Organització de capítols amb el Navegador

Podeu moure els encapçalaments i subordinar el text cap amunt i cap avall en un document mitjançant el Navegador. També podeu pujar i baixar de categoria els nivells dels encapçalaments. Per a utilitzar aquesta característica, formateu els encapçalaments del document amb un dels estils de paràgraf d'encapçalament predefinits. Per a utilitzar un estil de paràgraf personalitzat per a un encapçalament, trieu Eines ▸ Numeració de capítols, seleccioneu l'estil en el quadre Estil de paràgraf i feu doble clic a un nombre de la llista Nivells.

tip

Per a moure ràpidament el cursor del text a un encapçalament del document, feu doble clic a un encapçalament a la llista Navegador.


Per a acoblar el Navegador, arrossegueu la barra de títol a la vora de l'àrea de treball. Per a desacoblar-lo, feu doble clic al seu marc mentre premeu la tecla .

Per a moure un encapçalament cap amunt o cap avall en el document

warning

Assegureu-vos que tots els nivells d'encapçalament es mostren al Navegador. Per defecte, es mostren tots els nivells. Vegeu a continuació els passos per canviar els nivells d'encapçalament que es mostren.


  1. A la Barra estàndard feu clic a la icona Navigator  Navegador d'icones per obrir el Navegador.

  2. Al Navegador, feu clic a la icona Visualització de contingut Icona Visualització de contingut.

  3. Dueu a terme una de les següents opcions:

  1. Arrossegueu un encapçalament a una nova ubicació de la llista Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Per a moure un encapçalament sense el text subjacent, manteniu premuda la tecla mentre arrossegueu, o bé, feu clic a les icones Capítol cap amunt o Capítol cap avall.


Per a augmentar o reduir el nivell d'un encapçalament

  1. Seleccioneu l'encapçalament a la llista Navegador.

  2. Feu clic a la icona Nivell de Promoció Icona promoure nivell o nivell de Demote icona  nivell de demote.

Per a canviar el nombre de nivells d'encapçalament que es visualitzen

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Ens cal la vostra ajuda!