Permet l'edició ràpida

Si aquesta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per a editar-lo.

Icona Permet l'edició ràpida

Permet l'edició ràpida

Ens cal la vostra ajuda!