Edició de taules mitjançant el teclat

Podeu canviar la mida o suprimir les columnes de la taula amb el teclat.

Canvi de la mida de columnes i files

Inserció i supressió de columnes i files

Icona de nota

Per a modificar el comportament de les taules als documents de text, trieu LibreOffice Writer ▸ Taula.


Ens cal la vostra ajuda!