment estan encerclats per un quadre de grup. Si teniu dos grups de botons d'opció, heu d'inserir un índex de pestanyes entre els índexs dels dos grups del marc de grup.

Quadre combinat

Icona

Afegeix un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista amb una sola línia on l'usuari pot fer clic i triar una entrada de la llista. Si voleu, podeu fer que les entrades del quadre combinat siguin "només de lectura".

Botó

Icona

Afegeix un botó d'ordre. Podeu utilitzar aquest botó per a executar una ordre d'un esdeveniment definit, com ara fer clic amb el ratolí.

Si voleu, podeu afegir text o un gràfic al botó.

Botó d'imatge

Icon image button

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Camp formatat

Icona

Afegeix un quadre de text on podeu definir la formatació del text que s'introdueix o s'extreu, així com qualsevol valor de límit.

Més camps

Camps de formulari de data, hora, numèric, moneda i emmascarat.

Quadre de grup

Icona

Afegeix un marc que podeu utilitzar per agrupar visualment controls semblants, com ara els botons d'opció.

Control d'imatge

Icona

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'aquests controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordres per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estigui protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Selecció de fitxers

Icona

Afegeix un botó que obre un diàleg de selecció de fitxer.

Control de taula

Icona

Crea un control de taula per a mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icona

Creates a Navigation bar.

La barra Navegació permet moure-us pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls de la barra Navegació funcionen igual que els controls de la barra Navegació per defecte del LibreOffice.

Propietats dels controls

Obre un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Navegador de formularis

Obre el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Ordre de les tabulacions

Quan se selecciona un formulari, obre el diàleg Ordre de les tabulacions, on es defineixen els índexs per enfocar els elements de control amb la tecla de tabulació.

Obre en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Focus de control automàtic

Activa o desactiva el focus de control automàtic

Ens cal la vostra ajuda!