Condició

Definiu aquí les condicions per als estils condicionals.

Per a accedir a aquesta ordre...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Els estils condicionals són estils de paràgraf que tenen propietats diferents segons el context. Un cop definits, no podeu canviar les propietats condicionals d'un estil condicional.

El LibreOffice aplica les propietats de paràgraf dels estils condicionals de la manera següent (els termes en negreta corresponen a títols de camps de diàleg): Si una formatació de paràgraf amb un estil condicional es troba en un Context que conté un Estil aplicat enllaçat, llavors s'utilitza l'Estil de paràgraf d'aquesta condició. Si no hi ha cap estil enllaçat al Context, llavors s'apliquen els atributs definits en l'estil condicional. A l'exemple següent s'il·lustra aquesta relació:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Definiu un estil de paràgraf nou triant Nou a la finestra Estils i seleccionant totes les propietats del paràgraf que voleu per la vostra carta comercial en el diàleg Estil de paràgraf. Anomeneu aquest estil «Carta comercial».

  3. A continuació, feu clic a la pestanya Condició i seleccioneu el camp Estil condicional per definir un estil de paràgraf nou com a estil condicional.

  4. En el Context, seleccioneu l'entrada de la capçalera i, com a Estil de paràgraf, seleccioneu l'estil per a la capçalera de la carta comercial; per exemple, l'estil de paràgraf per defecte "Capçalera". També podeu seleccionar el vostre propi estil.

  5. Podeu aplicar l'estil de paràgraf al context fent doble clic a l'entrada seleccionada en el quadre de la llista Estils de paràgraf o mitjançant l'opció Aplica.

  6. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg Estil de paràgraf i, a continuació, formatar tots els paràgrafs de la vostra carta comercial, inclosa la capçalera, amb el nou estil de paràgraf condicional «Carta comercial». (Quan feu clic a la capçalera, us caldrà visualitzar Tots els estils o Estils personalitzats a la llista d'estils per a utilitzar l'estil de carta comercial nou.)

El text de la capçalera ara té els atributs que heu especificat en l'Estil de paràgraf de la capçalera, mentre que la resta de parts del document tenen els atributs definits en l'estil de paràgraf condicional de la carta comercial.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


L'estil de paràgraf aplicat al context s'utilitza quan s'exporta a altres formats (RTF, HTML, etc.).

Estil condicional

Seleccioneu aquesta casella per definir un estil nou com a estil condicional.

Context

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Aquí podeu veure la llista de tots els estils de paràgraf que s'apliquen a un context.

Paragraph Styles

El quadre de llista conté una llista de tots els estils de paràgraf que es poden assignar a un context.

Grups d'estil

Aquests són els grups d'estils que podeu visualitzar a la finestra Estils.

Nom

Significat

Automàtic

Mostra els estils apropiats per al context actual.

Tots els estils

Mostra tots els estils de la categoria d'estil activa.

Estils aplicats

Mostra els estils (de la categoria seleccionada) aplicats en el document actual.

Estils personalitzats

Mostra tots els estils definits per l'usuari en l'estil de categoria seleccionat.

Estils de caràcter

Mostra els estils de formatació per a text.

Estructura del document

Displays formatting styles for structuring documents.

Estils de llista

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Estils d'índex

Mostra els estils de formatació per als índexs.

Estils especials

Mostra els estils de formatació per a les capçaleres, els peus de pàgina, les notes finals, les taules i les llegendes.

Estils HTML

Mostra una llista d'estils per a documents HTML.

Estils condicionals

Mostra els estils condicionals definits per l'usuari.

Jeràrquic

Mostra els estils de la categoria seleccionada en una llista jeràrquica. Per a visualitzar els estils en un subnivell, feu clic al signe més (+) situat al costat del nom del subnivell.


Suprimeix

Feu clic aquí per suprimir el context actual assignat a l'estil seleccionat.

Assigna

Feu clic a apliqueu per aplicar el seleccionat Estil de paràgraf al context definit.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!