Navegador

Obre el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a altres diapositives o moure-us entre fitxers oberts.

Podeu acoblar el Navegador fins a la vora de l'espai de treball.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Visualitza ▸ Navegador.

Des de les barres d'eines:

Icon Navigator On/Off

Navegador activat/desactivat

Amb el teclat:

F5


Icona de consell

Prémer Maj+F5 per obrir el Navegador quan esteu editant una presentació.


Busca

Transforma la busca del ratolí en una ploma que podeu utilitzar per a escriure sobre les diapositives durant una presentació de diapositives. No podeu canviar el color de la ploma.

Icona

Busca

Primera

Salta a la primera .

Icona de primera diapositiva

Primera

anterior

Es desplaça cap a la precedent.

Icona de diapositiva anterior

anterior

següent

Es desplaça cap a la següent..

Icona de diapositiva següent

següent

Última

Salta a l'última .

Icona d'últim registre

Última

Mode d'arrossegament

Arrossegueu i deixeu anar diapositives i objectes anomenats a la diapositiva activa. Només podeu inserir diapositives i objectes anomenats des d'un fitxer desat. Només podeu inserir objectes anomenats com a còpies.

Icona

Insereix com a enllaç

Icona

Insereix com a enllaç

Icona

Insereix com a còpia

Insereix com a enllaç

Insereix diapositives com a enllaços (URL) a la diapositiva activa.

Insereix com a enllaç

Inserir diapositives com a vincle a la diapositiva activa.

Insereix com a còpia

Insereix una còpia d'una diapositiva o d'un objecte anomenat a la diapositiva activa.

Mostra les formes

Al submenú podeu triar si voleu visualitzar una llista de totes les formes o només de les formes anomenades. Utilitzeu el mètode d'arrossegar i deixar anar a la llista per canviar l'ordre de les formes. Quan poseu la busca en una diapositiva i premeu la tecla Tab, se selecciona la forma següent de l'ordre que hàgiu definit.

Diapositives existents

Mostra una llista de les diapositives disponibles. Feu doble clic en una diapositiva per a convertir-la en la diapositiva activa.

Documents oberts

Mostra una llista dels fitxers del LibreOffice disponibles. Seleccioneu un fitxer per a mostrar el contingut que podeu inserir.

Ens cal la vostra ajuda!