Numeració

Especifica el format numèric de la numeració d'encapçalaments al document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Numeració d'encapçalaments ▸ Numeració


Nivell

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click “1–10”.

Numeració

Specify the formatting for the selected outline level.

Número

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Selecció

Descripció

1, 2, 3, ...

Xifres aràbigues

A, B, C, ...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii, ...

Xifres romanes (minúscules)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...

Cap

Cap símbol de numeració. Només apareix el caràcter o el símbol definit en els camps Separador al començament de la línia numerada.


Inicia a

Enter the number at which you want to start the heading numbering for the selected level.

Estil de paràgraf

Select the paragraph style to assign to the selected outline level. If you click “None”, the selected outline level is not defined.

Estil de caràcter

Select the character style of the numbering character.

Mostra els subnivells

Seleccioneu el nombre de nivells de l'esquema a incloure a la numeració d'encapçalaments. Seleccioneu 1 per a mostrar només el número del nivell d'esquema actual. Seleccioneu 3, per exemple, per a mostrar el nivell actual i els dos anteriors al número de l'encapçalament.

Separator

Specify an optional text to always appear before or after the heading number.

Before

Enter the text that you want to display before the heading number. For example, type “Chapter ” to always have “Chapter ” appear before the heading number.

After

Enter the text that you want to display after the heading number. For example, type . to always have the heading number end with a period.

Ens cal la vostra ajuda!