Operadors

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Operadors

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operadors en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors disponibles. La icona que hi ha al costat de l'operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Funcions d'operador

Limit Icon

Límit

Insereix el signe de límit amb un espai reservat. També podeu escriure lim directament a la finestra d'ordres.

Summation Icon

Sumatori

Insereix un signe sumatori amb un espai reservat. També podeu escriure sum directament a la finestra d'ordres.

Product Icon

Producte

Insereix un signe de producte amb un espai reservat. També podeu escriure prod directament a la finestra d'ordres.

Coproduct Icon

Coproducte

Insereix un símbol de coproducte amb un espai reservat. També podeu escriure coprod directament a la finestra d'ordres.

Upper and Lower Limit Icon

Límits superior i inferior

Insereix una expressió d'interval límit inferior i superior per a les integrals i sumatoris amb un espai reservat. També podeu escriure from{} to{} directament a la finestra d'ordres. Les expressions amb límits s'han de combinar amb els operadors adequats. Els límits se centraran damunt o sota del caràcter sumatori.

Integral Icon

Integral

Insereix un signe d'integral amb un espai reservat. També podeu escriure int directament a la finestra d'ordres.

Double Integral Icon

Integral doble

Insereix un símbol d'integral doble amb un espai reservat. També podeu escriure iint directament a la finestra d'ordres.

Triple Integral Icon

Integral triple

Insereix un signe d'integral triple amb un espai reservat. També podeu escriure iiint directament a la finestra d'ordres.

Icona Límit inferior

Límit inferior

Insereix una expressió d'interval límit inferior per a integrals i sumes amb espais reservats. També podeu escriure from {} directament a la finestra d'ordres.

Curve Integral Icon

Integral de línia

Insereix un símbol d'integral de línia amb un espai reservat. També podeu escriure lint directament a la finestra d'ordres.

Double Curve Integral Icon

Integral de línia doble

Insereix un símbol d'integral de línia doble amb un espai reservat. També podeu escriure llint directament a la finestra d'ordres.

Triple Curve Integral Icon

Integral de línia triple

Insereix un signe d'integral de línia triple amb un espai reservat. També podeu escriure lllint directament a la finestra d'ordres.

Upper Limit Icon

Límit superior

Insereix l'expressió d'interval límit superior per a integrals i sumatoris amb espais reservats. També podeu escriure to directament a la finestra d'ordres. Només és possible utilitzar les expressions de límit si es combinen amb els operadors adequats.

Icona de consell

També podeu afegir límits a un operador (per exemple, una integral) fent clic en primer lloc a l'operador desitjat i després al símbol de límit. Aquest mètode resulta més ràpid que escriure les ordres directament.


L'ordre liminf insereix el límit inferior amb un espai reservat.

L'ordre limsup insereix el límit superior amb un espai reservat.

Si introduïu oper a la finestra d'ordres, podreu inserir operadors definits per l'usuari al LibreOffice Math, una característica útil per a incorporar caràcters especials en una fórmula. Un exemple és oper %theta x. Utilitzant l'ordre oper, podeu inserir caràcters que no apareixen per defecte en el joc de caràcters del LibreOffice. L'ordre oper també es pot utilitzar amb límits; per exemple, oper %union from {i=1} to n x_{i}. En aquest exemple, el símbol d'unió s'especifica amb el nom union; no obstant això, aquest símbol no forma part dels símbols predefinits. Per a definir-lo, trieu Eines ▸ Símbols, seleccioneu Especial com a conjunt de símbols en el diàleg que apareix i, a continuació, feu clic al botó Edita. En el diàleg següent, seleccioneu una altra vegada Especial com a conjunt de símbols. Introduïu un nom explicatiu en el quadre de text Símbol, per exemple, «union», i a continuació feu clic al símbol d'unió en el conjunt de símbols. Feu clic a Afegeix i a continuació a D'acord. Feu clic a Tanca per a tancar el diàleg Símbols. Ara ja podreu escriure el símbol d'unió a la finestra d'ordres introduint-hi oper %union.

Icona de consell

Podeu col·locar els límits en diverses posicions, a banda de centrar-los damunt o sota l'operador. Utilitzeu les opcions del LibreOffice Math per a treballar amb superíndexs i subíndexs. Per exemple, escriviu sum_a^b c a la finestra d'ordres per a col·locar els límits a la dreta del símbol de suma. Si les entrades de límit contenen expressions més llargues, les haureu d'escriure dins de claudàtors d'agrupament, per exemple, sum_{i=1}^{2*n} b. En cas que importeu fórmules des de versions anteriors, aquesta disposició s'aplicarà automàticament. Per a canviar l'espaiat (les separacions) entre caràcters, trieu Format ▸ Espaiat ▸ Categoria ▸ Índexs, o bé Format ▸ Espaiat ▸ Categoria ▸ Límits. Trobareu més informació bàsica sobre els índexs a l'Ajuda.


Icona d'avís

Quan introduïu informació manualment a la finestra d'ordres, heu de tenir en compte que diversos operadors requereixen espais perquè l'estructura sigui correcta. Això és especialment important quan els operadors s'indiquen amb valors, i no amb espais reservats. Per exemple, lim a_{n}=a.


Ens cal la vostra ajuda!