Referència creuada

Aquí és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

L'avantatge d'introduir una referència creuada com a camp és que no heu d'ajustar la referència manualment cada vegada que canvieu el document. Actualitzeu els camps amb F9 i les referències del document també s'actualitzaran.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

Des de les barres d'eines:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

Amb el teclat:

+ F2


Inserció de referències creuades

Tipus

Enumera els tipus de camps disponibles. Per a afegir un camp al vostre document, feu clic a un tipus de camp, feu clic a la llista Selecció i, tot seguit, feu clic a Insereix. Estan disponibles els camps següents:

Tipus

Significat

Defineix la referència

Defineix la destinació per a un camp de referència. En el Nom, introduïu un nom per a la referència. Quan inseriu la referència, aleshores el nom apareixerà com a identificació en el quadre de la llista Selecció.

En un document HTML, els camps de referència que s'han introduït d'aquesta manera s'ignoraran. Per a la destinació en documents HTML heu d'inserir un marcador.

Insereix una referència

Inserció d'una referència en una altra posició del document. La posició del text corresponent s'ha de definir primer amb "Defineix la referència". Si no, no és possible inserir una referència triant un nom de camp a Selecció.

En els documents mestres, també podeu fer referències d'un subdocument a un altre. Observeu que el nom de la referència no apareixerà en el camp de selecció i s'ha d'introduir «a mà».

En un document HTML, els camps de referència introduïts d'aquesta manera s'ignoraran. Per als camps de referència en documents HTML, heu d'inserir un enllaç.

Encapçalaments

El quadre Selecció mostra una llista de tots els encapçalaments segons l'ordre en què apareixen al document.

Paràgrafs numerats

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Marcadors

Després d'inserir un marcador en el document amb Insereix ▸ Marcador, l'entrada de marcadors en la pestanya Referències esdevé utilitzable. Els marcadors s'utilitzen per marcar alguns fragments de text en un document. En un document de text, podeu utilitzar els marcadors, per exemple, per a saltar d'un fragment a un altre en el document.

En un document HTML, aquests marcadors esdevenen àncores <Un nom>, que determinen la destinació dels enllaços, per exemple.

Notes al peu

Si el vostre document conté una nota a peu de pàgina, podeu seleccionar l'entrada Notes al peu. Una referència a una nota al peu retorna el número de nota.

(Objectes inserits amb llegendes)

Podeu establir referències als objectes que tenen llegendes. Per exemple, inseriu una imatge, feu clic amb el botó dret a sobre de la imatge i trieu Llegenda. L'objecte es mostra com una «Il·lustració» numerada a la llista.


tip

Les referències són camps. Per eliminar una referència, suprimiu el camp. Si definiu un text més llarg com a referència i no voleu tornar a introduir-lo després de suprimir la referència, seleccioneu el text i copieu-lo en el porta-retalls. Després podreu tornar a inserir-lo com a «text sense format» a la mateixa ubicació amb l'ordre Edita ▸ Enganxament especial. El text roman intacte però la referència se suprimeix.


Selecció

Enumera els camps disponibles per al tipus de camp seleccionat a la llista Tipus. Per a inserir un camp, feu clic al camp, seleccioneu un format a la llista «Refereix usant» i, a continuació, feu clic a Insereix.

tip

Per a inserir ràpidament un camp de la llista, manteniu premuda i feu doble clic al camp.


Refereix usant

Seleccioneu el format que voleu utilitzar per al camp de referència seleccionat. Estan disponibles els formats següents:

Format

Significat

Page number (unstyled)

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de referència.

Capítol

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

«A sobre»/«A sota»

Insereix «a sobre» o «a sota», segons la ubicació de la destinació de referència relativa a la posició del camp de referència.

Número de pàgina (amb estil)

Insereix el número de la pàgina que conté la destinació de la referència utilitzant el format que s'especifica en l'estil de pàgina.

Número

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos els nivells superiors en funció del context. Vegeu la nota que apareix a sota d'aquesta taula per a obtenir més informació.

Número (sense context)

Només insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat.

Número (amb tot el context)

Insereix el número de l'encapçalament o del paràgraf numerat, inclosos tots els nivells superiors.

Categoria i número

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Text de la llegenda

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Número

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Nom

Escriviu el nom del camp definit per l'usuari que voleu crear. Per establir un objectiu feu clic a «Estableix la referència» a la llista Type escriviu un nom en aquest quadre i feu clic a Insereix. Per fer referència a l'objectiu nou feu clic al nom de destinació a la llista Selection.

En un document mestre, les destinacions que es troben en subdocuments diferents no es visualitzen a la llista Selecció. Si voleu inserir una referència a la destinació, heu d'escriure el camí i el nom en el quadre Nom.

Valor

Introduïu el contingut que voleu afegir a un camp definit per l'usuari.

Si seleccioneu text del document i, a continuació, inseriu una referència, el text seleccionat es converteix en el contingut del camp que heu inserit.

Ens cal la vostra ajuda!