Disposició normal

Mostra l'aspecte que tindrà el document al moment d'imprimir-lo.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza ▸ Normal


Ens cal la vostra ajuda!