Definició de condicions

Les condicions són expressions lògiques que podeu utilitzar per controlar la visualització dels camps i les seccions en el document. Encara que els exemples següents corresponen als camps, també poden aplicar-se a les seccions.

Podeu definir les condicions per als tipus de camp següents:

 1. Text condicional: mostra el text A si la condició és certa, o el B si la condició és falsa.

 2. Text amagat: amaga els continguts del camp si la condició és certa.

 3. Paràgraf amagat: amaga el paràgraf si la condició és certa.

 4. Qualsevol registre i el registre següent: controla l'accés a registres de la base de dades.

La manera més senzilla de definir una condició és teclejar l'expressió lògica directament en un quadre Condició utilitzant els valors següents:

CERT

La condició sempre es compleix. També podeu introduir qualsevol valor que no sigui igual a 0 com a text condicional.

FALS

No s'ha complert la condició. També podeu introduir el valor 0.


note

Si deixeu el quadre Condició buit, s'interpreta com que no s'ha complert la condició.


Quan definiu una condició, utilitzeu els mateixos elements per definir la fórmula, els operadors comparatius concrets, les funcions matemàtiques i les estadístiques, els formats numèrics, les variables i les constants.

Podeu utilitzar els tipus de variable següents quan definiu una condició:

 1. Variables del LibreOffice variables predefinides que utilitzen estadístiques en les propietats del document

 2. Variables personalitzades, que es creen amb el camp "Defineix la variable"

 3. Variables basades en dades de l'usuari

 4. Variables basades en el contingut dels camps de la base de dades

No podeu utilitzar variables internes, com ara números de pàgina i de capítol, en les expressions de condició.

Condicions i variables

Els exemples següents utilitzen una variable anomenada «x»:

x == 1 o x EQ 1

La condició és certa si "x" és igual a 1.

x != 1 o x NEQ 1

La condició és certa si "x" no és igual a 1.

sinx == 0

La condició és certa si "x" és un múltiple de pi.


Per utilitzar operadors comparatius amb cadenes, els operadors s'han de limitar amb cometes dobles:

x == "ABC" o x EQ "ABC"

Comprova si la variable "x" conté (cert) la cadena "ABC", o no (fals).

x == "" o x EQ ""

o

!x o NOT x

Comprova si la variable "x" conté una cadena buida.


note

L'operador de comparativa "igual" en una condició s'ha de representar amb dos signes d'igual (==). Per exemple, si definiu una variable "x" amb el valor 1, podeu introduir la condició com a x==1.


Dades de l'usuari

Podeu incloure dades de l'usuari quan definiu les condicions. Per a canviar les vostres dades de l'usuari, trieu ▸ LibreOffice ▸ Dades de l'usuari. Les dades de l'usuari s'han d'introduir en forma de cadenes. Podeu consultar les dades de l'usuari amb «==» (EQ), «!=» (NEQ) o «!» (NOT).

A la taula següent es llisten les variables de dades de l'usuari i els seus significats:

Variable

Significat

user_firstname

Nom

user_lastname

Cognoms

user_initials

Inicials

user_company

Companyia

user_street

Carrer

user_country

País

user_zipcode

Codi postal

user_city

Ciutat

user_title

Títol

user_position

Posició

user_tel_work

Número de telèfon de l'empresa

user_tel_home

Número de telèfon particular

user_fax

Número de fax

user_email

Email address

user_state

Estat (no en totes les versions del LibreOffice)


Per exemple, per amagar un paràgraf, un text, o una secció d'un usuari amb unes inicials concretes, com ara "LM", introduïu la condició: user_initials=="LM".

Condicions i camps de la base de dades

Podeu definir les condicions per accedir a la base de dades, o als camps de la base de dades. Per exemple, podeu revisar el contingut d'un camp de la base de dades des d'una condició, o utilitzar els camps de la base de dades en expressions lògiques. A la taula següent es llisten alguns exemples més d'usos de les bases de dades en condicions:

Exemple

Significat

Basededades.Taula.Companyia

Basededades.Taula.Companyia NEQ ""

Basededades.Taula.Companyia != ""

La condició és certa si el camp COMPANYIA no està buit. (En el primer exemple no es requereix cap operador).

!Basededades.Taula.Companyia

NOT Basededades.Taula.Companyia

Basededades.Taula.Companyia EQ ""

Basededades.Taula.Companyia ==""

Retorna CERT si el camp COMPANYIA és buit.

Basededades.Taula.Companyia !="Sun"

Basededades.Taula.Companyia NEQ "Sun"

Retorna CERT si l'entrada actual del camp COMPANYIA no és «Sun» (el signe d'exclamació representa un NOT lògic).

