Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Numeració de capítols ▸ Numeració


Nivell

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numeració

Specify the formatting for the selected outline level.

Estil de paràgraf

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Número

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Selecció

Descripció

1, 2, 3, ...

Xifres aràbigues

A, B, C, ...

Majúscules

a, b, c, ...

Minúscules

I, II, III, ...

Xifres romanes (majúscules)

i, ii, iii, ...

Xifres romanes (minúscules)

A,... AA,... AAA,...

En la numeració alfabètica amb lletres majúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el segon nombre del nivell tres és "BBB".

a,... aa,... aaa,...

En la numeració alfabètica amb lletres minúscules idèntiques, el nombre de lletres indica el nivell del capítol. Per exemple, el tercer nombre del nivell dos és "cd".

Cap

Cap símbol de numeració. Només apareix el caràcter o el símbol definit en els camps Separador al començament de la línia numerada.


Estil de caràcter

Select the character style of the numbering character.

Mostra els subnivells

Seleccioneu el nombre de nivells d'esquema que cal incloure en la numeració del capítol. Per exemple, seleccioneu «3» per a visualitzar tres nivells de la numeració del capítol: 1.1.1

Separador davant

Introduïu el text que voleu que es mostri davant del número del capítol. Per exemple, escriviu «Capítol » per a visualitzar «Capítol 1».

Separador darrere

Introduïu el text que voleu visualitzar després del número del capítol. Per exemple, escriviu un punt (.) per a visualitzar «1.»

Inicia a

Introduïu el nombre en què voleu reiniciar la numeració de capítols.

Ens cal la vostra ajuda!