Secció

Permet definir les propietats de la secció.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Secció nova

Escriviu un nom per a la secció nova. Per defecte, el LibreOffice assigna automàticament el nom «Secció X» a les seccions noves, on X és un nombre consecutiu.

Enllaç

Enllaç

Insereix el contingut d'un altre document o la secció d'un altre document en la secció actual.

DDE

Crea un enllaç DDE. Activeu aquesta casella de selecció i, a continuació, introduïu l'ordre DDE que voleu utilitzar. L'opció DDE només està disponible si la casella de selecció Enllaç està activada.

La sintaxi general per a una ordre DDE és: "<Servidor> <Tema> <Element>", on Servidor és el nom DDE per a l'aplicació que conté les dades, Tema fa referència a la ubicació de l'Element (normalment el nom del fitxer), i Element representa l'objecte real.

Per exemple, per a inserir una secció amb el nom «Secció1» a partir d'un document de text abc.odt del LibreOffice com a enllaç DDE, utilitzeu l'ordre: «sofficex:\abc.odt Secció1». Per a inserir el contingut de la primera cel·la d'un fitxer d'un full de càlcul del Microsoft Excel anomenat «abc.xls», utilitzeu l'ordre «excel x:\[abc.xls]Full1 z1s1». També podeu copiar els elements que voleu inserir com a enllaç DDE i, a continuació, fer Edita ▸ Enganxament especial. Després podeu visualitzar l'ordre DDE per a l'enllaç, seleccionant el contingut i triant Edita ▸ Camps.

Nom de fitxer

Introduïu el nom de fitxer i el camí del fitxer que voleu inserir o feu clic al botó de navegació (...) per a localitzar-lo.

Navega

Localitzeu el fitxer que voleu inserir com a enllaç i, a continuació, feu clic a Insereix.

Secció

Seleccioneu la secció del fitxer que voleu inserir com a enllaç.

Quan obriu un document que conté seccions enllaçades, se us demanarà que actualitzeu els enllaços.

Protecció contra escriptura

Protegeix

Evita que s'editi la secció seleccionada.

Amb contrasenya

Protegeix l'element seleccionat amb una contrasenya. La contrasenya ha de tenir un mínim de 5 caràcters.

Contrasenya

Obre un diàleg on podeu canviar la contrasenya actual.

Amaga

Amaga

Amaga i evita que s'imprimeixi la secció seleccionada. Els components d'una secció amagada apareixen en color gris en el Navegador. Si deixeu la busca del ratolí sobre un component amagat en el Navegador, es mostra l'indicador d'ajuda «amagat».

Icona de nota

No podeu amagar una secció si és l'únic contingut d'una pàgina o d'una capçalera, d'un peu de pàgina, d'una nota al peu, d'un marc o d'una cel·la de la taula.


Amb condició

Introduïu la condició que s'ha de complir per a amagar la secció. Una condició és una expressió lògica, com ara «SALUTATION EQ Sr.». Per exemple, si utilitzeu la característica Combinació de correu de la carta model per a definir un camp de la base de dades anomenat «Salutació» que conté «Sr.», «Sra.», o «Sr. o Sra.», aleshores podeu especificar que una secció només s'imprimirà si la salutació és «Sr.».

Un altre exemple seria crear la variable de camp «x» i definir-ne el valor en 1. A continuació, especifiqueu una condició basada en aquesta variable per amagar una secció, com ara: «x eq 1». Si voleu visualitzar la secció, definiu el valor de la variable «x» en «0».

Propietats

Veureu aquesta àrea del diàleg quan el document actual sigui un document XForms.

Es pot editar en un document només de lectura.

Seleccioneu aquesta opció per permetre l'edició dels continguts de la secció fins i tot si el document està obert en mode només de lectura.

Ens cal la vostra ajuda!