Cross-reference

Aquí és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

L'avantatge d'introduir una referència creuada com a camp és que no heu d'ajustar la referència manualment cada vegada que canvieu el document. Actualitzeu els camps amb F9 i les referències del document també s'actualitzaran.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Referències creuades

Trieu Insereix ▸ Referència creuada.


Inserció de referències creuades

Tipus

Llista els tipus de camps disponibles. Per afegir un camp al vostre document, feu clic a un tipus de camp, feu clic a la llista Selecció i tot seguit feu clic a Insereix. Estan disponibles els camps següents:

Tipus

Significat

Defineix la referència

Defineix la destinació per a un camp de referència. En el Nom, introduïu un nom per a la referència. Quan inseriu la referència, aleshores el nom apareixerà com a identificació en el quadre de la llista Selecció.

En un document HTML, els camps de referència que s'han introduït d'aquesta manera s'ignoraran. Per a la destinació en documents HTML heu d'inserir un marcador.

Insereix una referència

Inserció d'una referència en una altra posició del document. La posició del text corresponent s'ha de definir primer amb "Defineix la referència". Si no, no és possible inserir una referència triant un nom de camp a Selecció.

En els documents mestres, també podeu fer referències d'un subdocument a un altre. Observeu que el nom de la referència no apareixerà en el camp de selecció i s'ha d'introduir "manualment".

En un document HTML, els camps de referència introduïts d'aquesta manera s'ignoraran. Per als camps de referència en documents HTML, heu d'inserir un enllaç.

Encapçalaments

El quadre Selecció mostra una llista de tots els encapçalaments segons l'ordre en què apareixen al document.

Paràgrafs numerats

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Chapter Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Marcadors

Després d'inserir un marcador en el document amb Insereix - Marcador, l'entrada de marcadors en la pestanya Referències esdevé utilitzable. Els marcadors s'utilitzen per marcar alguns fragments de text en un document. En un document de text, podeu utilitzar els marcadors, per exemple, per saltar d'un fragment a un altre en el document.

En un document HTML, aquests marcadors esdevenen àncores , que determinen la destinació dels enllaços, per exemple.

Notes al peu

Si el vostre document conté una nota a peu de pàgina, podeu seleccionar l'entrada Notes al peu. Una referència a una nota al peu retorna el número de nota.

(Objectes inserits amb llegendes)

Podeu establir referències als objectes que tenen llegendes. Per exemple, inseriu una imatge, feu clic amb el botó dret a sobre de la imatge i trieu Llegenda. L'objecte es mostra com una «Il·lustració» numerada a la llista.


tip

Les referències són camps. Per eliminar una referència, suprimiu el camp. Si definiu un text més llarg com a referència i no voleu tornar a introduir-lo després de suprimir la referència, seleccioneu el text i copieu-lo en el porta-retalls. Després podreu tornar a inserir-lo com a «text sense format» a la mateixa ubicació amb l'ordre Edita ▸ Enganxament especial. El text roman intacte però la referència se suprimeix.


Selecció

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

Per a inserir ràpidament un camp de la llista, manteniu premuda i feu doble clic al camp.


In the Refer using list, click the format that you want to use.

Refer using

Seleccioneu el format que voleu utilitzar per al camp de referència seleccionat. Estan disponibles els formats següents:

Format

Significat

Page number (unstyled)

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de referència.

Referenced text

Insereix el text complet de la destinació de la referència. Per a les notes al peu, s'insereix el número de la nota.

«A sobre»/«A sota»

Insereix «a sobre» o «a sota», segons la ubicació de la destinació de referència relativa a la posició del camp de referència.

Número de pàgina (amb estil)

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de la referència utilitzant el format que s'especifica en l'estil de pàgina.

Número

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos els nivells superiors en funció del context. Vegeu la nota que apareix a sota d'aquesta taula per a obtenir més informació.

Número (sense context)

Només insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat.

Número (amb tot el context)

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos tots els nivells superiors.

Capítol

Insereix el número del capítol que conté la destinació de referència.

Categoria i número

Insereix la categoria (tipus de llegenda) i el número de la destinació de referència. Aquesta opció només està disponible quan la destinació de referència és un objecte amb llegenda.

Text de la llegenda

Insereix l'etiqueta de llegenda de la destinació de la referència. Aquesta opció només està disponible quan la destinació de la referència és un objecte amb llegenda.

Numeració

Insereix el número de llegenda de la destinació de la referència. Aquesta opció només està disponible quan la destinació de la referència és un objecte amb llegenda.


note

El format "Número" insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat. Els nivells superiors s'inclouen en funció del context, si és necessari.


note

Per exemple, si us trobeu al capítol 1, subcapítol 2, subpart 5, això es pot numerar com 1.2.5. Quan inseriu aquí una referència al text de la subpart anterior "1.2.4" i apliqueu el format "Número", la referència es mostrarà com a "4". Si en aquest exemple la numeració està configurada perquè mostri més subnivells, la mateixa referència es mostrarà com a "2.4" o "1.2.4", en funció del paràmetre. Si utilitzeu el format "Número (amb tot el context)", sempre veureu "1.2.4", sigui quina sigui la formatació del paràgraf numerat.


Nom

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

En un document mestre, les destinacions que es troben en subdocuments diferents no es visualitzen a la llista Selecció. Si voleu inserir una referència a la destinació, heu d'escriure el camí i el nom en el quadre Nom.

Valor

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Si seleccioneu text del document i, a continuació, inseriu una referència, el text seleccionat es converteix en el contingut del camp que heu inserit.

Ens cal la vostra ajuda!