Basededades.Taula.Nom AND Basededades.Taula.Nom

Retorna CERT si el registre conté el nom i cognoms.


note

Observeu la diferència entre el booleà NOT «!» i l'operador comparatiu no igual «!=» (NEQ).


En una condició, quan us referiu a un camp d'una base de dades, utilitzeu el format NomBaseDeDades.NomTaula.NomCamp. Si algun dels noms conté algun caràcter que és un operador, com un signe menys (-), envolteu el nom entre claudàtors, per exemple, NomBaseDeDades.[Nom-Taula].NomCamp. No utilitzeu mai espais en els noms dels camps.

Exemple: Amaga un camp buit de la base de dades

Potser voleu crear una condició que amagui un camp buit, per exemple, si el camp COMPANYIA està buit per a algun dels registres de dades.

Activeu l'entrada de llista Paràgraf amagat i escriviu la condició següent: LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia EQ ""

o escriviu el següent

NOT LlibretaDAdreces.Adreces.Companyia

Si el camp COMPANYIA de la base de dades està buit, la condició és certa i el paràgraf s'amaga.

note

Per a visualitzar en pantalla els camps amagats, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Visualització i desmarqueu la casella de selecció Paràgrafs amagats.


Exemples de condicions en camps

Els exemples següents utilitzen el camp de text condicional, tot i que es poden aplicar a qualsevol camp que es pugui enllaçar amb una condició. La sintaxi que s'utilitza per a les condicions també s'utilitza per als camps Text amagat, Paràgraf amagat, Qualsevol registre i Registre següent.

Per a visualitzar text condicional basat en el nombre de pàgines:

 1. Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i, a continuació, feu clic a la pestanya Funcions.

 2. A la llista Tipus, feu clic a «Text condicional».

 3. En el quadre Condició escriviu «pàgina == 1».

 4. En el quadre Aleshores escriviu «Només hi ha una pàgina».

 5. En el quadre O, escriviu «Hi ha diverses pàgines».

 6. Feu clic a Insereix i, a continuació, a Tanca.

Per a visualitzar text condicional basat en una variable definida per l'usuari

 1. Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i, a continuació, feu clic a la pestanya Variables.

 2. A la llista Tipus, feu clic a «Defineix la variable».

 3. En el quadre Nom, escriviu «Guany».

 4. En el quadre Valor, escriviu «5000».

 5. Feu clic a Insereix.

 6. Feu clic a la pestanya Funcions, i feu clic a «Text condicional» a la llista Tipus.

 7. En el quadre Condició, escriviu «Guany < 5000».

 8. En el quadre Aleshores escriviu «No s'ha trobat la destinació».

 9. En el quadre O escriviu «S'ha trobat la destinació».

 10. Feu clic a Insereix.

Per a editar el contingut de la variable «Guany», feu doble clic en el camp de la variable.

Per a visualitzar text condicional basat en el contingut d'un camp de la base de dades:

La primera part d'aquest exemple insereix un espai entre els camps «Nom» i «Cognoms» en un document, i la segona insereix text basat en el contingut del nom d'un camp. Aquest exemple requereix que es registri una font de dades d'una adreça amb el LibreOffice.

 1. Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i, a continuació, feu clic a la pestanya Base de dades.

 2. A la llista Tipus, feu clic a «Camps de combinació de correu».

 3. En el quadre Selecció de la base de dades, feu doble clic en una llibreta d'adreces, feu clic en «Nom» i, a continuació, feu clic a Insereix. Repetiu-ho per a «Cognoms».

 4. En el document, situeu el cursor entre els dos camps, premeu Espai i, a continuació, torneu al diàleg Camps:

 5. Feu clic a la pestanya Funcions i, a continuació, feu clic a «Text condicional» a la llista Tipus.

 6. En el quadre Condició, escriviu: «LlibretaDAdreces.adreces.nom».

 7. En el quadre Aleshores escriviu un espai, i deixeu en blanc el quadre O.

Ara podeu utilitzar una condició per a inserir text basat en el contingut del camp Nom.

 1. En el diàleg Camps, feu clic a la pestanya Funcions.

 2. En el quadre Tipus, feu clic a «Text condicional».

 3. En el quadre Condició, escriviu: LlibretaDAdreces.adreces.nom == "Miquel"

 4. En el quadre Aleshores, escriviu «Estimat/ada».

 5. En el quadre Més, escriviu «Hola».

 6. Feu clic a Insereix.

Ens cal la vostra ajuda!