Partició de mots

Activa o desactiva l'opció de partició de mots per als objectes de text. Podeu activar o desactivar la partició de mots per a cada paràgraf.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Language - Hyphenation.


Ens cal la vostra ajuda!