Insereix l'entrada bibliogràfica

Insereix una referència bibliogràfica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada bibliogràfica


Entrada

Des de la base de dades bibliogràfica

Insereix una referència d'una base de dades bibliogràfica.

Des del contingut del document

Insereix una referència dels registres bibliogràfics emmagatzemats en el document actual. Una entrada emmagatzemada en el document té prioritat davant d'una entrada emmagatzemada en la base de dades bibliogràfica.

Icona de nota

Quan deseu un document que conté entrades bibliogràfiques, els registres corresponents es desen automàticament en un camp amagat en el document.


Nom curt

Seleccioneu el nom curt del registre bibliogràfic que voleu inserir.

Autor, títol

Si estan disponibles, l'autor i el títol sencer del nom curt seleccionat es visualitzaran en aquesta àrea.

Insereix

Insereix la referència bibliogràfica en el document. Si heu creat un registre nou, heu d'inserir-lo com a entrada, si no el registre es perdrà quan tanqueu el document.

Tanca

Tanca el diàleg.

Nou

Obre el diàleg Defineix l'entrada bibliogràfica, on podeu crear un registre bibliogràfic nou. Aquest registre només s'emmagatzema en el document. Per a afegir un registre a la base de dades bibliogràfica, trieu Eines ▸ Base de dades bibliogràfica.

Edita

Obre el diàleg Defineix l'entrada bibliogràfica, on podeu editar el registre bibliogràfic seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!