Funcions

Ordres introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

abs

Icon Absolute amount

Quantitat absoluta

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Arc cosinus

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Arc cotangent

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Arc cosinus hiperbòlic

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Arc cotangent hiperbòlica

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Arc sinus

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Arc tangent

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Arc sinus hiperbòlic

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Arc tangent hiperbòlica

backepsilon

Èpsilon inversa

cos

Icon Cosine

Cosinus

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Cosinus hiperbòlic

cot

Icon Cotangent

Cotangent

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Cotangent hiperbòlica

exp

Icon General exponential function

Funció exponencial general

fact

Icon Factorial

Factorial

func e^{}

Icon Natural exponential function

Funció exponencial natural

ln

Icon Natural logarithm

Logaritme natural

log

Icon General logarithm

Logaritme general

nroot

Icon n-th root of x

Arrel enèsima d'x

sin

Icon Sine

Sinus

sinh

Icon Hyperbolic sine

Sinus hiperbòlic

sqrt

Icon Square root

Arrel quadrada

sub

x amb subíndex n

sup

Icon n-th power of x

Potència enèsima d'x

tan

Icon Tangent

Tangent

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Tangent hiperbòlica


Funcions

Trieu una funció a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes funcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les funcions que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure manualment a la finestra d'ordres.

Ens cal la vostra ajuda!