Defineix l'entrada bibliogràfica

Canvia el contingut d'una entrada bibliogràfica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada bibliogràfica i feu clic a Edita


Dades de l'entrada

Introduïu un nom curt i seleccioneu el tipus de font més apropiada. Ara podeu introduir dades a la resta de camps que pertanyen a l'entrada.

Nom curt

Mostra el nom curt de l'entrada bibliogràfica. Només podreu introduir un nom aquí si feu una entrada bibliogràfica nova.

Aquí podeu seleccionar les dades de l'entrada que desitgeu per a la vostra bibliografia.

Tipus

Seleccioneu la font de l'entrada bibliogràfica.

Ens cal la vostra ajuda!