Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Les entrades d'índex s'insereixen com a camps en el document. Per a visualitzar els camps en el document, trieu Visualitza i assegureu-vos que Ombreigs dels camps estigui seleccionat.

  1. Col·loqueu el cursor immediatament davant de l'entrada d'índex del document.

  2. Trieu Edita ▸ Referència ▸ Entrada de l'índex i realitzeu una de les accions següents:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Ens cal la vostra ajuda!