Insereix

Aquest menú conté les ordres que s'utilitzen per inserir elements nous en el document, com ara gràfics, objectes, caràcters especials i altres fitxers.

Duplica la diapositiva

Insereix una còpia de la diapositiva actual després d'aquesta.

Amplia la diapositiva

Crea una diapositiva nova a partir de tots els punts d'esquema de nivell superior (el text un nivell per sota del text de títol a la jerarquia de l'esquema) a la diapositiva seleccionada. El text de l'esquema esdevé el títol de la diapositiva nova. Els punts de l'esquema situats a sota del nivell superior a la diapositiva original s'apugen un nivell a la diapositiva nova.

Diapositiva de resum

Crea una diapositiva nova amb una llista amb pics creada a partir dels títols de les diapositives que hi ha a continuació de la diapositiva seleccionada. La diapositiva de resum s'insereix després de l'última diapositiva.

Número de pàgina

Afegeix el número de la diapositiva o de la pàgina.

Data i hora

Afegeix la data i l'hora com un camp.

Camps

Mostra una llista dels camps comuns que podeu inserir a la diapositiva.

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Imatge animada

Crea una animació personalitzada a la diapositiva actual. Només podeu utilitzar els objectes existents per a crear una animació.

Taula

Insereix una taula a la diapositiva o a la pàgina actual.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Àudio or vídeo

Permet inserir un fitxer de vídeo o d'àudio en el document.

Objecte

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Diagrama

Insereix un diagrama.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Capçalera i peu de pàgina

Afegeix o canvia el text dels espais reservats que hi ha a la part superior i inferior de les diapositives i de les diapositives mestres.

Ens cal la vostra ajuda!